Twee getuigen schouder aan schouder


Wonderen van Bijbelse proporties

Nehemia Gordon

Laatst luisterde en keek ik naar een teaching[1] van Nehemia Gordon, die opgroeide als een Litwak Jood (uit Litouwen, contra chassidisme), doch Karaïet werd en met Keith Johnson regelmatig voor christenen en ‘messianics’ spreekt. Nehemia Gordon groeide op als een Likwak Jood (Jiddisch voor een Jood uit Litouwen, Oost-Europa).
Zij zien zichzelf als de intellectuele elite van het Jodendom, die zich niet bezighouden met spirituele zaken, zoals dromen of wonderen (en afwijzend en zelfs vijandig staan naar chassidische Joden).
Dat is voor simpele mensen. Zij zien hen als minderwaardig, laat staan christenen. Zij hebben geen deel aan hen en hun God. Zij hebben de kennis en de informatie. Inspiratie is voor de simpele mensen. Zij zijn bereid elke verklaring te aanvaarden, behalve die van wonderen, dat was voor de oudere tijden en als de Messias terugkomt.

Torah ScrollSterker nog, zegt Micha 4:5 niet: Ook al gaan alle volken hun eigen weg, ieder in vertrouwen op zijn god, wij gaan onze weg in vertrouwen op de Heer, onze God voor eeuwig en altijd.

Keith JohnsonVandaar dat zij zeggen, dat de heidenvolken geen deel aan hen hebben en de Torah niet met hen willen delen. Zo stond hij aanvankelijk ook sceptisch naar Keith Johnson, een Afro-Amerikaanse Methodistische pastor, die hem benaderde als gids voor een rondleiding van Vips door Jeruzalem (een bijbaantje van Nehemia), om nader kennis te maken bij het Zion-hotel en die hem vertelde van een droom die hij had om tijdens Sjavoe’ot naar Jeruzalem te komen voor een Torah-rol. Gordon was sceptisch, want de God van Israel spreekt immers niet tot christenen of andere niet-koosjere mensen. Bovendien dacht hij dat Keith een grapje maakte toen hij sprak over zijn opdracht om een Torah-rol te bemachtigen. Zoiets kost immers tienduizenden dollars, dus dacht hij dat Keith zo’n goedkoop souvenir bedoelde [made in China], die hij ergens in een rustig dorp op de zgn. Westbank oever had gekregen. Niettemin wist hij Gordon te overtuigen naar zijn Torah-rol te komen kijken. Een echte rol dus, gemaakt op perkament, met op de omslag een tekst uit Jesaja 2:2 Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de JHWH vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. 3 Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de JHWH, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen [yore-nu[2]] aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de JHWH uit Jeruzalem.

Als Gordon vervolgens de rol opent en willekeurig ergens begint te lezen, blijkt hij te leven uit Leviticus 23 over Sjavoe’ot! Hoewel hij dit wil afdoen als een toevalligheid, vraagt hij zich diep van binnen toch af, wat hier gebeurt. Opgegroeid in een rabbijnse traditionele omgeving was hem immers geleerd, dat de Torah voor de Joden is. Dat het hun gouden schat is, waar de heidenen vanaf moeten blijven. Doch hier spreekt Jesaja duidelijk over heidenvolken en zo vroeg hij zich af of dit Woord van God toch voor deze man bedoeld was. Zo werd er geschud aan het fundament waarmee hij was opgegroeid. Een jaar later belt Keith hem [als gids] op, met het verzoek van een beroemde Football-speler, Reggie White (1961-2004)[3] om hem twee dingen te laten zien: de Hebreeuwse versie van Mattheüs (vgl. blz. 115) en de Aleppo-codex.[4] Bovendien wist hij te vertellen dat het exemplaar in het Israël-museum slechts een replica is en dat hij vooral het origineel wilde zien.[5] Het oorspronkelijk exemplaar (wat daarvan over is) ligt veilig in een bomvrije kelder opgeslagen.

Aleppo Codex

clip_image010

Nu was het altijd al de droom van Nehemia Gordon geweest om deze codex met zijn eigen ogen het origineel te zien in dit museum. Deze codex is immers de basis, waarop elke Masoretische tekst van de Hebreeuwse Bijbel teruggaat.

Zoals hij had verwacht kreeg hij nul op zijn verzoek, zelfs Ariel Sharon de president van Israël kreeg het origineel toen niet te zien. Een uur later werd hij echter teruggebeld door de superieur, die hem vertelde dat een van de donoren een grote football fan is en hem wilde uitnodigen voor een persoonlijke rondleiding in de kelder.

Ondertussen vroeg Nehemia zich af (en met hem vele andere orthodoxe Joden, zie bijv. Hanoch Young van United2restore[6]) wat er toch aan de hand is, met al deze mensen die naar Israël komen en blijk geven van hun liefde voor het Woord van God en de Torah in het bijzonder. Als hij hierover verteld, komen herinneringen uit zijn kindertijd eind jaren 80 naar boven, en wel aan Operatie Exodus met zijn oproep aan de Sovjet-Unie: Laat mijn volk gaan! Als dat uiteindelijk in zijn leven gebeurt, ziet hij dat als niet minder dan een wonder van Bijbelse proporties. In 1991 werkt hij voor een jaar op het veld in een kibboets om zich o.a. het Ivriet eigen te maken, als hij getuige is van een hele stoet trailers met bouwmaterialen voor Ethiopische Joden.

Is dit niet waarover de profeet Jeremia reeds sprak? 16:4 Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de JHWH, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar JHWH leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, 15 maar: Zo waar JHWH leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden [Sovjet-Unie] en uit al de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.

