Lezing en beschouwing n.a.v. WakeUp door Bob van Dijk, september 2015


Verslag door ogen en oren van Lisette van Groeningen uit Woudenberg (aangevuld door Bob van Dijk). Voor korte samenvatting, zie slot van dit artikel

Jezus waarschuwde ons tegen de leringen en misleidingen van de Sadduceeën en Farizeeën. (Matt. 15 en 23). Daarom is het belangrijk te onderzoeken waar een bepaalde leer vandaan komt, vóór je deze jezelf eigen maakt als waarheid. Ook moeten we ons realiseren dat iedere generatie werkt en gelooft naar hetgeen ze gehoord en gezien hebben. Denk aan de Reformatie en de Nadere reformatie. Waarbij de wortels vanuit de Thora weggelaten zijn, beïnvloed door het antisemitisme van de eerste eeuwen.

Bob was met het geloof opgevoed. Bob vertelt dat hij o.a. theologie heeft gestudeerd. Door bijeenkomsten van een jeugdgroep bij Otto de Bruijne (De Bazuin) ging hij nadenken over de vraag of hij wel wedergeboren is. Op One Way Day had iemand hem gezegd, als je wedergeboren bent, dan weet je dat!

In de jaren 70 waren de boeken van Hal Lindsay populair. Komt Jezus terug in 1988, 40 jaar na het ontstaan van de staat Israël? Dreiging atoombom. Tijd van de demonstraties tegen kruisraketten. Kunnen we alleen nog hopen op een Opname vòòr de zgn. Grote Verdrukking?

In de kerk in Barneveld kwam een dominee, die een mysticus was die hem uiteindelijk bracht bij de gnostiek. Voorst las Bob in 1980 een boek over de Bezieling van Findhorn, een Schotse New Age gemeenschap: alles is één, holistisch denken, filosofen en werk is liefde in actie. Bob had twijfel. Bob wilde weten wat dit was. Was dit waar of was dit echt mis? Zo ja, dan moeten we dat ook weten, dus ging hij in 1980 op onderzoek uit en deed 2 weken mee aan de Findhorn Exprience groep.

Van de New Age beweging hadden we toen nog niet gehoord, dat gebeurde in NL pas vanaf 1987. Duidelijk verschil met christendom. Via Glastenbury ging hij via groot rock festival en cultus in Stonehenge op 21 juni tijdens het midzomerfestival naar Londen voor het Festival van de mind, body & spirit. Op het Festival in Londen zag hij o.a.: Tai-chi dansen, Hopi indianen, macrobiotiek, antroposofen. Kortom: een grote geestelijke supermarkt! Toespraak van Benjamin Creme over gezamenlijke messias van islam, hin-en boeddhisme, joden- en christendom, kortom over de reeds aanwezige Maitreya, die zich binnenkort (1982) zou manifesteren. Johannes zegt in zijn 1e brief echter, dat wie loochent dat Jezus de Christus is, een antichrist is. Nu was er op dit festival ook een groep van de Londen Bible College met een juiste visie op Jezus de Christus en een onderscheid in 20 punten tussen Bijbelse en pseudo-spiritualiteit.

Als reactie op deze ontluistering, maakte Bob in 1981 een pelgrimsreis naar Jeruzalem, waar hij na 7 weken God op 3 achtereenvolgende dagen opnieuw ervaarde als Vader, Zoon en Heilige Geest! Uiteindelijk na drie jaar belandde hij bij Jeugd met een Opdracht voor een D.T.S.

Bob leest in 1983 de eerste christelijke (Engelstalige) boeken over de New Age: Hidden dangers of the rainbow van Constance Cumbey en Peace, prosperity and the coming holocaust van Dave Hunt. Uiteindelijk moeten de fundamentalisten het ontgelden.
Zo had Bob het over een later boek van Dave Hunt ‘The Seduction of Christianity’ en de zogenaamde New Age invloeden in de charismatisch-evangelische beweging en een reactie op dat boek, met 1 letter verschil, getiteld ‘The Reduction of Christianity’
and the theology of cultural surrender of Dave Hunt. Diens theologie (leunend op de bedelingenleer) en christelijk geloof (het evangelie) wordt versmald tot een soort levensverzekering: wedergeboorte is eeuwig gered zijn.

Bob ging na onderbreking bij JmeO verder met zijn studie theologie en missiologie in Utrecht. In China groeide het aantal gelovigen in 40 jaar tijd van 4 naar 100 miljoen. Hij maakte voor zijn doctoraalscriptie in 1988 een studiereis naar China en maakte uitstapje naar de Filippijnen, waar hij jaar later in Quezon City gaat studeren aan de Asian Theological Seminary en dank zij veel vrijstellingen in 1 jaar zijn Master of Divinity behaald. Dankzij de bibliotheek daar (Engelstalig , evangelisch en academisch) kon hij zich o.a. nader verdiepen in de zgn. ‘dominion theology’.

