Wat is het getuigenis van Jezus hebben[1]?


Dit is mijn samenvatting van een studie van Eddie Chumney van Hebraic Heritage Ministries bij Succat Yeshua in Katwijk vorig jaar op 8 september, o.b.v. mijn aantekeningen, waarvan ik meen dat die cruciaal, onthutsend, confronterend doch niettemin ter zake is om ons beeld van de Thora, bestaande uit geboden, verordeningen en bepalingen scherper af te stemmen. Komend weekend spreekt hij daar opnieuw.

We kennen de samenvatting van de Torah in Twee geboden:

Heb God lief      …             en je naaste als jezelf!

Doch hoe doen we dat? Op basis van gevoelens? Of op basis van geboden, verordeningen en bepalingen. In het Hebreeuws hebben we het dan over: mitzvot, chukim, mishpatim, waarvan vooral de laatste twee woorden regelmatig in combinatie voor komen [Strong numbers 2708, 4941].

Deut. 4:8 En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden voorhoud?

Voor mishpatim geldt de gouden regel: wat gij wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander. Dat klinkt vrij logisch.
Chukim zijn daarentegen meer als decreten van een koning. Denk bijvoorbeeld aan de uitdrukking: Dat zei ik je toch! Deze zijn dus niet per se logisch.

Edoet

Deut 4: 45 Dit zijn de getuigenissen [ha edoet], de verordeningen en de bepalingen die ​Mozes​ tot de Israëlieten sprak, toen zij uit ​Egypte​ vertrokken waren,

Deut. 6:20 Wanneer uw zoon u morgen vraagt: Wat zijn dat voor getuigenissen, verordeningen en bepalingen die Jehovah, onze God, u geboden heeft? 21dan moet u tegen uw zoon zeggen…

Ezra 7:10 Ezra​ had namelijk zijn ​hart​ erop gericht om de wet van Jehovah te onderzoeken, om die te doen en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen.

Jesjoea gaf de Torah bij de Berg Sinai.

Tot die logische conclusie komen we op basis van definities van de Bijbel zelf: Als A=B en als B=C, dan A=C! Vergelijk volgende teksten:

Mattheüs. 1:22 Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door Jehovah gesproken is door de ​profeet, toen hij zei: 23 Zie, de ​maagd​ zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam ​Immanuel​ geven; vertaald betekent dat: God met ons.

Lucas 2:11 namelijk dat heden voor u geboren is de Redder [soter], in de stad van ​David; Hij is ​de Messias de Heer. [Christos/Kurios]

Jacobus 4:12 Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?
Voor Jacobus is dat de KURIOS : Jehovah, en Hij zal u verhogen (4:10):  onze Heere ​Jezus​ ​Christus, Jehovah der heerlijkheid, zonder aanzien des persoons 2:1

Jesaja 33:22 22 JHVH is immers onze Rechter [Sjofeet], Jehovah is onze Wetgever [Choqeeq], Jehovah is onze ​Koning [Malech]; Híj zal ons verlossen [jesjoea].

2 Cor 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van ​Christus​ openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Openbaring 19:16 Er stond op Zijn ​bovenkleed​ en op Zijn dij deze Naam geschreven: ​Koning​ der koningen en Heere der heren.

De Torah = Het Getuigenis

Psalm 19:8 De wet van Jehovah is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis [Edoet] van Jehovah is betrouwbaar [emoenah], zij geeft de eenvoudige wijsheid.

Ps. 78:5 Want Hij heeft een getuigenis ingesteld in ​Jakob, een wet vastgesteld in Israël; die heeft Hij onze vaderen geboden om ze hun ​kinderen​ bekend te maken, opdat…

Ex. 25:21 Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ​ark​ leggen, en in de ​ark​ moet u de getuigenis leggen, die Ik u geven zal.

