Tisja be Av: kunnen wij mee rouwen om het verlies van de Tempel en uitzien naar de herbouw ervan?


Zaterdagmorgen 10 augustus 2019 heb ik bij Beth-Hatikva in Veenendaal, in navolging van het jaarlijkse leesrooster in de synagoge, mogen spreken over de eerste parasja van het boek Deuteronium (Mishne Torah) en tevens het eerste gedeelte van Jesaja (volgens de Haftara- of profetenlezing). Dat is hier terug te beluisteren: https://www.bethhatikvah.nl/samenkomsten/droosjes-woordverkondigingen-2019/

Dat was vorig jaar ook al zo en viel opnieuw tevens samen met Tisja be’Av, waar de meeste christenen en kerken helaas nooit van gehoord hebben. Midden in hartje zomer, vastten onze joodse broeders gedurende periode van 3 weken om respectievelijk de belegering en de verwoesting van zowel de eerste als tweede Tempel én zovele andere dramatische gebeurtenissen die die dag volgens de Joodse kalender hebben plaatsgevonden.

De indringende vraag, die zich daarbij voordoet, is in hoeverre christenen en kerken vandaag, die willen leven en denken voorbij de vervangingsleer, in staat zijn hun verlies mee te voelen en te delen.
Over dat thema hebben het Centrum voor Israëlstudies in nauwe samenwerking met het Schechter Rabbinical Seminary van het Schechter Instituut te Jeruzalem op 15 juni 2014 een uiterst boeiend symposium gehouden en de vruchten daarvan gepubliceerd in het boek Hoe-zullen-we-Hem-ontmoeten http://www.centrumvoorisraelstudies.nl/info/boek_Hoe-zullen-we-Hem-ontmoeten.php http://www.kerkenisrael.nl/verbonden/verbonden59-2g.php

Terloops deed mij dit ook denken het idee dat wij nog steeds leven in de schaduw van de Tempel, naar de titel van een bijzonder leerzaam boek van Oskar Skausane “The Shadow of the Temple, Jewish Influences On Early Christianity: https://www.logos.com/product/2984/in-the-shadow-of-the-temple
Dit boek biedt het nieuwe perspectief dat christenen een voortdurend en diep gesprek hadden met Joden in de vroege eeuwen voorafgaand aan Constantijn. De gemeenschappelijke perceptie van een drastische “scheiding van de wegen” na de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus heeft de neiging gehad ons begrip van de opeenvolgende decennia en eeuwen van de joodse en christelijke geschiedenis te vertekenen. Ondanks het feit dat er punten van bitterheid en strijd waren, wordt de relatie beter gezien als die van een jongere en oudere broer of zus. Er zijn veel aanwijzingen voor interactie tussen de vroege christenen en het rabbijnse jodendom, zowel op het niveau van leiderschap als van leken, en dit heeft zijn indruk op de kerk achtergelaten.

De les van Hizkia: de bijna Messias

In mijn voorbereiding stuitte ik dankzij geweldig inspirerende cartoon van rabbi David Fohrman n.a.v. Tish be Av op het Boek Jesaja: en wel op de bijna-messias Hizkia[1] en vooral zijn einde zoals verteld wordt in Jesaja 39. Lange tijd heb ook ik aangenomen dat Jesaja 36-39 van latere datum was dan het vrijwel gelijke verslag in 2 Koningen. Argumenten van Joel E. Anderson en Pieter M. Vente[2] hebben mij van het tegendeel overtuigd. Maar belangrijker in dit verband is het opmerkelijke gat tussen Jesaja 39 en Jesaja 40 dat het tweede deel inluidt met de gevleugelde woorden Troost Troost Mijn volk.

Hoe die delen van Jesaja ooit bij elkaar zijn gekomen, weten we eenvoudig niet[3], doch hoe het ook zij, gezien vanuit het oogpunt van de eindredactie, blijft het opmerkelijk dat vervolgens niets wordt vermeld van de tussenliggende periode van Hizkia en de feitelijke ballingschap. En zit daar nu juist geen opzet in, getuige het Visioen dat de Titel van het Boek Jesaja het best omschrijft in EEN WOORD en het boek omspant vanaf 2 t/m 66 (39+27 hoofdstukken)

Waar kan dit volledig zwijgen over Tisja be Av, over de verwoesting van de Tempel zelf op duiden, na wat beschreven is over het einde van Hizkia? Naarmate ik me hierin verder verdiep, blijkt des te meer hoezeer die Tempel de gemoederen verhit en verdeeld en dat zal blijven doen, zoals ik verder op zal aangeven. Niet alleen tijdens het demonstratieve optreden van Jesjoea tijdens de dagen van het testen van het Paaslam voor Pesach in A.D. 28 en ook niet tijdens de Grote Verdrukking van AD 66-AD 70 en ook niet tijdens de opstand van Bar Kochba tegen de Romeinen, maar daarvoor ook al en bij herhaling!

Zo lezen we in de Tenach over de aanklacht in het 3e deel van het Boek Jesaja (hoofdstuk 56) tegen de nieuwe uit de ballingschap teruggekeerde elite, die vreemdelingen en eunuchen (de mensen van het land) buitensloten.
We lezen hoe de profeten Haggaï en Zacharia klagen, dat de bouw van Gods huis verwaarloosd wordt en ‘Mijn Boodschapper’ wijst reeds op de onrechtmatigheden die het boek Maleachi ter sprake brengt, met name de huwelijken tussen Joden en lokale, heidense vrouwen.
Dankzij het optreden van Ezra en Nehemia (met backup en ondersteuning vanuit de heersers in Perzië) weten zij de Tempeldienst nieuw leven in te blazen en te consolideren.
Doch de barst die later tot een splijtzwam zou leiden was al aanwezig bij het Huis van Tobias, die de Grieken en hun hellenisme met open armen binnenhaalden toen het ambt van hogepriester aangeboden werd aan de hoogste bieder. Na de guerrilla en de Tempelreiniging van de Makkabeeën ging het nog sneller bergafwaarts en ontstond er een afscheiding van de Zadokitische priesters rondom de Leraar der Gerechtigheid wiens volgelingen zich eerst in Damascus en later in Qumran zouden vestigen en ons na bijna 1900 jaar verrasten met hun in kruiken in grotten verborgen bibliotheek.

Nog steeds zijn we in de theologie bezig met het verwerken en doordenken van deze Goudmijn, die naarmate we meer vertrouwd raken met hun geschriften ons beeld van de Tweede Tempelperiode 180 graden doet kantelen. Want wie hebben de oorspronkelijke Tempel tradities én theologie nu beter bewaard? Jochanan ben Zakkai en de stroming van het judaïsme die hij startte en vormgaf in Javne (=rebuilt) of de schrijver van de Hebreeënbrief en andere Joods-christelijke apostelen zoals Petrus en Judas? Deze NT-schrijvers laten het meest duidelijk de invloed doorschemeren van joods pseudepigrafisch geschriften evenals die van de Essenen. En dan heb ik het even nog niet over Lucas en Paulus en Jakobus.