Na de Reformatie zijn Pilgrim Fathers (later puriteinen) naar Amerika gevlucht, waarbij ze zich door de Bijbel lieten leiden bij de fundering van de Staat.
In de jaren 60 en 70 ontstond een stroming ‘Christian Reconstruction’ (Rousas Rushdoony, oorspronkelijk uit Armenië), die een stap verder wilde gaan dan Francis Schaeffer door Bijbelse antwoorden te geven op zijn TV-serie ‘How than shall we live?” en de gehele samenleving wilde herijken op Bijbelse wetgeving, dus op basis van de Thora als de standaard / grondwet voor Amerika. Rushdoony was geestelijk vader van dit alles en streed vooral tegen het seculiere humanisme. Hij schreef o.a. The Institutes of Biblical Law. In Theonomy in Christian Ethics zocht Greg Bahnsen, dat exegetisch te funderen op basis van Matt. 5:17-19. Biblical Blueprints Series van Gary North (schoonzoon van Rushdoony) is een uitwerking hoe zij Gods Woord willen implementeren op elk gebied van het leven. Op basis van de Thora heeft hij een bovendien een economisch commentaar geschreven op de bijbel. Voor meer info, zie zijn website http://christenreconstructie.nl

Hoe lees je de profetieën? De profetieën zijn allereerst voor toen geschreven en wat was de uitleg en boodschap voor toen? Deze benadering noemt met ook wel preterisme en beschrijft de manier waarop zij de profetieën uitleggen, waardoor de nadruk valt op wat reeds vervuld is. Wij hebben de neiging de profetieën vanuit onze eigen tijd te lezen en te projecteren met het oog op onze toekomst; dat leidt tot futuristische benadering.

Bob had als theoloog een handvat nodig tegenover de bedelingenleer en wat was het antwoord en Bijbels alternatief voor de New Age beweging?
Tegenover het doemdenken en escapisme (als je wedergeboren bent, wordt je gered en opgenomen de heer tegemoet in de lucht) van de evangelische kerken (Hal Lindsey) ontstond een ‘positief en optimistisch denken’, dat een Bijbels alternatief zoekt en biedt voor de eeuw van Aquarius >> New Age en ook een vervolg en uiting heeft gekregen in de zgn. 7 Mountain Strategy.

De bedelingenleer met zijn leer van de zgn. opname der Gemeente voor de zgn. grote verdrukking (in ons land gepropageerd door o.a. Zoeklicht, Morgenrood en Vergadering van gelovigen) speelt onze tegenstander in de kaart.
Het is een schadelijke dwaalleer, die ons christenen lam legt. Zijn er nog christenen bezig met antwoorden op bijvoorbeeld de ondergang van de natuur? Of laten we dit over aan de New Agers of aan het humanisme?
Lees wat de Tora hierover zegt! Die is nu nog steeds geldig in alles wat er staat. En daarin staan veel regels voor zorg voor de natuur.
Het is goed om je te verdiepen in de vraag: Hoe verhouden wet en genade zich tot elkaar? Maar juist uit die vraag komt een antwoord als de bedelingenleer, die zegt dat de Wet tot de bedeling van Mozes hoort, die nu niet meer geldig is. Daarin lijken zij op de Lutheranen.

De kern van de bedelingenleer draait om de verhouding van Gemeente en Israël. Als Jezus het Koninkrijk predikt zijn het de Joodse leiders, die het verwerpen en is het Mattheüs die zegt dat het aan een ander volk gegeven zal worden. Dat is een belangrijk uitgangspunt voor deze leer, die op basis daarvan i.c.m. Efeze 3 meent dat er een aparte onvoorziene bedeling is gekomen, namelijk die van de gemeente. Paulus heeft het daar over een geheim dat hem is geopenbaard en niet eerder bekend was. God is nu met de gemeente begonnen, totdat de volheid van de heidenen is ingegaan en op basis van 1 Thess.4:17 wordt geleerd dat ‘de gemeente’ wordt opgenomen waarna op basis van hun tegengestelde uitleg van Dan.9:4-27, [dat de antichrist een verbond bevestigd (zwaar maakt in SV) i.p.v. de Messias die Zijn verbond bevestigd, waardoor een einde kwam aan de offers in te tempel] de laatste 7 jaar voor Zijn wederkomst ingaan, waarin als (de gemeente dus vanaf Openbaring 4 tot 19 is opgenomen) God Zijn plan met Israël weer oppakt, dwars door de Grote Verdrukking (zijnde ook identiek met Jakobs benauwdheid uit Jer. 30) heen als halverwege de Antichrist zijn verbond met Israël verbreekt en de volken tegen Jeruzalem, uitmondend in de slag bij Har Megiddo, waarna Jezus dan met de heiligen terugkeert op het witte paard.

De bedelingenleer is in die zin anders dan de vervangingsleer, doordat zij niet leren dat de Kerk/Gemeente i.p.v. Israël is gekomen, doch dat de lijn met Israël is onderbroken. Je zou haar dus ook een Onderbrekingsleer kunnen noemen.