Ex. 31:7-8a de ​tent​ van ontmoeting, de ​ark​ van de getuigenis, het verzoendeksel dat daarop ligt, alle voorwerpen voor de ​tent, 8 de tafel met zijn voorwerpen,

Ex. 35:1 Toen liet ​Mozes​ heel de gemeenschap [edah] van de Israëlieten bijeenkomen

Vergelijk edut en edah. Ed = getuige; witness [5707]

Amos 3:13 Een getuige, zoals een profeet of ziener [witness] zal waarschuwen [testify] : וְהָעִ֖ידוּ 

Jer. 11:7 Want Ik heb uw vaderen ernstig gewaarschuwd 7כִּי֩ הָעֵ֨ד הַעִדֹ֜תִי 
vanaf de dag dat Ik hen uit het land ​Egypte​ leidde tot op deze dag, vroeg en laat: Luister naar Mijn stem!

Daniel 9:11 Maar heel Israël heeft Uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar Uw stem. Daarom is over ons de ​vervloeking​ en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van ​Mozes, de dienaar van God, want wij hebben tegen Hem gezondigd.

Deut. 19:15 Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast.

Deut. 30:16 Want ik gebied u heden Jehovah, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen.
Deut. 30:19 Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de ​zegen​ en de ​vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht.

Functie van de profeten: advocaat zijn van de Wetgever en zijn zaak.

2 Kon. 17:13 Toen Jehovah Israël en Juda door de dienst van alle ​profeten, van alle zieners, gewaarschuwd had: Bekeer u van uw slechte wegen en neem Mijn geboden en Mijn verordeningen in acht, overeenkomstig heel de wet die Ik uw vaderen geboden heb, en die Ik tot u gezonden heb door de dienst van Mijn dienaren, de ​profeten​ –

Nehemia 9: 34 Onze koningen, onze vorsten, onze ​priesters​ en onze vaderen hebben Uw wet niet gehouden en zij hebben geen acht geslagen op Uw geboden en op Uw getuigenissen, die U hun gegeven hebt.

Leidt tot een > rechtzaak (lawsuit)

Hosea 4:1 Hoor het woord van Jehovah, Israëlieten, want Jehovah heeft een rechtszaak [controversy] [2]רִ֤יב 7379met de inwoners van dit land, omdat er geen trouw, geen goedertierenheid en geen kennis van God in het land is.

Vergelijk Hosea 12: 1, 2 Met leugen omringt Efraïm Mij, en het ​huis​ van Israël doet dat met bedrog…
Efraïm is een ​herder​ van wind en jaagt heel de dag de oostenwind na, leugen en verwoesting vermeerdert hij. Met ​Assyrië​ sluiten zij een ​verbond, olie wordt naar ​Egypte​ gebracht

Een wetgever of rechter geeft zijn oordelen (getuigenis) over een zaak volgens zijn bepalingen en verordeningen = zijn constitutie.

Mattheüs. 22:36-39 Meester, wat is ’t grote gebod?

Lucas 10:25 Wat te doen om het eeuwige leven te beërven?

In ’t christelijk geloof werd beërven dikwijls uitgelegd als gered worden.
Dat was echter niet de vraag! Het gaat hier om de kwestie van erfrecht.
‘Saved by grace through faith by putting blood at the doorpost’

Bij de Sinaï werd gezegd: Houdt mijn bepalingen en verordening, … om het land te beërven.
De belofte van de Wetgever was Zijn wil te doen met als erfenis: eeuwige beloning om zijn Bruid te zijn en voor altijd met Hem te leven in het Nieuwe Jeruzalem.

Lucas 10: 26-28 26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? 27 Hij antwoordde en zei: U zult Jehovah, uw God, ​liefhebben​ met heel uw ​hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.

Vgl. Levitivus 18:5 Mijn verordeningen en Mijn bepalingen moet u in acht nemen. De mens die ze houdt, zal erdoor leven. Ik ben Jehovah. [Anie Jehovah!]
Dit is dus niet gewoon een gevoel, zoals in ‘Ja ik hou van God.’

Definitie van Liefhebben van God

Deut. 11:1 Daarom moet u Jehovah, uw God, ​liefhebben​ en Zijn voorschriften, Zijn verordeningen, Zijn bepalingen en Zijn geboden in acht nemen, alle dagen.