Herinneringen aan de eerste tempel

Iemand die die spanning en achtergronden scherp in beeld heeft gebracht is Margaret Barker in haar publicaties[4], waaronder met name Temple Theology en The Hidden Tradition of the Kingdom of God. Volgens haar bouwde het vroege christendom in principe voort op de ideeën van Henoch (zoals gevonden in Qumran) in plaats van op de theologie van de Deuteronomist: voortbouwend op de oorspronkelijke eerste tempelrituelen in plaats van de tweede Tempel! Zij beweert op basis van joodse bronnen, dat met de zuivering en hervorming van koning Josia veel andere aspecten verloren gingen en pas hersteld werden door de eerste christenen.
Barkeer citeert de Babylonische Talmoed Horayoth 12a. vgl. Hebr. 9: 4 als zij beweert dat er verborgen tempelschatten waren na de tijd van koning Josia;
-de echte zalfolie
-de ark en het manna en de hogepriesterlijke staf die erin zat.
Misschien om de priesters te beschermen tegen de ijver van zijn hervormers. Dit houdt in dat de hogepriesters geen gezalfde hogepriesters konden zijn en dus ook geen messias.

Numeri Rabbah XV.10 [13e eeuw] noemt 5 dingen die in de tweede Tempel misten:

 • 1) De Menora, die de boom des levens vertegenwoordigde in het verloren Eden, die wijsheid en engelenstatus gaf aan degenen die van de vrucht aten. (Spreuken 3: 13-18)
 • 2) De ark
 • 3) De gave van de Geest
 • 4) Het vuur
 • 5) De Cherubijnen, verbonden met de Troon, waarop de gezalfde zat en werd aanbeden als de Heer.

Dus de tweede Tempel werd gekenmerkt door het ontbreken van de olie en de geest doorgegeven via het manna en de priesterlijke staf. Dat alles zou koning Josia uit de tempel verwijderd hebben, volgens Margaret Barker. Op de menora na, allemaal onderdelen uit het Heilige der Heilige. (Doch vergelijk Opb. 22:1-2vv, waar de Boom des Levens en de Troon samen in de Heilige stad staan. Samen met de gezalfden (dienaren die Zijn Naam dragen), die allen aanbidden voor de troon). (Vgl. ook Hebr. 4:16)

De belangrijkste onderdelen van het christelijk geloof zes eeuwen later:

 • De Troon symboliseerde het Koninkrijk van God
 • De gezalfde hogepriesters waren degenen die de troon konden benaderen.
 • Getrouwe gelovigen werd toegang tot de Boom des Levens beloofd (Opb. 2:7)

Wie waren toch die Hebreeën die het evangelie verstonden in termen van de tempel mysteriën? (Heb. 9:14) en de reis naar het beloofde land zagen als die naar de hemelse stad (12:22-24)? Deze pelgrims zagen zichzelf als de kinderen van de Wijsheid, die zij omschreven als de Vrouwe bekleed met de zon (Opb.12:1) “De rest van haar nageslacht, met allen die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van ​Jezus​ blijven.”

Verdeeldheid onder Joden zelf t.a.v. wederopbouw van de Tempel.

Maar ook vandaag houdt de Tempel de gemoederen bezig, het meest vanzelf sprekend in Jeruzalem zelf. In een recent artikel van het blad Israël en de Bijbel , wordt het belangrijk onderscheid gemaakt tussen de ene orthodoxe Jood (die denkt in de lijn van Maimonides cs.) en de andere ultraorthodoxe Jood, die denkt in de lijn van bijv. rabbi Yehuda Glick, de directeur van het Temple Instituut en woordvoerder van Israëlische groeperingen die het recht eisen voor joden om te bidden op de Tempelberg[5]. Deze zomer sprak hij o.a. nog in Nijkerk voor een groep Christenen voor Israël.[6] En bij bijeenkomst in Den Haag georganiseerd door stichting International Conference for Truth, Justice and Peace (ICTIP) [7]

De eersten denken dat de Tempel pas herbouwd zal worden na de komst van de Messias, en de anderen eerder als juist een voorwaarde voor de komst van de Messias.

Temple Mount Jerusalem Center

November 2018 was ik in Jeruzalem waar ik in het Caspari-center[8] aankondiging zag van bijeenkomst op 5 december tijdens Chanoeka! van het Temple Mount Jerusalem Convention in het Menachem Begin Heritage Center, georganiseerd door Cry for Zion, een in Israël gevestigde organisatie die pleit voor Joodse soevereiniteit over de Tempelberg.[9] Volgens de inleiders de status quo van de Tempelberg Number One Issue dat hen bezighoudt en hun gewettigde verlangen om in vrijheid te kunnen bidden op de Makom: de meest Heilige Plaats op aarde.

John Enarson, directeur van de Scandinavian School of Theology en medeorganisator, zei in een interview: “De Tempelberg is nu een belangrijk aandachtspunt in Israël en over de hele wereld.” “Er is een ontwaken van interesse in de christelijke wereld, maar helaas is het meer in de richting van samenzweringstheorie, weet je, de Indiana Jones ‘Ik ga de schat vinden en ik zal degene zijn die het doet’, zoals Robert Cornuke dat doet in zijn boek Temple: Amazing New Discoveries That Change Everything About the Location of Solomon’s Temple, met de stelling dat de Tempel niet op de Tempelberg was, maar in of nabij de stad van David met als hoofdargument dat de toegemeten ruimte aan Fort Antonia veel te klein was om het 6e legioen van de Romeinen te huisvesten.[10]

Doron Keider, uitvoerend directeur van de Cry for Zion-organisatie en van deze conferentie, zegt: “De essentie van een ‘hoax’ die tijdens de conferentie aan de orde kwam, is een lang in diskrediet gebrachte theorie van Ernest L Martin – onlangs nieuw leven ingeblazen in boeken, artikelen en virale YouTube-video’s met miljoenen gecombineerde weergaven – die beweert dat de Joodse tempels nooit op de Tempelberg hebben gestaan, maar in plaats daarvan in de nabijgelegen stad David in de Silwan-wijk in Oost-Jeruzalem, ondanks een overvloed aan archeologische en tekstuele bewijzen van het tegendeel. Hij suggereerde dat de allure van de theorie zou kunnen voortvloeien uit diepgewortelde christelijke supersessionistische opvattingen over het jodendom.[11] Panellid, Rico Cortes, een leider in de ‘Hebrew Roots-beweging, voorspelde dat de wederopbouw van de tempel ‘een conflict’ teweeg zal brengen.

NB: alle lezingen zijn terug te zien en te beluisteren via https://www.tmjc.org/ of http://cryforzion.com/[12] Een aantal zijn zeer beslist de moeite waard! Zoals die van rabbi Hirschel Moskoff van ‘The ARK Report’[13]; rabbi Mordechai Persoff, hoofd van het Mikdash Educatief Centrum, die openlijk sprak over de bouw van een nieuwe tempel en Trump’s besluit om de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen een profetische gebeurtenis noemde. Joseph Good, bekend van in het Nederlands vertaalde boeken Rosh Hashanah en Esther in profetieën. En vooral Jim Barfield, de expert op het gebied van het ontcijferen van de koperen Temple Scroll, gevonden in Qumran. Een onderwerp op zich, met verbazingwekkende conclusies.

Hoe stond Jezus zelf tegenover de Tempel?