De bouwstenen van de reconstructie van het christendom liggen daarentegen wel degelijk in de Tora! Laten we niet alleen de 10 geboden lezen uit Exodus 20, maar ook de uitleg vanuit alle ‘cases’ in de daaropvolgende Verbondsboek 21-24 om relevant te zijn voor onze samenleving. Wij christenen zijn niet consequent in het gebruik van Gods Woord, we passen het veel te selectief toe. Doch ook deze puriteinen ontkomen er niet aan hun eigen selecties te maken. De christenreconstructionisten hebben zo ook hun blinde vlekken. Zij hebben geen zicht op de positie van Gods volk en zijn niet consequent in hun theonomie (vooral in kunstmatige verdeling tussen morele, casus en ceremoniële wetten, waarbij eerste 2, maar laatste niet meer geldig zijn). Zij zijn niet vrij van de vervangingsleer en menen dat van de 10 geboden, uitgerekend het sabbatsgebod is gewijzigd. Hun missing link, is het profetisch verstaan van de Bijbelse feesten en het miskennen van de Messiaans Joodse beweging.

In 2011 kwam Bob tot een geestelijke vernieuwing en inzicht tijdens de Reveilweek. Thema: Ontmoeten, in de dubbele zin van het woord. Lees bijv. eens wat er over de sabbat staat. De sabbat is een dag van ‘ont-moeten’: God (en elkaar) ontmoeten en even niets moeten… Wat hebben wij ervan gemaakt? Bob raakte overtuigd van de waarheid, dat de sabbat door God is gegeven als een altoosdurende inzetting (een moed of afspraak, die de Aanwezige heeft met zijn volk) en hoe het markeren daarvan op vrijdagavond ook zoveel beter aansluit bij ritme van zijn gezinsleven, waar tieners hun tas vrijdagmiddag aan de kant gooien, het weekend inluiden en de zondag mis/gebruiken om hun huiswerk te doen. Hoe heerlijk is dan een sabbat, waarin je volledig vrije dag hebt, en juist die dingen doet waar je genoegen in schept: een dag van recreatie (herschepping)!

Voor Bob waren er 2 hedendaagse profetische ‘stemmen’, die haaks staan op het preterisme, doch ook geen bedelingenleer aanhangen, maar wel een hart en visie hebben op Gods plan met Israël: Jan Willem v.d. Hoeven (vgl. Heart Cry van zijn ICZC) en Bart Repko. Een toespraak van Bart in NL in 2011 waarin hij duidelijk maakte dat de vervangingsleer echt niet meer kan, kwam binnen. Vooral de uitspraak dat wij als christenen ons afvragen, wat we met Israël moeten en hooguit 1x per een Israël-zondag hebben, vergeleek hij met de vraag die centraal stond op het eerste concilie in Jeruzalem in

Hand. 15, nl: wat moeten we met de heidenen? Het was een heuse paradigmawissel, een omkeer van 180 graden! Een omkeer van Rome naar Jeruzalem. God is opgestaan om zich over Zion te ontfermen (Psalm 102) en wij mogen blij en dankbaar zijn er bij te mogen horen. Doch welke plek moet je Israel geven heden ten dage? Want de vervangingsleer kan niet meer J.

In november 2011 bezoekt Bob voor het eerst (samen met zijn moeder) het gezin van zijn zus in Israël. Zijn zwager Avishai Pinchas werd geboren in Tel Aviv en groeide op in een Joods-orthodox gezin van Jemenitische afkomst. Zijn ouders vluchtten in 1948 weg uit Jemen toen Israël als officiële staat werd erkend. Hij kwam tot geloof in de Messias en kwam al snel in contact met Jacob Damkani. Avishai is getrouwd met Jolanda, zus van Bob. Op de grens van de Negev en de Sinaï-woestijn ligt de Israëlische moshav Kadesh Barnea waar ze met hun 5 kinderen wonen. Hij had wel een hele week nodig in deze uithoek om alle fragmenten op een rij te krijgen. Tijdens bezoek aan Jeruzalem bracht hij ook bezoek aan Bart Repko op de muur van Jeruzalem, waar hij opnieuw werd doordrongen van hoe massief God is, tastbaar aanwezig en Zijn Woord betrouwbaar, want voor onze ogen zien we de vervullingen daarvan al gerealiseerd. Daarvoor hoef je alleen al een bezoek te brengen aan het Hurva-plein in de oude stad, waar oude mensen wandelen en jonge mensen spelen.