וְאָ֣הַבְתָּ֔ אֵ֖ת יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ וְשָׁמַרְתָּ֣ מִשְׁמַרְתֹּ֗ו  וְחֻקֹּתָ֧יו וּמִשְׁפָּטָ֛יו וּמִצְוֹתָ֖יו כָּל־הַיָּמִֽים

Deut. 30: 16 Want ik gebied u heden Jehovah, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal Jehovah, uw God, u ​zegenen​ in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

1 Joh. 4:20-21 God liefhebben <> zijn broer haten > leugenaar

Deut. 10:18 die recht verschaft aan de wees en de weduwe

Definitie van recht en gerechtigheid

Ezech. 18:5-8 Wanneer nu iemand een rechtvaardige is en recht en ​gerechtigheid​ doet
6 hij eet geen offermaaltijden op de bergen, slaat zijn ogen niet op naar de stinkgoden van het ​huis​ van Israël, onteert de vrouw van zijn naaste niet, heeft geen gemeenschap met een afgezonderde vrouw, 7 buit niemand uit, geeft aan de schuldenaar zijn onderpand terug, maakt geen roofgoed buit, geeft de hongerige zijn brood, bedekt de naakte met kleding, 8 leent niet uit tegen ​rente​ en neemt geen winst, keert zijn hand af van ​onrecht, geeft een betrouwbaar oordeel bij geschillen tussen de een en de ander.

Zach. 7:9 Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs goedertierenheid en ​barmhartigheid, eenieder aan zijn naaste. [emet ve chesed]

Liefde tot de naaste volgens Rom. 13

8 Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben; want wie de ander liefheeft, heeft de wet vervuld.
9Want dit: U zult geen ​overspel​ plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste ​liefhebben​ als uzelf.
10 De ​liefde​ doet de naaste geen kwaad. Daarom is de ​liefde​ de vervulling van de wet.

Deut. 4:1 Nu dan, Israël, luister naar de verordeningen en de bepalingen die ik u leer te doen; opdat u leeft [chai 2421] en u het land dat Jehovah, de God van uw vaderen, u geeft, binnengaat en in bezit neemt.

Le chaim = moge je het beste van het leven hebben.

Zoë [2222] Joh. 10:10 Opdat zij leven hebben in overvloed. [het beste dat de God van Israël te bieden heeft].
Yarash/Yaresh – inherit = to possess the Land. http://lexiconcordance.com/hebrew/3423.html

Genesis 15: twee beloften: gered worden en het land verkrijgen

Deut. 4:5 Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals Jehovah, mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen.

Lev. 20:24 Tegen u heb Ik gezegd: Ú zult hun land in bezit nemen en Ík zal het u geven om het in bezit te nemen, een land dat overvloeit van melk en honing. Ik ben Jehovah, uw God, Die u van de volken afgezonderd heeft.

David laatste bevelen aan zijn zoon Salomo: Vervul je taak ten behoeve van Jehovah, je God, door in Zijn wegen te gaan, en door Zijn verordeningen, Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn getuigenissen in acht te nemen, zoals geschreven staat in de wet van ​Mozes, opdat je verstandig zult handelen bij alles wat je doet, bij alles waar je je op richt.

1 Kon. 9: 4-5 4 En u, wanneer u voor Mijn aangezicht wandelt, zoals uw vader ​David​ met een volkomen ​hart​ en in oprechtheid gewandeld heeft, door te handelen overeenkomstig alles wat Ik u geboden heb, en u Mijn verordeningen en bepalingen in acht neemt, 5 dan zal Ik de ​troon​ van uw koningschap over Israël voor eeuwig bevestigen, zoals Ik met betrekking tot uw vader ​David​ gesproken heb: Het zal u niet ontbreken aan een man op de ​troon van Israël.

Erfenis verliezen

1 Kon.9: 6 Maar als u en uw ​kinderen​ zich ooit van achter Mij afkeren en Mijn geboden en Mijn verordeningen, die Ik u voorgehouden heb, niet in acht nemen, maar ​andere ​goden​ gaan dienen en zich voor hen neerbuigen, 7 dan zal Ik Israël uitroeien uit het land dat Ik hun gegeven heb, en zal Ik het ​huis, dat Ik voor Mijn Naam ​geheiligd​ heb, van voor Mijn aangezicht wegwerpen, en zal Israël onder alle volken tot een spreekwoord en een voorwerp van spot worden.