Het is bekend dat Jesjoea de Tempel liefhad en het Zijn “Vaders Huis” noemde (Lukas 2:49). Zijn discipelen zeiden zelfs dat ijver voor Gods tempel Hem verteerde (Johannes 2:17). Net als de wenende profeet Jeremia, weende Jesjoea toen Hij de vernietiging ervan voorzag (Lucas 19: 41-44; 13: 34-35), en dit alles ondanks het feit, dat de tempel van Jesjoea in Zijn tijd van de grond af was gerenoveerd door de notoir slechte koning-Herodes!

We weten van Zijn intocht op een ezel, maar hoe liep dat begin van 4 dagen beproeving als het testen van een Lam eigenlijk af? Niet met de tempelreiniging, zoals Lucas en Mattheüs suggeren, maar zoals  Marcus 11:11 heel treffend zegt: “Hij trok Jeruzalem in en ging naar de tempel. Nadat hij alles in ogenschouw had genomen, ging hij – want het was al laat geworden – met de twaalf terug naar Betanië.”
Rondkijkend op het Tempelplein (in de voorhof) zal hij aandachtig gekeken hebben, even afwachtend of Hij mogelijk toch verwelkomd en aanvaard en erkend zou worden. (vgl. Johannes-evangelie waar Jesjoea zegt: “Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij maar in Hem Die Mij gezonden heeft.” Maar nee. Als hij de volgende dag terugkeert vanuit Betanië op weg naar de Tempel vervloekt hij een vijgenboom zonder vruchten. In de Tempel gooit Hij vervolgens de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver, zeggend: ‘Staat er niet geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn” Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’

In Mattheüs wordt parallel aan Lucas 21 twee hoofdstukken na de tempelreinining en de rede tegen degenen die op de stoel van Mozes zitten in 23:35-39 het oordeel door Hem over Jeruzalem uitgesproken: 35 Al het onschuldige bloed dat op aarde is vergoten zal jullie worden aangerekend, vanaf het bloed van Abel, de rechtvaardige, tot het bloed van Zecharja, de zoon van Berechja, die jullie vermoord hebben tussen het heiligdom en het brandofferaltaar. 36 Ik verzeker jullie: op deze generatie zal dit alles neerkomen. 37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels, maar jullie hebben het niet gewild. 38 Jullie stad wordt eenzaam aan haar lot overgelaten. 39 Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien, tot de tijd dat je zult zeggen: “Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!”’ waarop de beroemde eindtijdrede in 3 delen volgt n.a.v. driedelige vraag van de discipelen, eindigend in het laatste oordeel.

Opmerkelijk is ook de aanklacht tegen Stefanus in Hand 6:8-7:1, toen Enkele leden van de synagoge van de Vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Asia, echter in verzet kwamen tegen Stefanus en met hem begonnen te redetwisten, die dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk verrichtte. Valse getuigen verklaarden: ‘Deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet, 14 want we hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazaret de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen.’
Opmerkelijk is ook het antwoord van Stefanus als hij na een lange samenvatting van Israëls geschiedenis zegt, dat het Salomo was die voor God een tempel bouwde. 48 Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet [Jesaja 66:1] zegt: 49 “De hemel is mijn troon, de aarde mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor mij kunnen bouwen – zegt de Heer –, een plaats waar ik kan rusten 50 Heb ik dit alles niet met eigen handen gemaakt

Brief aan de Hebreeën

En dan is daar die Brief aan de Hebreeën, die heel duidelijk zegt dat wat oud verklaard is en wat verouderd, op het punt staat te verdwijnen. En verdwenen is het! Om dat te benadrukken wordt nog eens de onvolmaaktheid van de offers in de Tenach uitgelegd, dat Jesjoea nu onze hogepriester is van al het goede dat ons is toebedacht: hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – 12 voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven. (9:11-12)

Dan hoofdstuk 10:1 Omdat de Thora slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen.
En even verder: 8 Eerst zegt hij: ‘Offers en gaven hebt u niet verlangd, brand- en reinigingsoffers behaagden u niet’ – daarmee bedoelt hij de offers die volgens de wet worden gebracht. 9 Dan zegt hij: ‘Hier ben ik, ik ben gekomen om uw wil te doen,’ waarmee hij het eerste opheft om het tweede van kracht te doen zijn. 10 Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

19 “dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, 20 omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorhangsel heen. 21 We hebben nu een hogepriester die dienstdoet in het huis van God”.

Dus nogmaals de vraag: kunnen wij uit de heidenen met hen meelijden om het verdriet van het verlies van de Tempel?[14]

 • Bij zo’n vraag moeten we doorvragen: wat wordt eigenlijk gemist?
 • Een mooi imposant gebouw waarmee wie wil pronken?
 • Een Gebouw vol symboliek om van te leren?
 • Op basis van dierenoffers verzoening krijgen over onze zonden of om onze dank te uiten?
 • Of meer eenvoudig een gemeenschappelijk liturgisch centrum voor de eredienst?

Wie reist naar Israël en Jeruzalem en zich met het Joodse volk wil verbinden, waar gaat hij praktisch heen, naar welke ruimten. Naar een conferentiehal waar het Loofhuttenfeest van de ICEJ gehouden wordt of een van de vele jesjiva of gemeenten, of een wijk als Machla’ot of toch bij de Kotel die vooral vrijdagavond volstroomt om de sabbat feestelijk te verwelkomen als een Bruid Maar begrijpen wij wel wat daar gezegd en gebeden en gedanst wordt?

Hoe zou het zijn, iets dergelijks boven op de Tempelberg te kunnen doen, in een gezamenlijke ruimte?

Een fotomontage van de Derde Tempel. De Al Aksa moskee en de Rotskoepel ontbreken, die moeten wijken. Beeld Temple Institute

Deze videoclip van Leeland Jones[15] geeft een indruk hoe sommigen daarnaar uitkijken en alles voorbereiden: maar is dat wat de Eeuwige voor ogen heeft?

Verborgen derde tempel voor 70 oudsten gewijd op Chanoeka

Als onderdeel van de plannen van het Tempelinstituut om de Derde Tempel te bouwen, tonen ze architecturale ontwerpen voor 2 gebouwen. Een voor de hoofdtempel en een voor de 70 oudsten van het Sanhedrin. De “tempel” van Sanhedrin is al gebouwd en opgedragen, wat te zien is aan de 70 zitplaatsen van de verborgen ondergrondse synagoge. Vergelijk Johannes 18:20 waar Jezus de hogepriester antwoordt: Ik spreek openlijk tot de wereld; Ik heb altijd onderwezen in de Synagoge en in de Tempel.

Rabbi Chaim Richman: The Dedication of the Third Temple

Rabbijn Chaim Richman, internationaal directeur van het Tempelinstituut van Jeruzalem, spreekt in deze video over de toewijding van de Derde Tempel en deelt zin inzichten over de vooruitgang in de richting van de wederopbouw van de Heilige Tempel in onze tijd, en de betekenis ervan voor de hele mensheid.

Nu zijn er in het verleden al eens eerdere pogingen gedaan. Tijdens keizer Julianus II, ‘de Afvallige’ (333-363) werd al een poging gedaan tot de bouw van de eerste Derde Tempel. Later kort voor de opkomst van de Islam tijdens de Perzen opnieuw.[16]
Dat vertelt mij, dat als er zich nu opnieuw een situatie voordoet, waarop het opportuun lijkt om opnieuw een poging te doen tot wederopbouw van de Tempel, dit waarschijnlijk opnieuw zal falen voor de komst van de Messias.

