Verslag en voetnoten bij Toespraak Baruch Korman 16 februari 2017


Bij Benee Awraham in Emmakerk in Soest

Het Koninkrijk 1335
Dr. Baruch Korman begon met te verwijzen naar Daniël 8, doch stapt eerst naar Lucas 21, waar Jesjoea zijn gehoor wijst op de tekenen der tijden waarmee oorlog- hongersnood e.d. wordt bedoeld.
We moeten ons hoofd opheffen [typisch Hebreeuws idioom] en naar boven kijken – als teken dat G’d ons niet zal vergeten. Hierna wijst hij naar 1 Thess. 5:1 waar Paulus tot de gelovigen spreekt en verwijst naar de tijden en de seizoenen [typisch Hebreeuws idioom], dat het niet nodig zou zijn hen daarover te leren, immers ze weten het al, het staat immers al in de profeten. Zij geven al duidelijk aan wat er gaat gebeuren.
Tijden en Seizoenen zijn twee verschillende zaken, het gaat over twee periodes.

Daniël 8:17-19
Deze teksten worden zowel door Joden als niet-Joden begrepen als een gebeurtenis die al is gebeurd [preterisme]. Daniël spreekt driemaal de term einde der tijden [achariet hajamiem] uit, het gaat hier om een einde van een periode van een vastgestelde tijd, een mo’ed.
Mt. 24 spreekt over een grote instabiliteit. (Vgl. Jezus eindtijdsrede op de Olijfberg). Hij doelt op de uitspraken van Jesjoea t.a.v. eindtijd gebeurtenissen, een periode van oorlog en geruchten van oorlog waar koning tegen koning en volk tegen volk zullen strijden. Hij bedoelt daarmee dat de ene etnische groep strijdt tegen de andere etnische groep. De instabiliteit wordt gezien als een start voor een grote verandering.

Daniël 8 en de 2 beesten, die staan voor twee rijken
En hij begint daar over de Ram [ayil]. Deze komt uit het barbaarse Oosten en breidt zich uit naar het Westen en Zuiden en niemand kan het tegenhouden.
Als er verwezen wordt naar “het laatste rijk van de antichrist” wordt daar [door mensen als Wahid Shoebat en Joel Richardson aan de islam gedacht, maar dat is volgens de spreker Bijbels onjuist vanwege het visioen van Daniël 8 over de Geit.
De islam speelt wel een belangrijke rol. De islam is sterk in zichzelf verdeeld, ze moorden elkaar uit. Islam is geen zuivere religie en niet gericht op het goede voor de gemeenschap.
Hij trekt een vergelijk met Jacobus (weduwen en wezen). Waar de islam toeneemt, is er er ellende en politieke beweging. Zij hebben ook een ander beeld bij verlossing – daarmee willen ze de ander verlossen van land en bezit. Wat de Koran voorschrijft, doen ze niet. De islam wil oorlog en vernietiging van de Joden [en christenen].
De Antichrist wil proberen te heersen over Israël en doet veel “schijnbaar” goede dingen en probeert zelf de Joden voor zich te winnen. Dr. Baruch ziet in het beeld van de Ram, de islam. Het kalifaat (I.S.) wordt ook gezien als een koninkrijk en breidt zich uit naar het westen, Oosten en Noorden: het brengt grote angst teweeg en hopeloosheid.
Daniël 8:20-21 gaat ook over de Ram en verwijst naar Perzië en de Meden. I.S. is maar klein en niet machtig. Hij verwijst naar Amerika dat meer tijd nodig heeft om de I.S te verslaan, dan indertijd Hitler Duitsland.
Iran (sjiieten) wordt steeds sterker en krijgt steeds meer invloed in het M.O. De strijd bij Mosoel, bij Koerden in Irak (soennieten) duurt lang, omdat men niet weet wie er uiteindelijk zal gaan regeren: sjiieten of soennieten. Iran vecht wel tegen I.S., maar dat willen wij liever niet, want dat vergroot alleen maar hun macht in het M.O. Het uiteindelijk doel is het verwoesten van Israël en de wereld is niet bij machte daar iets tegen te doen. Daniël ziet dat ook gebeuren.

Openbaringen 17
Daar wordt gesproken over een scharlaken beest met zeven hoofden oftewel bergen, waarop ‘de vrouw’ zit (een berg is een zetel of beeld van een regering) en tien horens. Zij zijn ook zeven koningen. Vergelijk de profetie in Jesaja 2 en Micha 4 over de Tora die uit zal gaan vanaf de berg Zion. Het Iraanse rijk hoort niet bij die 7 rijken, zij maken wel de weg vrij voor de komst van de Antichrist.