Zijn bezoek aan Jeruzalem had nog wel een staartje. In de Immanuel bookshop van Christ Church, tegenover museum van David’s Tower, vlakbij de Jaffa Gate, vond hij ruim aanbod van tweedehands boeken. Een daarvan zou grote impact krijgen en wel het boek: Pagan Christianity exposed van Michael Rood, dat vrij beknopt, doch intensief illustreert hoe onze zgn. christelijke feesten (met name Eastern en Christmas) met heidendom zijn vermengd en vooral ook welke kwalijke rol Constantijn en de kerk in Rome daarin gespeeld hebben. Je kunt terecht spreken over de Val van het Christendom. Op de cover van het boek van M. Rood stond with
Free DVD. Doch aangezien het 2ehands was, zat die er niet meer bij. Eenmaal terug in Nederland, ging Bob op internet op zoek en ontdekte al gauw een schatkist aan gratis te beluisteren Dvd’s op met name Yah-Tube.com en maakte hij kennis met de bediening van (toegegeven enigszins extravagante) Michael Rood, zijn website aroodawakening.com en zijn wekelijkse Shabbat Night Live, dat ook nadien altijd nog terug te zien was via youtube. Bob raakte ook diep onder de indruk van een gastspreker tijdens Chanoeka (december 2011), de Karaït Nehemia Gordon, die een geweldige teaching gaf over de ontdekking en resultaten van een Hebreeuwse versie van het Mattheüs-evangelie en het denken van de rabbijnen met hun mondelinge traditie, die de basis is gaan vormen van hun judaïsme en hoe Jezus daar toen al op reageerde. Hoewel geen messiasbelijdende jood, schreef hij erg verhelderend boek met de titel Hebrew Yeshua and the Greek Jesus.

De periode daarna was voor Bob alsof de kurk uit de fles was, zo veel puzzelstukjes op zijn plaats vielen met zijn ontdekking van Messianic Judaism én meer nog de Hebrew Roots beweging. Een representant daarvan, Brad Scott gebruikt de gevleugelde uitdrukking: we can now the end from the beginning! Daarmee geeft hij o.a. aan dat wil je Openbaring en Gods toekomstplan kennen, je – zoals Jesaja al zegt – terug moeten naar het begin van Genesis en wel in zijn grondtaal: het Hebreeuws.
Vooral het onderwijs over de profetische betekenis van de Bijbelse feesten maakten diepe indruk en maakte, dat hij nu samen met zijn vrouw, die hierin al veel eerder vorm aan probeerde te geven, nu ook zelf overtuigd raakte van het belang om niet alleen sabbat, maar alle Bijbelse feesten te ‘vieren’ (‘houden’ is een andere zaak en zelfs onmogelijk zolang er geen tempel is).

Zo zegt hij nu, dat juist de kennis van de profetische betekenis van de Bijbelse feesten (vooral de nog onvervulde Najaarsfeesten) de ‘missing link’ vormen binnen zowel verbondstheologie als bedelingenleer. Kennis van de profetische boeken en leren de Bijbel te lezen vanuit Hebreeuws perspectief zijn van essentieel belang. Het gaat daarin over Gods verlossingsplan voor Israël en VIA HEN voor de naties! God spreekt over Zijn vastgestelde tijden (Moadiem), waardoor HIJ de mens onderwijst.
De christelijke kerken zijn helaas niet losgekomen van de heidense religies van oudsher. (De inzet van de 4 voorschriften was juist, dat zij afstand namen van hun heidendom). Denk daarbij alleen al aan de namen van de dagen van de week. Zondag: de dag waarop de zon aanbeden werd/wordt. Dat was de belangrijkste god; de zonnegod. Daaraan wilden de Romeinen (keizer Constantijn) vasthouden.

Na de Tweede Wereldoorlog en de Sjoa, doch vooral met de oprichting van de staat Israël had de Kerk niet gerekend. Sommigen zeggen wel dat Auschwitz, het failliet van het christendom markeert. Dit leidde ook al voor de 2e WO (Miskotte) tot een herbezinning op de moderne theologie, die Karl Barth al op zijn grondvesten had doen wankelen. Want hoe zit het dan met Israël? Hendrikus Berkhof verzette zich tegen in de WO al tegen de Duitsers. In de gevangenis schreef hij zijn Geschiedenis van de Kerk, want is het inderdaad mogelijk dat God nog steeds handelt in het hier en nu van onze tijd? Hij kwam in de Wereldraad van kerken om Israël op de kaart te zetten en was architect van het rapport dat pas in 1970 verscheen: Israël, volk, land en staat. Handreiking voor theologische bezinning, dat na de Jom Kippoer oorlog leidde tot een wijziging van de Kerkorde van de Herv. Kerk, door te belijden dat ze onvoorwaardelijk verbonden is met Israël.

Bob werd ondertussen vrijwilliger bij het Comité Gemeentehulp Israël en docent voor de Kesjer en Moadi’m cursussen van Stichting Shoresh en is bezig met het opstellen van een eigen Handreiking voor de kerken. De werktitel van dit boek is: De vervangingsleer voorbij! Wat nu?

Bob is positief kritisch over het boek WakeUp! Hij heeft zich even afgevraagd of Zoeklicht bekeerd was. Er zit echter helaas toch nog een grote storende weeffout in. Zij hebben geen afstand gedaan van de bedelingen- en opnameleer, doch die integendeel van een nieuw jasje voorzien.