Lance Wallnau’s boek over Donald Trump als “Gods Chaos Candidate”

USA Today beschreef hem als een van de drie evangelische leiders die het presidentschap van Donald Trump nauwkeurig voorspelde vanaf het moment dat hij zijn campagne begon. Zijn Best Selling boek, “Gods Chaos Candidate,” beïnvloedden 3-5 miljoen twijfelende evangelische kiezers.

Zijn voorspelling dat Trump een moderne Cyrus zou zijn, werd aangevochten door linkse nieuwsmedia, maar werd bevestigd op 5 maart 2018, de dag waarop premier Netanyahu president Trump in het Witte Huis ontmoette om hem te bedanken voor zijn beslissing over de historische ambassade, hij verwijst naar Cyrus. Een New York Times Op-Ed citeert Lance: “Zou Trump Gods Cyrus kunnen zijn?”
Lance Wallnau is de vernieuwer die de ‘Seven Mountains of Culture’ heeft geïntroduceerd als een nieuwe sjabloon om uit te leggen hoe de kerk zich aan het begin van de eeuw moet bezighouden met cultuur. Bekend om zijn profetische woorden over hoe president Donald Trump een “sloopkogel is voor de geest van politieke correctheid” of hoe Trump een “Cyrus” zalving heeft om een strategische stem te zijn in dit dringende uur, presenteert Dr. Wallnau openhartig het bovennatuurlijke verhaal en strategie van Donald Trump als God’s Chaos Candidate. Voor meer info, zie http://christenreconstructie.nl/dominion/zeven-bergen-strategie/

Vergelijking van Trump met de roekeloze koning Jehu.

En is een vergelijking van Trump met Kores wel op zijn plaats? Een Trump die volgens Jonathan Cahn echter meer wegheeft van een Jehu. Tijdens een recente verschijning op “It’s Supernatural with Sid Roth”, vertelde Cahn zijn gastheer Michael Brown dat de verkiezingen van Bill Clinton, Barack Obama en Donald Trump allemaal in de Bijbel waren voorspeld, met name in een handvol hoofdstukken uit 1 & 2 koningen. Zoals Cahn het uitgelegde, zijn Bill en Hillary Clinton de moderne versies van de oude koning en koningin van Israël, Achab en Izebel.
“We spelen een oud mysterie opnieuw af, waar we nu zijn, en het is geweldig en het is waar en het is echt,” zei Cahn. “In de Bijbel is er een koning die opstaat en hij is de eerste die pioniert, die duwt, de Baal-aanbidding. En de naam is Achab … Hij is de eerste die daadwerkelijk kampioen wordt van de troon Baal-aanbidding, het offeren van kinderen. Zou er een parallel kunnen zijn? Nou, dat is er wel. Er is een man die opstaat als president, hij is Bill Clinton, hij gaat het model van Ahab volgen.
Jonathan Cahn zei dat, net zoals de vrouw van Achab, Izebel, “een kampioen van de Baalverering was”, Hillary Clinton ook een “voorstander van vrouwelijke macht en voorstander van abortus.”
Trump en Jehu zijn beide buitenstaanders die hun naties wilden ontdoen van corruptie door middel van onconventionele methoden. Beiden waren vechters, en geen politicus, noch leefden ze goddelijk. En beiden wilden de status quo opschudden.

Wordt de Derde tempel niet de zetel waar de antichrist zich wil vestigen?

Menig christen zal vanuit een reflex direct denken aan die beruchte tekst van Paulus aan de gelovigen in Thessaloniki over de antichrist die zich zal zetten in de Tempel van….
Zonder zich enige rekenschap af te leggen van de context: die van de man der wetteloosheid i.p.v. een anti-Messias, noch van wat zich nadien na Paulus heengaan, dus na Handelingen 28 gebeurd is tot aan de verwoesting van de Tweede Tempel in Anno Domini 70.

Rabbi Chaim Richman, internationaal directeur van het Tempelinstituut verwoordt dit beeld van een antichrist in de tempel als volgt: “Ik vind dat christenen bijna een ziekelijk beeld van de tempel hebben. De meesten van hen bekijken het vanuit het standpunt dat de Antichrist eraan komt en persoonlijk vind ik de Antichrist walgelijk. Ik vind het afstotelijk dat je[17] denkt, dat hij zoveel mensen zal doden, vooral Joden. Om te weten dat christenen opgewonden zijn over een man als deze vind ik erg moeilijk te accepteren.”

Johannes Levi uit Gischala

Er is echter een figuur in die tijd die volgens de auteur John Bray[18], mijns inziens sterke argumenten geeft, dat de man der wetteloosheid Johannes Levi uit Gischala moet zijn geweest. Hij leidde nl. de rebellie tegen de Romeinen en werd de machtigste man net voor de verwoesting van Jeruzalem, nadat zijn weerhouder Ananus de hogepriester was vermoord, toen hij de Idumeeërs had aangezet om naar Jeruzalem te komen met 20.000 soldaten. Zij leidden een massamoord, waarbij meer dan 8.000 Joden werden vermoord. Vervolgens zette hij de zeloten aan, samen met andere Joden om in opstand te komen tegen de Romeinse overheid. Dat werd de oorzaak waarop Rome uiteindelijk Jeruzalem ging omsingelen en na 4 of 5 maanden belegering en uithongering verwoestte. Volgens John Bray was hij: “De belangrijkste man in de verwoesting van Jeruzalem, de grootste aanstichter van de verdrukking over de Joden in de stad, en een ‘gruwel’ zelf, zoals hij ‘zat’ aan de macht in de Tempel zelf. En hij was de oorzaak van het ophouden van de dagelijkse offers drie en een half jaar nadat Vespasianus tegen de stad kwam. Wat de mensen betreft, had hij de plaats van God in de tempel ingenomen.”

The Rabbis, Donald Trump and the Third Temple

Speculaties zullen echter niet uitblijven. Zo publiceerde auteur Thomas R. Horn, ceo van highly speculative Skywatch TV dit voorjaar The Rabbis, Donald Trump and the top-secret plan to build the Third Temple. Unveiling the Incendiary Scheme by Religious Authorities, Government Agents, and Jewish Rabbis to Invoke Messiah. [Onthulling van het opruiende plan van religieuze autoriteiten, overheidsagenten en Joodse rabbijnen om de Messias op te roepen].[19]

 • Samengevat gaat dit boek in op:
 • -Het verband tussen Donald Trump, de rabbijnen en een plan achter de schermen om de derde Tempel op te richten.
 • -De rol die Trump’s orthodox-joodse schoonzoon, Jared Kushner speelt met Saoedi-Arabië met plannen om de Tempelberg te besturen.
 • -Hoe besluit van Trump om Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël en zijn verplaatsing van de Amerikaanse ambassade daar een krachtig signaal naar voorstanders van de derde Tempel.
 • -De controverse over de locatie van de Tempelberg en waarom de plek waarop de Derde Tempel zal worden gebouwd binnenkort zal worden onthuld.
 • -Wat de gruwel van verwoesting is en wat de krachtigste politieke persoonlijkheden van de wereld te zeggen hebben over zijn toekomstige verschijning op heilige grond.
 • – Hoe recente archeologische vindplaatsen metaaldetectoren in de buurt van de Qumran-grotten wijzen op de ontdekking van oude tempelschatten (inclusief de Ark van het Verbond) en hoe dat zich verhoudt tot de bouw van de Derde Tempel.
 • -Het mysterie van de koperen rol en wat het heeft onthuld.
 • -Evenementen waarbij Trump en andere wereldleiders zijn betrokken terwijl de bouw van de Derde Tempel aan de gang is, en de voor de hand liggende eindtijden signalen deze gebeurtenissen verhogen.
 • -Wat gaat er gebeuren als de Tempel wordt gebouwd en vervolgens ontheiligd.