Daniël 8 over de Geit
Als de Ram en de Geit elkaar zien, gaat de Geit op een intimiderende wijze in de aanval. Daarbij beweegt hij op een speciale manier, hij raakt de aarde niet aan. Het gaat hier om een bovennatuurlijke actie, iets uniek. Dus niet noodzakelijkerwijs d.m.v. raketten en vliegtuigen!
Iran brengt instabiliteit (honger en lijden) maar de Geit vernietigt de Ram in ‘een ogenblik’. De Geit brengt een vorm van stabiliteit: vrede, voorspoed en veiligheid en de wereld zal hem daarvoor dankbaar zijn en hem ondersteunen. Dan knapt de hoorn van de Geit af en komen er 4 voor terug. Men denkt dan aan Alexander de Grote (zijn generaals na diens sterven), maar dr. Baruch denkt eerder aan wat rabbi’s zeggen over het getal vier als een belangrijk getal voor de vier windstreken of de vier hoeken van de aarde.
Doorgaande op de Geit – zijn autoriteit begint op 1 plaats, maar niet op een specifieke natie wijst.
Daniël 8:21 spreekt over Griekenland, maar we moeten daarbij volgens hem denken aan Europa, omdat het Hebreeuws voor Griekenland, ‘Jawan’ is. Hij is de 4e zoon van Jafet en volgens orthodoxe uitleggers een voorvader van de Grieken niet op een specifieke natie wijst.
De Ram komt uit het Oosten en de Geit uit Europa. [Het Westen, gesitueerd in Europa zal aanvankelijk Israël verdedigen tegen verlangen van de islam hen uit te roeien. Zij zullen Israël na het verslaan van de islam zelfs toestaan hun oude religieuze praktijken te hervatten, na het aangaan van een overeenkomst, die dan naar zijn uitleg van Daniel 9 in het midden van de week verbroken zal worden.]
Openbaring 17 spreekt over een (nieuw) beest, dat regeert voor een lange tijd (7 jaren).
Er wordt tevens gesproken over 5 opkomende en vergane rijken. Johannes weet er 5 te identificeren: Egypte, Assyrië, Babylon, Perzië/Medië en Griekenland.
Johannes spreekt vervolgens over degene die is, oftewel over zijn eigen tijd en heeft het dan over het Romeinse rijk, en vervolgens dat het ook een 8e rijk is, dat voortkomt uit de 7. Dit wordt echter vernietigd door G’d. (Openb. 17:11).
Dr. Baruch vraagt aan de zaal: wie gelooft dat wij in het laatst der dagen leven? Alle handen gaan omhoog. Dat zou impliceren dat voor de komst van dat 8e rijk staan en dus dat het zevende inmiddels achter ons ligt! Wie/wat is nu dat 7e rijk? (Profetisch gezien). Dr. Baruch suggereert Nazi Duitsland. Het feit dat het nazirijk meer dan zes miljoen Joden heeft vermoord maakt het de grootste vervolger van Joodse volk aller tijden.
Wat weten we over die 6 rijken? Ze bestonden een lange tijd, het waren allen grote vervolgers van Israël. In die situatie wordt Cyrus nog even genoemd.
Dan gaan we weer naar de laatste 4 rijken: Babylon, Meden/Perzen, Grieken, Romeinen. Ze hebben gemeen dat ze Europees zijn en zij vervolgden Israël lang.
Dat 7e rijk vervolgde Israël maar kort (het nazi-rijk): hooguit 10 jaar.

Dr. Baruch gaat weer naar Daniël 12:1,2: een boodschap van hoop, van verwerping tot opstanding en het koninkrijk. Vergelijk Rom 11: de redding van de wereld en herstel voor het Joodse volk. Hun afwijzing is zegen voor de volkeren en hun erkenning leven uit de dood!
Daniël 12. De ergste tijd voor het Joodse volk is vlak voor het vestigen van G’ds Koninkrijk.
Het wordt erger dan WO II. Jer. 30:7 spreekt over de tijd van benauwdheid voor Jacob, maar we worden wel verlost, we moeten door het lijden heen. 2/3 van het volk zal sterven en volgens de berekening van de spreker komt dat neer op 9 à 10 miljoen doden.
Dan hebben we het over de opkomst van het antisemitisme, zie hoe alles wordt belaagd en het wordt ook niet beter, het is een teken van de tijd. We moeten een soort nazi-rijk verwachten, maar hoe onderscheiden we dat?
Blijkbaar kunnen we het niet onderscheiden, want het is satanisch, dus niet goed herkenbaar.
Het is gericht op allen, die nog in G’d geloven en we worden aangezien en vergeleken met een vorm van extremisme. De VN zien het als een probleem.
Dit rijk zal in eerste instantie tolerant zijn. Alle religies zijn toegestaan, het religieus pluralisme heeft een humanitair tintje, je mag aanbidden zoals je wilt, alles is legitiem en gelijkwaardig (totale vervlakking) en zolang je dat denkt, ga je mee met de stroom. Mensen houden van immoraliteit [non-moraliteit]: we willen ons niet laten gezeggen en onze eigen mores volgen en doen. Er is vrede en welvaart, maar wel met een verplicht karakter.