Lev. 26:3 Als u in Mijn verordeningen wandelt en Mijn geboden in acht neemt en ze houdt, ……

Lev. 26: 12 Ik zal in uw midden wandelen. Ik zal u tot een God zijn en u zult Mij tot een volk zijn. > huwelijkstaal

Vgl. Jer. 11:4 dat Ik uw vaderen geboden heb op de dag dat Ik hen geleid heb uit het land ​Egypte, uit de ijzeroven: Luister naar Mijn stem en doe deze woorden, overeenkomstig alles wat Ik u gebied. Dan zult u Mij tot een volk zijn en zal Ík u tot een God zijn,

Ezech. 11:20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn.

Ezech. 20:11 Ik gaf hun Mijn verordeningen en maakte hun Mijn bepalingen bekend: de mens die ze doet, zal erdoor leven.

Ezech. 20:25 Toen heb Ik hun ook verordeningen gegeven die niet goed waren, en bepalingen waardoor zij niet leven zouden.
Moreover, I gave them statutes that were not good and rules by which they could not have life.

Ezech. 33:14 Als Ik tegen de goddeloze zeg: U zult zeker sterven, en hij zich van zijn ​zonde​ bekeert, en recht en ​gerechtigheid​ doet – 15de goddeloze geeft het onderpand terug, hij vergoedt het roofgoed, hij wandelt overeenkomstig de verordeningen van het leven zonder ​onrecht​ te doen – dan zal hij zeker in leven blijven, hij zal niet sterven.

Tesjoeva < Shuv ot Jah 7725

Deut. 30: 6 Jehovah, uw God, zal uw ​hart​ en het ​hart​ van uw nageslacht ​besnijden, om Jehovah, uw God, lief te hebben met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel, zodat u leven zult. 7 Jehovah, uw God, zal al deze vervloekingen op uw vijanden leggen en op hen die u haten en die u vervolgd hebben. 8En ú zult zich bekeren, de stem van Jehovah gehoorzaam zijn en al Zijn geboden, die ik u heden gebied, houden. 9Jehovah, uw God, zal u overvloed geven in al het werk van uw handen, in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw ​vee​ en in de vrucht van uw land, ten goede. Want Jehovah zal Zich weer ten goede over u verblijden, zoals Hij Zich over uw vaderen verblijd heeft, 10 wanneer u de stem van Jehovah, uw God, gehoorzaam bent door Zijn geboden en Zijn verordeningen, die in dit wetboek geschreven zijn, in acht te nemen; wanneer u zich bekeert tot Jehovah, uw God, met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel.

Ezech. 11: 19 Ik zal hun één ​hart​ geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het ​hart​ van steen uit hun vlees wegdoen en hun een ​hart​ van vlees geven, 20 zodat zij in Mijn verordeningen gaan en Mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen zij Mij een volk zijn, en zal Ík hun een God zijn. > bruidstaal!

Ezech. 36:26 Dan zal Ik u een nieuw ​hart​ geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het ​hart​ van steen uit uw lichaam wegnemen en u een ​hart​ van vlees geven. 27Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.

Ezech. 37: 24 En Mijn Knecht ​David​ zal ​Koning​ over hen zijn. Voor hen allen zal er één ​Herder​ zijn. Zij zullen in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden.

Mal. 4:4 Denk aan de wet van ​Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op ​Horeb​ voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen.

Voorbeelden van chukim? אֶֽ֫ל חֹ֥ק

Decreten van de koning – omdat hij het zegt.

Gen. 47:26 En ​Jozef​ maakte dit tot een verordening ten aanzien van de grond in ​Egypte, tot op deze dag, dat de ​farao​ een vijfde deel van de opbrengst kreeg; behalve dat alleen de grond van de ​priesters​ niet aan de ​farao​ toebehoorde.

Psalm 2:7 Ik zal het besluit bekendmaken: Jehovah heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon, Ík heb U heden verwekt.

Ex. 29:9 Dan moet u hun de ​gordel​ ombinden, ​Aäron​ en zijn zonen, en hun de ​hoofddoeken​ omwikkelen, opdat zij het priesterambt bezitten als een eeuwige verordening [choq olam]. Zo moet u ​Aäron​ en zijn zonen tot ​priester wijden.