Een andere mogelijkheid is het bekijken van dit interview van Tom Horn door Gary Stearman van Prophecy Watchers: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Sl_E70QDd8Y

Bij het bestuderen en op waarde schatten van zulke boeken is het van belang kennis te hebben van de bedelingenleer ook wel dispensationalisme genoemd, om te doorzien op welke interpratiesleutels (hermeneutiek) keer op keer wordt terugvallen en daarmee staat en vooral valt! Dat valt echter buiten het bestek van dit essay en beschrijf ik in een ander nog te publiceren essay. De review van E. Ross op Amazon zegt wat mij betreft genoeg:[20] Het heeft een geweldige titel, maar ik denk dat het gewoon is om het te verkopen. Er wordt weinig melding gemaakt van de werkelijke betrokkenheid van Trump en het boek lijkt meer een rabbit trail in de tempelgeschiedenis doch keert nooit terug… Het boek is kort en lijkt meer gehaast om een bepaald tijdschema te maken.
Zie ondertussen ook dit artikel in Breaking Israel News, met een reactie van rabbi Hillel Weiss, de woordvoerder van het Sanhedrin, die opmerkte dat de rol van Trump bij het bouwen van de Derde Tempel essentieel is voor zoveel kwesties die mensen over de hele wereld aangaan. “Trump kan de naties van de wereld naar wereldvrede leiden door de Tempel te bouwen, de bron van vrede. Dit zal de schandelijke resoluties van de Verenigde Naties compenseren die de oorzaak zijn van toenemend kwaad in de wereld.” Het Sandhedin werkt momenteel aan de oprichting van een organisatie van 70 landen in Jeruzalem ter vervanging van de Verenigde Naties. “De Joden zullen de eigenlijke bouw van de Derde Tempel doen, maar om de Derde Tempel een Huis van Gebed voor alle naties te laten zijn, moeten de naties een rol spelen in de oprichting ervan,” verklaarde Rabbi Weiss. “De problemen waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd, zijn kwesties die alleen kunnen worden aangepakt door een hoger niveau van internationaal discours en samenwerking. De poging om nationale identiteiten en nationale grenzen te wissen, staat hier diametraal tegenover en het is deze ‘nieuwe wereldorde’ waar Trump echt tegen vecht. De oplossing is de Derde Tempel als een Huis van Gebed voor alle naties en de Organisatie van 70 Naties, die beide vereisen dat naties hun unieke identiteit uitdrukken. ” Rabbi Weiss benadrukte dat het concept van internationale samenwerking gebaseerd is op het universele verbond dat God met Noach sloot, dat de 70 naties vestigde en de deelname van alle naties vereist. https://www.breakingisraelnews.com/134685/trump-initiate-building-third-temple-head-edom/

Jan van Barneveld van Zoeklicht houdt zich ook bezig met de wording van het Sanhedrin en citeert dezelfde rabbi Hillel Weis: “De enige hindernis die de Tempeldienst in de weg staat is de politieke situatie. Als die plotseling zou veranderen kunnen de tempeldiensten snel beginnen. Daarom moeten we een priester hebben die als Hogepriester kan optreden.” Het Sanhedrin-in-wording heeft rabbi Baruch Kahane aanbevolen als Cohen Gadol (Hogepriester). Maar rabbi Kahane was niet bereid deze benoeming nu te aanvaarden. Het Sanhedrin-in-wording heeft hem benoemd als Rosh Kohanim, Hoofd van de priesters. Voorlopig! Hij houdt toezicht op de diensten op het Tempelplein en op de opleidingen van priesters. “Als het moment aangebroken is, moeten we er klaar voor zijn,” merkte rabbi Weiss op [21] Van Barneveld: “sinds 2000 is er een stichting onder de naam ‘De Davidische Dynastie’. Een van die afstammelingen is rabbi Yosef Dayan. Hij is door het Sanhedrin-in-wording erkend als directe afstammeling in de lijn van David. Een kandidaat die voor de wederkomst van de Heer de troon van David inneemt? Niet onmogelijk! In de eindtijd, tijdens de oorlogen om Jeruzalem, zal het ‘huis van David’ een belangrijke rol spelen (Zacharia 12:2-8; 13:1).” Dat tegenover UNESCO claimt dat zij recht hebben op de Tempelberg, want zij kunnen bewijzen dat hun voorvader David die plek van Arauna voor ‘vijftig sikkels zilver’ heeft gekocht (2 Samuel 24:18-25).

Dezelfde Hillel Weiss is ook degene die gezegd heeft: “Obama haatte Israël en Jeruzalem, en als gevolg daarvan werden de vijanden van Amerika sterker terwijl hij president was, velen verwierven of ontwikkelden nucleaire wapens. Het is belangrijk om te beseffen dat de krachtigste en meest blijvende hoop die Amerika heeft, is partij te kiezen voor Hashem. De enige hoop hiervoor is om Joden te ondersteunen die hun plaats innemen als een natie van priesters en een licht voor de naties ‘ Dit kan iedereen doen met de koop van een soort medaillon. Deze nieuw geslagen munt met president Trump, koning Cyrus en de Derde Tempel is in de media over de hele wereld te zien geweest en illustreert grafisch dat de ondersteuning van de Joodse tempel op de Tempelberg nu een wereldwijd fenomeen is dat de politieke en religieuze grenzen overstijgt. De bron voor het concept achter de munt is de bijbelse zilveren halve sjekel die in Tempel Tijden van elke Joodse man werd gevraagd..

De vraag aan Zacharia halverwege de tempelbouw over de Vastendagen

7:2 Toen men [in het vierde jaar van koning Darius] Sarezer en Regem-Melech met zijn mannen naar het huis van God had gestuurd om te trachten het aangezicht van de HEERE gunstig te stemmen, 3 zeiden zij tegen de priesters die in het huis van de HEERE van de legermachten waren, en tegen de profeten: Moet ik in de vijfde maand blijven treuren en mij blijven afzonderen, zoals ik dit nu al zoveel jaren gedaan heb?

NB: de vijfde maand, is de maand Av! Voor bijzondere studie over het thema vasten in Zacharia, login bij Nehemiaswall.com, de website van Keraite Jew Nehemia Gordon, over wie ik een aparte blog heb geschreven.

Zacharia 7:5-7; 8:14-19 Gehoorzamen is meer dan vasten. Zo zegt de HEERE van de legermachten: Het vasten in de vierde, het vasten in de vijfde, het vasten in de zevende en het vasten in de tiende maand[22], zal voor het huis van Juda worden tot vreugde, tot blijdschap en tot vreugdevolle feestdagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief!”. De vastendagen zullen veranderen in dagen van grote vreugde. En waarom?