Blijf beseffen dat de Messias Jesjoea de enige is die je moet volgen, laat je dat los, dan ontstaat er immoraliteit in de samenleving. Alleen de MBJ en de Chr. zullen niet daarin mee gaan (dat is althans de bedoeling). Wij worden gezien als religieuze extremisten en dus worden we onderdrukt en vervolgt.
De Messias heeft gezegd dat Hij ons weghaalt als dit allemaal gaat spelen; “onze blijde hoop” (1 Thess 5:9)
is dat we veilig zijn voor Gods wraak. Die vervolging vindt nu al plaats, denk maar o.a. aan Syrië.

Voor de opname komt dus eerst de vervolging en instabiliteit en opnieuw een verwijzing naar Math. 24 over “Jullie zullen vervolgd worden”. Dat is na Jesjoea’s citaat uit Daniël 9 over de Gruwel der verwoesting. Dat zegt Hij dus tegen Zijn discipelen. Daarna spreekt hij over de Joden (Judea) zij die moeten vluchten, als de antimessias genoeg heeft van het religieuze pluralisme. Van de Opname weet niemand tijd of dag, dus let op de tekenen, maar er zal vervolging zijn.
Ons samen zijn met Hem, zal volgens 2 Thess. 2 echter niet eerder zijn dan de ‘grote afval’ [heresy] én de openbaring van ‘de man der wetteloosheid’, iemand zoals Antiochus IV (een typologie). De Antichrist zal de Tempel (laten) herbouwen, waarna hij zichzelf uitroept G’d te zijn, doch een vals beeld is. In deze tijd zal de kerk steeds verder afdwalen en ketters worden.
Er is op wereldniveau volgens de spreker maar 5% van de gelovigen die nog geloven in Jesjoea’s geboorte, optreden, sterven, opstanding en hemelvaart. De Opname zal niet plaats vinden VOOR de opkomst van de Antichrist, na de gruwel der verwoesting. Pas als men de Antichrist gaat afwijzen, zal de vervolging losbarsten.

Waarom de Sjoa?
G”d wil dat Zijn volk tot zegen van de wereld zal zijn, maar Satan wilde dat niet en als het hem lukt het volk uit te roeien, gaat G’ds plan niet door. De nazi’s zijn dan wel misleid, maar niet ontslagen van hun verantwoordelijkheid.

Slot van Daniël 12
Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn, zijn het 1290. Dat is 1260 plus 30 [slosjiem] dagen van rouw!
Welzalig is hij die blijft verwachten en 1335 dagen bereikt, dus nog eens 45 dagen. De tijd van Jom Kippoeriem tot Chanoeka is precies 75 dagen en doelt op de situatie dat na de verovering van de Tempel op de Hellenisten, deze niet op tijd gereinigd kon worden en het Loofhuttenfeest dus niet op tijd gevierd kon worden, zodat dit werd uitgesteld tot Kislev 25.

Op de vraag of de Schrift elders ook nog spreekt over het getal 75, verwijst dr. Baruch naar verhaal over de 9 zonen van Jozef in Gen. 46:27, volgens de vertaling van de Septuaginta en bevestigd door kopie tussen de Dode Zee Rollen. Daar staat: “De zonen van Jozef, die bij hem in Egypte geboren waren: 9 zielen [i.p.v. 2]. Het totale aantal zielen die tot het huis van Jakob behoorden en die naar Egypte kwamen, was 75 [i.p.v. 70].
Op basis van wat in Gen. 46:26 staat klopt LXX beter. Daar staat nl. dat het totale aantal zielen die met Jakob naar Egypte kwamen, bij elkaar 66 zielen waren. Dat Lucas uit de LXX citeert blijkt vervolgens ook in Hand. 7:14 waar hij eveneens het getal 75 noemt.
Een dag later zou dr. Baruch nogmaals spreken over de symbolische waarde van het getal 75, doch dan n.a.v. geslachtsregister van Lucas.

Jochanan ben Bracha en Bob van Dijk

Eén reactie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.