Ze hadden echter beter kunnen weten. Het is ook niet erg origineel. Hun belangrijkste bron voor laatste twee delen over de verbonden en de Bruid is zijn nl. de trilogie van John Klein en Adam Speers van Lost in translation.org: Rediscovering the Hebrew Roots of Our Faith

Revelation through Hebrew eyes; Two brides, two destinies. De Opnameleer staat er nl. heel anders in. Niet tussen Openbaring 3 en 4 maar in Openbaring 14 en staat vooral in het kader van de 3 oogsten (pelgrimsfeesten). Het merendeel van de Messiaanse gelovigen is overigens klaar met deze leer, immers tot wie behoren zij? De Gemeente of Israël?

Bob heeft studie gedaan van het boek Openbaring vanuit het hebreeuwse gedachtegoed. En dan moet de zgn. geheime opnameleer op de schop. Dat past niet bij het hebreeuwse denken.
De cruciale denkfout ontstaat door de koppeling van het bazuinenfeest aan de zgn. opname van de gemeente. Klassiek bedelingenleer is te veronderstellen (zonder enige grond) dat deze ‘opname’ reeds aan begin Openbaring 4 plaatsvindt (Als Johannes tafereel aanschouwt in hemel) en duurt tot Openbaring 19 als Jezus met de heiligen terugkomt op zijn witte paard. Alle tussenliggende hoofdstukken hebben dan dus geen betrekking op de ‘Gemeente’, maar op Israël met wie God Zijn plan dan opnieuw oppakt en alle oordelen van de zegels, de bazuinen en de schalen ondergaat. Deze kronkel gaat terug op geforceerd uiteen willen houden van Israël en de Gemeente en foute uitleg van het geheimenis, waar Paulus het in Efeze 3 en Romeinen 11 over heeft en complete omdraaiing van de zeventig wekenprofetie van Daniël 9:24-27.

Vanuit het hebreeuwse denken liggen er 3 sleutels om het boek Openbaringen überhaupt te begrijpen:
1. De structuur van het boek is opgebouwd vanuit de menora, de zevenarmige kandelaar. Meteen in het begin lees je al steeds over zeven zevens. De middelste van de zeven armen van de menora wijst op Jesjoea Hamasjiach. Uitleg van buiten naar binnen, eerst de grote lijnen, het overzicht en dan meer in detail enz.
2. Het is opgebouwd rondom de najaarsfeesten des Heren en wat er in de profeten staat. Kennis daarvan is dus essentieel bij de uitleg. Openbaring zou je wel het 5e evangelie kunnen noemen.
3. Begrip van de oud Hebreeuwse bruiloftssymboliek en de verschillende fasen in huwelijksvoltrekking. Zie hoofdstuk 6 van WakeUp!

Opname gaat over verzameling en oogst van ‘de gemeente’ (Openb.14)

Ten aanzien van de zgn. opname van de gelovigen uit 1 Thess. 4:17, wat zet ons hier op het verkeerde been? Wij spreken voortdurend over de opname van dé Gemeente. Maar er is hier nergens sprake van dé Gemeente. Paulus gaat in zijn brief in op de vraag die er leeft onder de Griekse gelovigen in Thessaloniki: wat is het lot van de gelovigen die gestorven zijn, als de Heer terugkomt? [Grieken geloofden immers niet in leven na de dood]. Het woord dat Paulus gebruikt voor ‘opgenomen worden’ (4:17) is het woord ‘harpazo’ (wegrukking, rapture). Wat bedoelt Paulus hiermee? Je moet altijd tekst met tekst vergelijken om Gods Woord te begrijpen. Hetzelfde woord ‘harpazo’ komt ook voor in Handelingen 28: 15 en wordt daar vertaald met ‘tegemoet komen’. In zijn verband gelezen, zien we dat Paulus op weg is naar Rome, waarbij hem een escorte tegemoet komt, die hem meeneemt naar Rome. Harpazo betekent ‘uitgaan naar + verwelkomen én terugkomen. Dat geeft een ander licht op de opname! Het gaat in 1 Thess. 4:17 dus om een verwelkoming van de Bruid en Bruidegom, die vanaf dan altijd bij elkaar zullen zijn.