Het antwoord staat in hetzelfde hoofdstuk:
“In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u mee, want wij hebben gehoord dat God met u is” (vers 23). Dat is de bron van alle vreugde. God met u. Parallel met deze tekst loopt Jesaja 2, dat begint met een profetie over het huis des HEEREN: “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen” (Jes. 2:2, 3).
Er zal een nieuwe tempel zijn, een nieuw huis van JHVH. En daarom zal Jeruzalem genoemd worden: JHVH shamma, JHVH  is aldaar (Ezech. 48:35). Zacharia profeteerde er ook van. “Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Híj zal de tempel van de HEERE bouwen, Híj zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon” (Zach. 6:12,13). Dan en daarom zullen de dagen van rouw veranderen in dagen van vreugde. De Messias, Israëls Verlosser is aldaar.

Doch dan is daar nog Deutero-Zacharia 9-14 dat een apocalyptische rollercoaster aan emoties laat zien beginnend met bestraffing voor de omringende volken; oproep aan de dochter van Sion tot vreugde, want uw Koning zal tot u komen, als Heiland arm, en rijdend op een ezel. Dat JHVH dubbel zal vergoeden als Hij Juda zal hebben gespannen en Efraïm op de boog zal hebben gelegd en Hij de zonen van Sion zal hebben opgezet tegen die van Griekenland. God zal Israël verlossen; doch met de uitrusting van een dwaze herder, nadat Hij de twee stokken van Lieflijkheid en Samenbinding heeft verbroken om zo de broederschap tussen Juda en Israël te verbreken. Naar wat dreigt uitgeroeid te worden, zal hij niet omzien, de jonge dieren zal hij niet gaan zoeken, wat gebroken is, zal hij niet genezen, wat nog overeind staat, zal hij niet verzorgen, maar hij zal het vlees van de vette dieren eten en hun hoeven zal hij afrukken. 11:16 hetgeen uitloopt op 12:2 JHVH die Jeruzalem​ maken tot een bedwelmende ​beker​ voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de ​belegering​ van ​Jeruzalem. 3 Op die dag zal het gebeuren dat Ik ​Jeruzalem​ zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen.
Doch tevens op de belofte van de Geest van de genade: 12: 9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen ​Jeruzalem​ oprukken, zal willen wegvagen. 10 Maar over het ​huis​ van ​David​ en over de inwoners van ​Jeruzalem​ zal Ik de Geest van de ​genade​ en van de ​gebeden​ uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem ​rouw​ bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een ​eerstgeborene. 11 Op die dag zal in ​Jeruzalem​ de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadad-Rimmon in het dal van ​Megiddo. 12 Het land zal ​rouw​ bedrijven, elk geslacht afzonderlijk: het geslacht van het ​huis​ van ​David​ afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het ​huis​ van Nathan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 13 het geslacht van het ​huis​ van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simeï afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, 14 al de overige geslachten: elk geslacht afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

Vervolgens sluit hoofdstuk 13 af met het uitroeien van de afgodendienst; het behoud van een beproefde rest, die zullen belijden: JHVH is mijn Elohaj. En hoofdstuk 14 met een profetie over, het laatste gevecht om Jeruzalem [de DAG van de Heer (Jom Teroea)], de Heer koning wordt van de hele aarde, Jeruzalem nooit meer verwoest zal worden, de Heer de vijanden van Jeruzalem straft en de naties de Koning zullen vereren en alles heilig wordt (geen handelaars meer in de tempel).
Ondanks de oproep tot vreugde en de belofte van uitredding, zal het volk niettemin rouw bedrijven!
Dit brengt mij terug bij de vraag waarmee ik begon: kunnen wij als gelovigen uit de volkeren sympathiseren met het verdriet van onze broeders over het verlies van de tempel, zoals dat in hun genen zit ingebakken? Mijn antwoord daarop nu is een volmondig JA, doch waarschijnlijk om een andere reden of motief. Want rouwen zullen ze ook in de toekomst, doch vooral als zij ZIEN, WIE zij doorstoken hebben! Degene die op een ezel Jeruzalem binnenreed, op weg naar de Tempel in afwachting van….?
Geloof in Hem! Doch wetend wat Hem te wachten stond, zei Hij na Zijn vonnis richting het Sanhedrin en de Schriftgeleerden, dat zij Hem niet meer zouden zien, totdat zij Hem alsnog erkennen en zullen zeggen: Gezegend is Hij die komt in de Naam des Heren. Hij, het WOORD, JHVH in het vlees, die was voor Abraham, die meer is dan Salomo, ja de Tempel in Persoon! De Afbeelding en belichaming van Zijn wezen. Priester en Koning in Een! Die de noodzaak van de instelling van het erfelijke priesterschap (op de Eerste Grote Verzoendag na de verbondsbreuk bij de berg Sinaï) overbodig maakte en de Orde van Melchizedek herstelde, zoals de onvolprezen Hebreeën-schrijver ons met veel moeite probeert uit te leggen en we daardoor een hogepriester hebben in de hemel, in een tempel niet door mensenhanden gemaakt!

De profeet Zacharia zag in een visioen dat de Tempel weer gebouwd zou gaan worden, ondanks de grote druk van buiten. Hij zag twee olijftakken die voortdurend olijfolie gaven aan de zevenarmige kandelaar, de Menorah. De profeet was verbaasd over het visioen en een engel zei: ‘Niet door kracht over door geweld, maar door Mijn geest’, zegt de Heer. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van ​Zerubbabel​ zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep: ​Genade, ​genade​ zij hem! Daarop volgt de mysterieuze tekst met mogelijk dubbele laag: … de handen van Zerubbabel hebben dit huis gegrondvest, en zijn handen zullen het ook voltooien’. Zach.4:6-9.

Jesjoea verwijst naar zichzelf als de hoeksteen, verworpen door de bouwers, Matt. 21:42. Hij is het die de hoeksteen gelegd heeft voor de huisgenoten Gods, Ef.2:19. Toen de Tempel bijna gereed was, zag de profeet dat degene die de fundering had gelegd ook de sluitsteen ging leggen, de hoeksteen. Christus zelf staat er garant voor dat wat Hij begonnen is, ook tot zijn glorieuze bestemming zal komen. Wat Hij begonnen is echter is van een andere makelij. Het Fundament van apostelen en profeten is niet een werk van mensenhanden. Jesjoea haMasjiach is Zelf de hoeksteen, in Wie het gehele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een Heilige Tempel in de JHVH: een woing van God, in de Geest. Het kan dus inderdaad niet verklaard worden buiten de krachtige werking van de Heilige Geest om, de Geest van Genade. [23]

Meerouwen om Wie zij doorstoken hebben!