Deze verordening werd echter aangevochten door Korach en nakomelingen van Ruben (250 topleiders). (Num. 16:1)
Herkenbaar? Waarom niet democratisch besloten?

Doch herkennen we ook een uitspraak als deze [in onze opvoeding]: “I do not always have to explain myself to you”? Kortom had JHVH zich hier moeten verantwoorden, waarom Hij voor Aäron koos en niet voor een ander kleinkind van Levi?

Lees Num. 17:6-10 voor hoe het afliep en JHVH bij zijn keus voor Aäron bleef.

Wetten voor de priesters

Lev. 20:8 Jehovah sprak tot ​Aäron: 9 Wijn​ en sterkedrank mag u niet drinken, u niet en uw zonen met u ook niet, als u de ​tent​ van ontmoeting binnenkomt, opdat u niet sterft – het is een eeuwige verordening, al uw generaties door.

Num. 18:23 Maar de ​Levieten, zij moeten de dienst van de ​tent​ van ontmoeting verrichten, en zij moeten zelf hun ongerechtigheid dragen. Dat zal een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door, en in het midden van de Israëlieten mogen zij geen erfelijk bezit ontvangen.

Num. 19:2 Dit is de wetsverordening die Jehovah geboden heeft: Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij een rode koe zonder enig gebrek bij u moeten brengen, waaraan geen onvolkomenheid is, waarop nog geen ​juk​ gekomen is.

Vinden wij dit logisch? Waarom niet iets anders?

Ezech. 43: 10 U, mensenkind, breng het ​huis​ van Israël de boodschap van dit ​huis, zodat zij zich schamen vanwege hun ongerechtigheden, en laten zij het ontwerp meten. 11Als zij zich dan schamen vanwege alles wat zij gedaan hebben, maak hun dan bekend de vorm van het ​huis, de inrichting ervan, de uitgangen ervan en de ingangen ervan, ja, alle vormen ervan, met alle bijbehorende verordeningen [choqqah], alle bijbehorende vormen en alle bijbehorende wetten [torah], en schrijf dat voor hun ogen op, zodat zij heel de vorm ervan met alle bijbehorende verordeningen [chuqqah] in acht nemen en die houden.
12Dit is de wet [torah] voor het ​huis; op de top van de berg is heel het gebied ervan helemaal rondom allerheiligst. Zie, dit is de wet voor het ​huis.

Vergelijk Jesjoea tegen de Farizeeën in Mattheüs. 23:23 Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u geeft tienden van de munt, de dille en de komijn, en u laat het belangrijkste van de Wet na: het recht, en de barmhartigheid en het geloof. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten.
Dit is als: jullie doen de choqqiem, maar verwaarlozen de mishpatiem.

Numeri 15:15 Voor u, ​gemeente, en voor de ​vreemdeling​ die bij u verblijft, geldt één verordening, een eeuwige verordening, al uw generaties door: net zoals u, zo moet ook de ​vreemdeling​ voor het aangezicht van Jehovah zijn. 16Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor de ​vreemdeling​ die bij u verblijft.

Nehemia 9:13 Op de berg Sinaï bent U neergedaald en hebt U vanuit de hemel met hen gesproken, en U hebt hun rechtmatige bepalingen, betrouwbare wetten en goede verordeningen en geboden gegeven. 14 Uw ​heilige​ ​sabbat​ hebt U hun doen kennen, en geboden, verordeningen en een wet hebt U voor hen uitgevaardigd door de dienst van ​Mozes, Uw dienaar.

Ex. 12:14 Deze dag [Pesach] moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor Jehovah. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.

NB: Voor de gelovigen, niet voor de vreemdeling!

Voorts blijken alle verordeningen in Lev. 23 over de Feesten eeuwige choqqiem te zijn, zo ook de sabbat zelf Lev. 26:2,3 en de reiniging van de priesters Lev. 16:29,34

En het blazen op de Bazuin tijdens de Nieuwe Maan.

Ps. 81:4 Blaas op de bazuin bij ​nieuwemaan, bij vollemaan, op onze feestdag. 5 Want dit is een verordening in Israël, een bepaling van de God van ​Jakob.