De dag van de bazuin (Jom Troea) wordt gevierd bij nieuwe maan bij de start van de 7e maand. Je kunt pas spreken van de nieuwe maand, zodra 2 getuigen het eerste streepje van de nieuwe maan GEZIEN hebben. Dat komt dus overeen met wat Jezus zei, dat dag noch uur van zijn wederkomst bekend is, alleen bij de Vader. Bazuinendag is oorspronkelijk geen Nieuwjaar (Rosj Hasjana), maar een dag van herinnering, net als alle andere feesten herinneringen zijn.
Wat herinner je dan op Bazuinendag? De bazuinen bij de berg Sinaï! Was dat een feestdag? Lees Exodus 19 en probeer in te leven, hoe dit op je gevoel en je emoties inspeelt als je er zelf bij zou zijn geweest. Men was angstig, en zeer bevreesd door de donderslagen en oorverdovende bazuinen. God sprak woorden en de mensen ZAGEN naast rook, stemmen als van vuur! Dat was tevens een voorafschaduwing van het Pinksterfeest, toen Gods Geest Zijn Woord niet meer uitriep maar schreef op de harten van wie Hem ontving. Het volk stemde in met de ‘voorwaarden’ en inzettingen van de Verbondsovereenkomst, dat daarmee het karakter van een verloving had.
De profetische betekenis van het blazen op de bazuin (sjofar) is het openen van het Boek des levens bij de wederkomst van Jesjoea en het begin van een 10 ontzagwekkende dagen, die uitlopen op de Grote Verzoendag als de boeken gesloten worden. Aan Jom Kipoer ligt de herinnering ten grondslag van het beeld van het gouden kalf met alle gevolgen van dien. Het volk had direct al ‘echtscheiding’ gepleegd met dit gouden kalf. Vandaar dat er een dag van verzoening nodig was om deze echtbreuk te verzoenen. Daaraan werden zij jaarlijks herinnerd door het ritueel van de hogepriester, die het lot moest werpen over 2 rammen. Een erfelijk priesterschap dat zou duren tot Jesjoea het eeuwige priesterschap van Melchizedek kwam herstellen.

Timing van de bruiloft.

Een jongeman dingt naar de hand van de bruid. Kom met zijn vader bij de vader van de bruid: als ze tot overeenstemming komen, dan klinken ze met wijn en stellen document met huwelijkse voorwaarden (Ketoeba) op, dat dan al geldt als een soort bindende verloving. Vervolgens keert de bruidegom terug naar zijn vader om een huis te bouwen, net zolang tot zijn vader zegt, dat het OK is en tijd om de bruid in het midden van de nacht te ‘schaken’, weg te voeren en mee te nemen naar zijn huis. Daarna volgt de bruiloft en de formele voltrekking onder de choepa (bruidsvertrek).
In Joël 2:15-16 is sprake van een bruiloft waar het ganse volk bij mag horen. Maar de bruid en bruidegom komen daar uit hun bruidsvertrek (vers 16). Zij zijn dus al in dat vertrek geweest. Het bruiloftsfeest zelf duurt letterlijk 7 dagen, net zoals huwelijk Jacob Lea in Genesis 29:27-28 en Samson in Rechters 14:12.
Terug naar Openbaring. Johannes is in de Geest op de ‘dag des Heren’. De dag des Heren staat in de Tenach altijd voor de dag van Gods oordeel. Die ‘dag’ is op de Hebreeuwse feestkalender: de 10 ontzagwekkende dagen tussen bazuinendag en Grote verzoendag. Op bazuinendag worden de boeken geopend en op grote Verzoendag worden de boeken gesloten.

Het boek Openbaring spreekt over ‘dingen die waren, die zijn en die gaan komen .’

In Openbaring 11 is sprake van de tempel, dat is een van de redenen waarom gedacht wordt, dat openbaring geschreven is vóór het jaar 70, dus voor de verwoesting daarvan.
De oorlog in Israel rondom de inname van Jeruzalem door Titus, duurde 3 ½ jaar (gedurende 66-70). Jezus vertelde over de aankomende oorlog aan zijn discipelen in Matth. 24; hongersnood, moord, kannibalisme alles is in die tijd gebeurd. Lees het verslag hierover door Flavius Josephus in zijn Joodse oorlog.

Als je leest over de 7 zegels, dan lijkt het erop dat het leeuwendeel van deze profetieën al uitgekomen zijn in de loop van de 2000 jaar na de eindtijdrede van Jezus. Openbaring betreft dus een heel brede tijdsperiode. Een duidelijke uitleg hierover vind je bijv. in het boek van Wim Verwoerd ‘Weg uit Babylon’.
De 7 bazuinen na de 7
zegels betreffen een veel kortere tijdsperiode en de 7 schalen een nog smallere tijdsperiode van hooguit 3,5 jaar (tussen Sjavoeot en Jom Troea) of slechts tien dagen (Van Jom Troea tot Jom Kipoer).