Dus anders gezegd: ja wij willen met hen rouwen, doch niet zozeer om het Tempelgebouw zelf, maar omdat ze de Belichaming en verwezenlijking daarvan hebben afgewezen en aan een vloekhout hebben gehangen! En als wij dan met onze joodse broeder in gesprek zijn over die Tempel, zal het de kunst zijn om aan te kunnen geven hoe Jesjoea haMasjiach ZELF die Tempel niet alleen in drie dagen afbrak en opnieuw bouwde, doch naar Zijn opzet, functie en bedoeling BELICHAAMD als PERSOON. En wij met ons lichaam vervolgens in Hem, in Christus, zoals Paulus dat keer op keer zegt. (vgl. Rom. 12:1vv).
Daarbij krijgt het idee van een altaar in een kerk of een tafel in een gemeente wellicht nieuwe betekenis als wij bedenken dat Hij na het omverwerpen van de tafels in de tempel, Zelf met Zijn discipelen aanlag aan een TAFEL, waar Hij hen instrueerden Hem te gedenken telkens  als zij het brood braken en de beker dronken: dus tijdens de Eucharistie!
Laat ons dan ook denken aan aartsvader Jakob, die als hij op weg gaat naar zijn oom Laban in Bethel droomde en een ladder zag, waarvan de top de hemel raakte en engelen van God omhoog en omlaag zag klimmen. En als JHVH dan Zijn verbondsbelofte aan Abraham aan Jacob heeft herhaald, zegt hij als hij uit zijn slaap ontwaakt: “JHVH is werkelijk op deze plaats, en ik heb het niet geweten. Hoe ontzagwekkend is deze plaats! Dit is niets anders dan het huis van God (=Bethel) en de poort van de hemel!

De Messiaanse Tempel

The Messianic Temple: understanding Ezekiels prophecy

Dit brengt mij bij het prachtige kleurrijke boek in A4-formaat The Messianic Temple –– Understanding Ezekiel’s Prophecy van Chaim Clorfene uit Tzfat, waar hij veel van zijn tijd besteedt aan het schrijven en onderwijzen over de Derde Tempel. Hij is auteur van een aantal boeken en schreef en regisseerde de documentaire video, Wake the Dawn, the Story of Jerusalem’s Holy Temple.[24]waarin opvallend genoeg ook de vergelijking wordt gemaakt van de inrichting van de Tempel, als die van een mens.

De mens, de kroon op de schepping van de wereld is als een heilige tempel zelf: Zijn intellect komt overeen met het Heilige der Heiligen; zijn liefde voor God met de Menora; zijn gevoel van eerbied met de tafel van de 12 broden; zijn hoedanigheid met het gouden wierookaltaar; zijn geloof en vertrouwen met het koperen wasbekken waaruit de priesters hun handen en voeten wasten; zijn fundament en koninklijke houding met het grote [brandoffer] altaar.

Meer dan 2600 jaar geleden kreeg de profeet Ezechiël een visioen te zien van een toekomstige tempel waarnaar alle naties op aarde in eeuwige vrede en harmonie zouden opklimmen. Een fijne straaltje water stroomt onder de drempel van het Heilige der Heiligen in deze Tempel en wordt uiteindelijk een grote rivier waarvan de wateren elke wond en ziekte genezen. De rivier stroomt vervolgens naar de Middellandse Zee en zoet alle oceanen van de wereld, waardoor ze drinkbaar worden. Dit is de Messiaanse Tempel. Dit boek presenteert een diepe en goed gedetailleerde beschrijving en fysiek ontwerp van de toekomstige Tempel op basis van de negen hoofdstukken van het Boek van Ezechiël, waarbij elk vers wordt uitgelegd.

Omstreeks 1600 schreef Tosefoth Yom Tov dat er geen tien mannen in zijn generatie waren die het ontwerp van Ezechiël begrepen. Honderd jaar later schreef rabbi Moshe Chaim Luzzatto, de grote Italiaanse Kabbalist, Mishkanay Elyon (De hemelse Tempel), een geïnspireerd discours over de derde Tempel, waarin het ontwerp en de innerlijke mystieke werking werden uitgelegd. Tragisch genoeg was het manuscript verloren. Bijna 250 jaar later, in 1956, werd het op wonderbaarlijke wijze herontdekt in de Bodelian Library van Oxford University. Sindsdien is er rond de Derde Tempel een nieuw studieveld ontstaan. Meer dan 200 kleurenfoto’s en topillustraties worden getoond. Chaim Clorfene voegt klassieke commentaren toe en de rabbijn Moshe Chaim Luzzatto’s Mishkanay Elyon[25] wordt geciteerd om ons te verlichten met de wijsheid over de derde Tempel. Zoals de auteur zei: “De eerste gebruiksvriendelijke editie van Ezechiëls visie op De Derde Tempel”. Nu we in onze dagen het ontwerp van de toekomstige tempel leren kennen, is het alsof we deze daadwerkelijk bouwen, met de hulp van Hashem. In het hoofdstuk ‘Jacob noemde het een huis, een tijdlijn van de heilige Tempel’ worden de bijbelse gebeurtenissen met hun respectievelijke datums vermeld. En volledige uitleg van de verzen. Dit boek is als een gids die heilige plaatsen in de derde tempel bezoekt en inzichten van grote wijzen bevat.

Uit alle 9 hoofdstukken van Ez. 40-48 citeert Clorfene in zijn voorwoord dit belangrijke vers als motief waarom wij studie moeten maken van deze ‘derde’ Tempel:
43:10 U, mensenkind, breng het ​huis​ van Israël de boodschap van dit ​huis, zodat zij zich schamen vanwege hun ongerechtigheden, en laten zij het ontwerp meten.
“Schamen voor je overtredingen is een hoog niveau van tesjoeva. Het bestuderen van de bouwtekening van deze ‘toekomstige’ Tempel, maakt dat men realiseert wat men mist vanwege diens zonde. Dit kan dan leiden tot tesjoeva! Bestudering ervan verhoogt het bewustzijn van de Tweede naar de Derde Tempel, van verwoesting naar constructie, van vervreemding naar integratie, van corruptie naar perfectie.
De wereld van de toekomstige tempel blijft een onontgonnen terrein… Om die te betreden wordt je teruggebracht tot de eenvoud van een matze met Pesach…
Gezegend is de man die zijn vertrouwen stelt op Hashem, dan zal ook Hashem zijn vertrouwen zijn. Jer. 17:7″

Ook Haggaï sprak tijdens de bouw van de Tweede Tempel al over de heerlijkheid van een later nog toekomstig huis. In 2:7 springt hij naar de verre toekomst en zegt dan: Nog één ogenblik, en dat is een korte tijd, dan zal Ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven. 8 Ik zal alle heidenvolken doen beven. Zij zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken en Ik zal dit ​huis​ vullen met heerlijkheid, zegt de HEERE van de legermachten. 9 Van Mij is het zilver en van Mij is het goud, spreekt de HEERE van de legermachten. 10 De heerlijkheid van dit toekomstige ​huis​ zal groter zijn dan die van het eerste, zegt de HEERE van de legermachten. In deze plaats zal Ik ​vrede​ geven, spreekt de HEERE van de legermachten.
Spreekt dit van bezittingen van Jood en heiden die dan in dienst worden genomen voor het herstel van de Tempel als een plaats van sjalom, tijdens het Vrederijk?

Openbaring als de tempelliturgie

En dan is er ook nog het boek Openbaring als een tempelliturgie, zoals beschreven door John & Gloria in hun boek ‘The Apocalypse in light of the Temple’, dat ik tijdens een van mijn Israël-reizen tegenkwam bij een katholieke boek- en souvenirshop in de Oude Stad. Dit boek is bijna letterlijk terug te vinden op: http://newtorah.org/ De titel zegt het al: Het boek geeft licht op de (liturgie van de (eerste)) Tempel uit de tijd van Salomo. Het boek valt onder het genre ‘apocalyptisch’: mensen worden daarin meegenomen naar de hemel om de toekomst te beschouwen. In dit boek wordt de nadruk gelegd op de overeenkomsten tussen de TEMPEL IN DE HEMEL en – DE TEMPEL OP AARDE. Zo is de opening van het Heilige met het gordijn ervoor waarop de cherubim naar het oosten gericht, omdat Adam en Eva via het oosten uit de Hof van Eden gestuurd zijn, waar de engelen met hun vurige zwaarden staan te wachten. Men gaat ervan uit dat de gelovigen ook weer via het oosten terug zullen komen in Gods Hof: De Plaats waar God verblijft.