En ook Jesaja 14:1 Want JHWH zal Zich over Jakob ontfermen en Hij zal Israël nog verkiezen. Hij zal hen neerzetten op hun eigen grond. De vreemdeling zal zich bij hen aansluiten [van het werkwoord ‘levi’!] en zich bij het huis van Jakob voegen.

Als hij later aan Keith vraagt, hoe hij tot zijn liefde voor de Torah kwam, vertelt hij hem dat hij zonder dat te kunnen verklaren in tranen barstte toen hij zo’n Torah-rol aanraakte.

Gordon haalt Jesaja 56 aan: 6 En de vreemdelingen die zich bij JHWH voegen om Hem te dienen en om de Naam van JHWH lief te hebben, om Hem tot dienaren te zijn; allen die de sabbat in acht nemen, zodat zij hem niet ontheiligen, en die aan Mijn verbond vasthouden: 7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg, en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed. Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar. Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken. 8 JHWH Elohiem, Die de verdrevenen uit Israël bijeenbrengt, spreekt: Ik zal er tot Hem nog meer [others – KJV] bijeenbrengen, naast hen die al tot Hem bijeengebracht zijn.

clip_image012Vervolgens verklaart hij, dat hij gelooft dat het de God van Israel zelf is, die mensen uit de volken naar Hem toetrekt en dat je geen Joodse voorouder uit een [stam]boom hoeft te schudden of te zoeken om door de God van Israël getrokken te worden.[7] Zo zijn er meer ongelofelijke verhalen, zoals de terugkeer van Jemenieten tijdens ‘operatie magische tapijten’ in 1950. Zij hadden immers nog nooit een vliegtuig gezien.

Zach. 8:23 Zo zegt JHWH van de legermachten: In die dagen zal het gebeuren dat tien mannen uit alle talen van de heidenvolken, vastgrijpen, ja, de punt van de mantel van een Joodse man zullen zij vastgrijpen, en zeggen: Wij gaan met u [collectief enkelvoud] mee, want wij hebben gehoord dat God met u is.

Zefanja 3:9 Dan zal ik de volken andere lippen geven en een zuivere taal [Hebreeuws] laten spreken; mij alleen zullen zij allen aanroepen, mij zullen zij eensgezind vereren. [één sh’chem = als één schouder, vgl. Gen. 11:1; 34:4 Sichem [Nabloes] ligt tussen twee ‘schouders’: Ebal en Gerizim], waardoor tevens de vloek van Babylon teniet zal zijn gedaan.

We zullen dus niet langer een naam voor onszelf maken, doch Zijn Naam[8] aanroepen schouder aan schouder (Moge het spoedig zijn in onze dagen!)

Gen. 12:3 En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend [ve-nivrechu = ‘op de knie gezet’] worden. (Zo ook Gen. 18:18; 22:18 (Abraham); 26:14 (Izaäk); 28:14 (Jakob). Uitleg Rabbi Elazer over nivrachu: De Heilige Ene, gezegend zij Hij, zei tegen Abraham: “Ik heb twee goede takken (brekhot) om te enten (le-havrikh) in jou: Ruth de Moabitische en Naama de Amonitische’ (Bab. Talmoed, Yevamot 63a). Gezegend worden (nivrakhu) is ook een agrarische term, dat gaat over enten, [in een rechte hoek, in de vorm van een knie] d.w.z. dat de families van de aarde met jou vermengd zullen worden. [Rashbam over Gen. 12:2]. Toen Paulus de metafoor van het geënt zijn op de edele olijfboom gebruikte, was hij zich dus kennelijk bewust van deze interpretatie van de rabbijnen (vgl. Rom. 10).

Obadja 1:20 En de gevangenen van dit leger van de kinderen Israels, die behoren tot de Kanaänieten zo ver als Sarefat (Frankrijk) en de gevangenen van Jeruzalem, dat is in Sardes (Spanje), zullen de steden van de Negev erven.

Anders dan menig orthodoxe Jood, heeft Nehemia Gordon geleerd juist open te staan voor gelovigen uit de volkeren, dankzij hun liefde voor de Torah. Sterker nog, daarin een vervulling van profetie ziet.


[1] Minding my own business, Proclaim the name. Vol. 2 disc 2, deel 9 van de Open Door Series. Met deze titel doelt hij op het zitten in zijn ivoren toren op de Hebreeuwse universiteit, terwijl hij bezig was voor zijn master[1] om te controleren of de teksten goed vertaald waren.

[2] Yore-nu is afgeleid van het Hebreeuws voor Thora: jara (lett.: op doel richten)

[3] The greatest week of his life: https://www.youtube.com/watch?v=GUneJ6xmoLY

[4] http://abluethread.com/2013/06/04/the-aleppo-codex-proof-that-karaites-are-awesome/

[5] Alleen twee bovenste bladzijden van de Aleppo Codex, de ‘zgn. kroonjuweel’ zijn authentiek.

[6] http://www.theophilme.nl/niet-zomaar-een-reis

[7] Probleem is vervolgens wel, dat de gemiddelde orthodoxe Jood of Karaïet, desondanks zal zeggen: ‘you don’t count’ als we willen delen in de speciale zegen vanaf 3 mannen na de sabbatmaaltijd, tenzij wij aan het volle bekeringsprogramma tot het judaïsme, inclusief besnijdenis voldoen, aldus ook Nehemia Gordon in deel 5 van de Open Door Series.

[8] http://hishallowedname.com/ ; https://www.youtube.com/watch?v=yyrmxOeCiLE

3 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.