Openbaring begint met 7 brieven aan 7 gemeenten. Dit waren bestaande gemeenten destijds, maar het spreekt profetisch over alle gemeenten alle eeuwen door tot nu toe. Er zijn slechts 2 gemeenten die zich niet bezoedeld hebben: Smyrna en Filadelfia. (Bij Smyrna; Openb. 2:9 > wat zou bedoeld worden met hen, die zeggen dat ze Joden zijn en het niet zijn? Mensen die pretenderen niet bevuild te zijn met/door de hoer?)
Van Smyrna wordt gezegd dat hen een verdrukking staat te wachten van 10 dagen. In de bijbel staat 10 vrijwel altijd voor de naties/de volkeren. Denk daarbij ook aan de 5 wijze en 5 dwaze maagden.
In principe staat Openbaring in chronologische volgorde, hoewel er vaak onderbrekingen of introducties volgen, waarbij ingezoomd wordt op iets dat eerst globaal genoemd is.
Zo wordt er in Openbaring 10 ingezoomd en in hoofdstuk 11 ook, namelijk rondom de twee getuigen. Wat er met die twee getuigen gebeurd, lijkt erg veel op wat er destijds met Jesjoea gebeurde. Is dit de gelegenheid voor het volk Israel om zich als volk te bekeren?
Met Openbaring 11:15 eindigt a.h.w. deel één van het boek Openbaring. In vers 15 begint Jom Troea (bazuinendag). De rest van hoofdstuk 11 is een snapshot van de profetische vervulling van de drie najaarsfeesten. Eerst globaal, later wordt er meer op ingezoomd.
Vers 15: Jom Troea met de opstanding der doden; vers 18, 19: Jom Kipoer
Openb. 12 : hemelvaart (‘bijbels christelijk feest’ J ) Vergelijk de profetie over hemelvaart in Daniël 7:8 en 9 waar we lezen van iemand gelijk aan de Mensenzoon die opgaat naar de ‘ancient of days’ en macht en eer krijgt. Is dat niet Jezus Christus na zijn opstanding op weg naar de Vader om eer en heerlijkheid in ontvangst te nemen? Je zou met hemelvaart elkaar kunnen begroeten vanuit Openb. 12:5 met: ‘de Heer is waarlijk weggerukt! Halleluja!’ Echter de draak die uit de hemel verstoten wordt, achtervolgt nu de kinderen van de vrouw in de woestijn.
Vers 6 (Openb. 12) lijkt uit te lopen op een bescherming van de volgelingen van Jesjoea.

In Openbaringen 14 lezen we over de 144.000 ‘verzegelden’ (eerstelingen!) en de proclamaties van 7 engelen (i.p.v. 3). Wie is de middelste van deze zeven? De Zoon des Mensen! De eerste engel (vers 6) had een eeuwig evangelie, dat hij bekend moest maken. De tweede engel, vers 8 zegt ‘gevallen, gevallen is Babylon, vs. 9 derde engel spreekt over het oordeel over degenen die– het beest en zijn beeld hebben aanbeden.

Vers 14: Jesjoea HaMasjiach! Met een sikkel in zijn hand om te oogsten. Als de 144.000 staan voor de eerste graanoogst (gerst) in het voorjaar, dan staat deze graanoogst (tarwe, het beste) voor Sjavoeot. De opname is niets anders dan verzameld te worden door de 5e engel, vers 15 om geoogst te worden. Dit betreft de oogst van de gelovigen die zich niet inlieten met de boze werken van de hoer Babylon.
Openb. 14:16-18 beschrijft de tweede oogst (tarweoogst) door de 6e engel, die van de Bruid en vers 18-20 is de laatste oogst (druiven, citrusvruchten granaatappels) e.d. die geperst worden; wijnpersbak) door de 7e engel. Vgl. Matth. 24:31. Openbaringen 14 gaat over de oogst, de oogst en de oogst. J Druiven worden geperst, dit staat voor verdrukking en voor bloed, dat staat weer voor ellende. Maar door de verdrukking heen worden er nog velen (gasten) gered! Dit wordt een opwekking! Door verdrukking heen. Vgl. Smyrna: er komen 10 dagen van verdrukking, het gevolg zal een opwekking zijn.

Waar horen de 144.000 verzegelden bij? Denk aan de aanwezigen op een bruiloft: Bruidegom, bruid, de vriend van de bruidegom en de bruiloftsgasten. Horen wij bij de vrienden van de Bruidegom of bij de Bruid? Of zijn wij wellicht bruiloftsgasten? De 144.000 getekenden (op hun voorhoofd) zijn de vrienden van de bruidegom! Zij gaan waar Hij gaat en helpen met de voorbereiding van de Bruiloft en behoren tot Zijn familie. Zij verkondigen zij het evangelie om mensen (de Bruid) te winnen voor Christus.

Hoofdstuk 15 gaat over de 7 engelen met de 7 laatste plagen, waarmee Gods toorn tot een einde zal komen. Dit betreft een korte tijdsperiode. Vers 2: ‘Ik zag iets als een glazen zee, met vuur vermengd en de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteen en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God.’ (toevoeging van Lisette: Het koperen wasvat vóór de ingang van de tabernakel wordt ook wel glazen zee genoemd. Als je daar stond was langs het koperen brandofferaltaar geweest en dus verzoend, maar je was nog niet binnen in het heiligdom. Het aardse is een beeld van het hemelse. De gelovigen zijn hier ‘bijna binnen’, want uit vers 8 blijkt dat ze (nog) niet in de tempel konden komen. Maar kennelijk wel ergens in de hemel… Het koperen wasvat diende voor de dagelijkse reiniging van handel en wandel, alvorens het heiligdom in te kunnen.) Vuur staat voor loutering. (waarmee bouw je? Vgl. 1 Korinthe 3:13-16). Zijn de gelovigen tijdens het oordeel van die 7 schalen in de hemel bij de glazen zee met vuur, immers is het aardse een beeld van het hemelse? Nog niet IN de tempel, wel vlak vóór de tempel?