De Tempeldienst op Jom Kippoer (Grote Verzoendag) wordt vergeleken met de Tempeldienst in de hemel op DE DAG (van oordeel en verzoening) zoals beschreven in Openbaring. Is dat niet mooi?

Tenslotte de vraag: Hoe wilt Gij dan zijn ontmoet? Als niet in een Tempelgebouw, hoe dan wel? Rico Cortes heeft daarover m.i. prachtige teaching over geplaatst op http://www.yah-tube.com/videos/rico/index.html

Over de Amidah- het achttiengebed, dat hij het Protocol van de Koning noemt. Op dezelfde website is ook een uitgebreide serie van hem over de Tempeldienst:

“Al duizenden jaren rouwt het Joodse volk om de verwoesting van Jeruzalem. Elke dag, in onze gebeden, wanneer we Birkat HaMazon zeggen, op bruiloften en op heilige dagen, hebben we altijd onze connectie met Yerushalayim verklaard -” Laat mijn tong klamp me vast aan het dak van mijn mond als ik me u niet herinner, als ik Jeruzalem niet als mijn grootste vreugde beschouw ‘(Psalm 137).
“Er zijn eigenlijk drie onderling gerelateerde verzoeken in de dagelijkse Amida-dienst:

a. De terugkeer naar Jeruzalem en dat de Beit Hamikdash wordt herbouwd;
b. De woning van de Shechina daar.
c. Dat de monarchie daar wordt hersteld.

“Het verlangen wordt niet alleen geuit voor de wederopbouw van de Beit HaMikdash zelf, maar ook voor de residentie van de Shechina daar. Daarom is het feit dat Israël vandaag Yerushalayim in handen heeft niet een voldoende vervulling van het verzoek in de zegen [van Velirushalayim irchah]. “[26]


[1] https://www.alephbeta.org/playlist/king-chizkiah-the-almost-messiah
[2] Isaiah 36-39: rethinking the issues of priority and historical reliability http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0259-94222009000100009
[3] Among the scrolls that were found in the caves at Qumran near the Dead Sea, we have a very large and very famous Isaiah scroll, which is now in a museum in Jerusalem. On the scroll there is a gap after Isaiah 39, and a new column starts with Isaiah 40. So it seems to signal some sort of implicit recognition that there’s a difference between these two sections. They are not the same unit, not the same author perhaps.
[4] For a start: get an idea from her Publication History: http://www.margaretbarker.com/Publications/History.htm
[5] Hij is tevens een lid van de Knesset in de regerende Likoed-partij die bijna zijn activisme met zijn leven betaalde. In 2014 schoot een Palestijnse aanvaller hem verschillende keren in de borst toen hij een Tempelberg-conferentie verliet. Glick zei naar verluidt dat de schutter hem zei: “Het spijt me heel erg, maar je bent een vijand van Al Aqsa. Ik moet.” De mislukte moordaanslag bracht alleen aandacht voor de oorzaak van het joodse gebed, die Glick en anderen beschouwen als een kwestie van burgerrechten.
[6]  Beluister hier de audio-opname terug: https://christenenvoorisrael.nl/2019/06/audio-opname-yehuda-glick-over-israel-en-de-volken-in-tijden-van-de-verlossing/
[7] https://pillaroffire.nl/2019/07/bijeenkomst-in-ridderzaal-25-juni-2019-laat-vanuit-hier-nu-het-zegenen-van-israel-beginnen/
[8] https://www.caspari.com/
[9] https://www.breakingisraelnews.com/117263/interfaith-conference-temple-controversy/
[10] http://templemountlocation.com/bobCornukeTheoryDisputed.html
[11] https://www.timesofisrael.com/rare-interfaith-temple-mount-confab-highlights-a-christian-awakening/
https://mabatzion.com/conference-paves-way-for-jewish-christian-cooperation-on-temple-mount-by-adam-eliyahu-brkowitz/
[12] https://mabatzion.com/conference-paves-way-for-jewish-christian-cooperation-on-temple-mount-by-adam-eliyahu-brkowitz/
[13] http://harryhmoskoff.net/book/
[14] Zoals ook vader Strijker bij herhaling vraagt in het blad Tijdstip van studiehuisreshiet.nl 1e jaargang, nr.4 Een treurdag in het hartje van de zomer: alleen voor het Joodse volk? En 3e jaargang, nr.5 Waarom is Tisha be Abh voor ons geen treurdag? Is hun verdriet niet ons verdriet?
[15]  https://www.youtube.com/watch?v=yzmC2-sY5IM
[16] De eerste Derde Tempel, Tijdstip Katern nr. 36, 4e jaargang, nr.2
[17] Dit zegt hij tegen John W. Schmitt, samen met J. Carl Laney auteur van Messiah’s Coming Temple. Ezekiel’s Prohetic vision of the Future Temple, Kregel Publications, 1997 [2014]. Geschreven vanuit dipensational view.
[18] The Man of Sin of II Thessalonians 2, pp. 27-41
[19] Voor een promotie videoclip, zie https://www.skywatchtv.com/videos/the-rabbis-donald-trump-and-the-top-secret-plan-to-build-the-third-temple/
[20] https://www.amazon.com/Rabbis-Donald-Trump-Top-Secret-Temple/dp/1948014165
[21] https://www.zoeklicht.nl/artikelen/de+tempel+en+de+apocalyps_5804
[22] De andere drie vastendagen naast de 10e van de 5e maand zijn:
10e van de 10e maand: Op deze dag begon de belegering van Jeruzalem (2 Kon. 25:1); 9e van de 4e maand: Na anderhalf jaar beleg wordt een bres in de muur van Jeruzalem geslagen. Koning Zedekia ontsnapt, maar wordt later gevangengenomen en naar Babel weggevoerd (2 Kon. 25:3-7);
3e van de 7e maand: Gedalja (betekenis: ‘de HERE is groot’), landvoogd van Juda, wordt omgebracht (2 Kon. 25:25).
[23] Gemodelleerd naar artikel van Jurgen Buehler: https://nl.icej.org/news/special-reports/het-herstel-van-alle-dingen
[24] https://www.youtube.com/watch?v=hNnwZNwRbdk
[25] De Ramchal (1707-1746), wiens werk, ‘Mishkanay Elyon’, dient als een van de belangrijkste bronnen van wetenschap over de leer van de profeet. De leer van de Ramchal hierover en de geschiedenis achter de voorheen weinig bekende of begrepen ‘Mishkanay Elyon’ is op zichzelf een historisch avontuur, waar zoveel over te leren valt, terwijl je blijft leren over de hele parsha over de Derde Tempel.
[26] http://thejewishstar.com/stories/Understanding-Ezekiels-Temple-prophecy,6185?page=2&content_source=

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.