Geen vet of bloed eten [van een geit]

Lev. 3:17 Dit moet in al uw woongebieden een eeuwige verordening zijn, al uw generaties door: u mag totaal geen vet of ​bloed​ eten.

Vergeet God niet als het goed gaat.

Deut. 8:10 Als u dan gegeten hebt en verzadigd bent, loof dan Jehovah, uw God, voor het goede land dat Hij u gegeven heeft.

11Wees op uw hoede dat u Jehovah, uw God, niet vergeet, en daardoor Zijn geboden, Zijn bepalingen en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, niet in acht neemt.

Niet mengen of kruisen

Lev. 19:19 U moet Mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren, uw ​akker​ mag u niet met twee verschillende soorten zaad ​inzaaien, en een ​bovenkleed​ uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen.

Logisch? Is dit iets wat de Geest je ingeeft?

Is dit niet wat we doen met tarwe, koren en aardappelen: organismes genetisch modificeren?

Bevel om een teken aan de kleren te dragen

19:37 Jehovah sprak tot ​Mozes: 38 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen dat zij voor zichzelf, al hun generaties door, ​kwastjes​ moeten maken aan de hoeken van hun ​kleren. Aan de ​kwastjes​ aan de hoek moeten zij een blauwpurperen draad bevestigen. 39 Die zal voor u aan de ​kwastjes​ zitten, opdat u, wanneer u hem ziet, aan al de geboden van Jehovah denkt en die doet, zodat u niet uw eigen ​hart​ en uw eigen ogen zult onderzoeken, waar u als in ​hoererij​ achteraangaat; 40 opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en ​heilig​ bent voor uw God.

Leviticus 19 Heiligingswet

2 Spreek tot heel de gemeenschap van de Israëlieten, en zeg tegen hen: ​Heilig​ moet u zijn, want Ik, Jehovah, uw God, ben ​heilig.
9 Wanneer u nu de ​oogst​ van uw land binnenhaalt, mag u de rand van uw akker niet helemaal afmaaien, en wat van uw ​oogst​ is blijven liggen, mag u niet oprapen.
15 U mag geen ​onrecht​ doen in de ​rechtspraak, u mag geen partij trekken voor de arme en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze moet u uw naaste oordelen.
19 U moet Mijn verordeningen in acht nemen. Van uw dieren mag u niet twee verschillende soorten laten paren, uw ​akker​ mag u niet met twee verschillende soorten zaad ​inzaaien, en een ​bovenkleed​ uit twee verschillende soorten stof vervaardigd, mag u niet dragen.
26 U mag niets eten met het ​bloed​ er nog in. U mag niet aan ​wichelarij​ doen en u mag geen wolken duiden.
27 U mag de zijkanten van uw hoofd niet afscheren en de randen van uw baard mag u niet weghalen.

Openbaring 12:7 En de ​draak​ werd boos op de vrouw, en ging heen om ​oorlog​ te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van ​Jezus​ ​Christus​ hebben.

Openbaring 19:10b Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders, die het getuigenis van ​Jezus​ hebben. Aanbid God. Het getuigenis van ​Jezus​ is namelijk de geest van de ​profetie.

Dat is dan toch meer dan slechts in Hem geloven!
2 Tim. 1:8 Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere
Zie ook https://slideplayer.com/slide/10628541/[1] Openbaring 12:7
[2] An extremely heated dispute

2 reacties

  1. […] Als we met Paulus serieus ons lichaam aanvaarden als een tempel van de Heilige Geest EN als we beseffen wat de dienstdoende priesters iedere dag moesten doen om daarin te functioneren: allerlei rituele reinheidsvoorschriften onderhouden, dan is het te bedenken waar al die voorschriften nu voor nodig waren. Dat was niet alleen vanwege de hygiëne, dat zou logisch zijn (verordeningen). Nee het ging hier om decreten (bepalingen) van de Wetgever. Hoezo? (Zie voor het onderscheid tussen mishpatim en chukim, mijn blog hierover: https://bvdijk.wordpress.com/2019/09/04/wat-is-het-getuigenis-van-jezus-hebben1/) […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.