De Bruiloft-ceremonie zelf geschiedt niet eerder dan na de laatste schaal en wel op Jom Kipoer (nadat Jesjoea tijdens Jom Troea is teruggekeerd op zijn witte paard met zijn leger (Bruid) om zijn vijanden te verslaan en zich voor te bereiden op het Bruiloftsfeest, nadat ieders werk beproeft is, waarop 7 dagen lang Feest volgt (Loofhutten) dat uitmondt in de 8e dag die staat voor de overgaan naar de Eeuwigheid (Het Hemelse Jeruzalem, dat neerdaalt).

Kort samengevat:

Ondanks de terechte aandacht die het boek WakeUp vraagt voor de Bijbelse Feesten en de schoktherapie die het iedereen biedt, die nog niet op de hoogte is van de gevolgen van bijna 2000 jaar christelijk antisemitisme, zit er een storende weeffout in dit boek, die nauw samenhangt met het verstaan van de bedelingenleer. Wie daar geen kennis van heeft of inzicht in heeft, doet er goed aan zich hiervan te vergewissen, zodat hij allerlei eindtijdscenario’s direct kan terug herleiden tot zijn uitgangspunten en aannames.
In zijn betoog, laat Bob aan de hand van een stukje van zijn eigen levensgeschiedenis zien, waar zijn zoektocht naar alternatieven zoal toe geleid heeft.
Merkwaardig is dat het boek van een tweetal Messiasbelijdende Joden (Adam Spears & John Klein) weliswaar genoemd wordt en basis is van zowel deel 2 als 3 van hun boek, zij nog steeds bij deze auteurs in de leer moeten gaan. Als zij hun trilogie “Lost in Translation’ immers goed hadden bestudeerd, hadden ze nooit die weeffout kunnen maken. Zij stellen namelijk dat de Opname, liever gezegd de Oogst, niet in Openbaring 3 gezocht moet worden, doch in de drie oogstfeesten, zoals die in Openbaring 14 met zijn 7 engelen zijn terug te lezen.

Vervolgvraag is hoe vervolgens waar precies die najaarsfeesten in Openbaring zijn terug te vinden en hoe een en ander in te passen valt in het andere basisthema van Openbaring, de Bruiloft van het Lam (het wie, waar en wanneer). Daarover bieden Adam Spears & John Klein hun eigen visie, waarvan we veel kunnen leren.
Een van de belangrijkste conclusies is, dat na de oogstfeesten, de overwinnaars staan bij de Glazen zee, met de citers van God het Lied van Mozes en van het Lam zingen, doch dat niettemin niemand de Tempel kon binnengaan, voordat de zeven plagen der zeven engelen voleindigd waren.

Dus als er al een vorm van bescherming of opname (beter oogst) is, ‘het staan bij de Glazen Zee’ zijn deze overwinnaars nog niet in de Tempel (vanwaar de 7 engelen hun 7 schalen der gramschap uitgieten) of het Bruiloftsfeest. Daarvan is pas sprake in Openbaring 19, na de val van Babylon, als zij zich heeft gereedgemaakt om aansluitend op dit Feest, samen met de heerscharen getuige te zijn hoe Jezus, de Koning der Koningen en Here der Heren op een wit paard (Getrouw en Waarachtig) met een scherp zwaar, dat uit zijn mond komt de heidenen slaat en de persbak van de wijn der gramschap van de toorn Gods treedt. Verwante visies, doch ieder met zijn eigen variaties, zijn te vinden bij Maria Merola van http://doubleportioninheritance.blogspot.nl/2011/05/pre-tribulation-or-post-tribulation.html en Weg uit Babylon van Wim Verwoerd.

Enkele boeken waaraan Bob van Dijk refereerde:
‘Weg uit babylon’ door Wim Verwoerd
The hidden dangers of the Rainbow van Constance Cumbey
Peace, prosperity and the coming holocaust Dave Hunt
The Seduction of Christianity eveneens door Dave Hunt
The Reduction of Christianity van Gary DeMar & Peter Leithart
Brochures van wijlen Joop van Baren van St. Moria
Lost in Translation: drie boeken in het Engels over Openbaringen en de eindtijd vanuit Hebreeuwse denkwijze. Door Adam Spears & John Klein
1. Rediscovering the Hebrew roots of our faith
2. Revelation through Hebrew eyes
3. The Book of Revelation: Two Brides Two Destinies

5 reacties

  1. Je hoeft juist geen Jood te zijn om waardig volgeling van Jezus te zijn. Daartoe is juist de tussenmuur doorbroken. Omgekeerd is het wel zo dat je als-medeburger toetreedt tot het “Gemenebest van Israël” en je in feite dankzij entingproces op de Edele Olijfboom, een Israëliet mag noemen en onderdeel wordt van die Ene Nieuwe Familie Gods, ook wel Israël Gods genoemd.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.