Wat ter sprake dient te komen bij een cursus over het boek Openbaring


Niet geheel verwonderlijk maar toch wel opvallend is hoe ik regelmatig hoor van een cursus of studie over het Boek Openbaring. Gezien de crisis en polarisatie waarin onze samenleving verkeerd, wordt er steeds weer teruggegrepen op de Apocalyps, waaraan we ten onrechte al snel apocalyptische toestanden verbinden van een Armageddon of een Nieuwe Wereld Orde en onlangs de associatie van het COVID-19 vaccin aan het merkteken van het Beest.
Nu heb ik inmiddels zelf twee keer een cursus van 7 tot 8 avonden over de Onthulling gegeven, waarmee de Apocalys uit de eerste eeuw van onze jaartelling beter vertaald kan worden. Als ik terugkijk naar de jaren 70 van de vorige eeuw, en de interpretaties die toen in zwang waren, kan ik inmiddels spreken van “een leven met het boek Openbaring” van wel 50 jaar met alle kantelingen die het in al die decennia heeft ondergaan. Daardoor is bij mij nu de behoefte ontstaan om de vruchten en lessen daarvan met een breder publiek te delen, om iedereen die aan dit boek begint of in vastloopt, de wissels in beeld te brengen, waardoor je elke uitlegger kan herkennen en vervolgens op zijn merites beoordelen. Te beginnen met onderstaande lijst van onderwerpen die mijns inziens in elke cursus (of commentaar) ter sprake dienen te komen, met allerlei verwijzingen naar diverse plekken op het wereldwijde web, inclusief literatuur, met als belangrijkste conclusie dat we voor het verstaan van onze tijd, bij andere Bijbelgedeelten uit de TeNaCh (OT) moeten zijn, dan Johannes deed voor de profetie die hij voor zijn tijd doorgaf (en die spoedig stond te gebeuren).

Voor wie zich verder in een van de onderwerpen wil verdiepen kan mijn studies terug beluisteren via http://mg-bracha.nl/droosjes/studies-mvdh/studies-openbaring en als podcast via Spotify: https://open.spotify.com/show/5qzs0QLyOeF19kVGCxh2Vl [NB: een aantal onderdelen missen nog of zijn van mindere kwaliteit].
De bijbehorende Handouts van de PowerPoint-presentaties kun je via mij of per e-mail opvragen.
Binnenkort hoop ik ook transcripts van de eerste zes studies beschikbaar te maken, die initiatiefnemer Jochanan Knuijver uit Apeldoorn helemaal heeft uitgeschreven, maar ik eerst zelf nog nader wil bewerken.
Ook hoop ik binnenkort via mijn account bij Academia.edu mijn document beschikbaar te maken met de titel “Gegroeide Resultaten van hernieuwde studie van het Boek Openbaring“, waarin ik een samenvatting geef van de ‘Lessons learned’: mijn uitwerking van deze blog en welke vragen en thema’s er mijns inziens ter sprake dienen te komen bij een Bijbelstudie of cursus over het Boek Openbaring. Wel kun je daar alvast deze twee andere documenten raadplegen:
https://www.academia.edu/69751063/DE_APOCALYPS_in_het_licht_van_de_Joodse_Oorlog_van_Flavius_Josephus
https://www.academia.edu/69751364/The_Apocalypse_in_light_of_the_Temple_door_John.
Evenals een eerder studie n.a.v. de trilogie Gods heilssymfonie van Arie J. Keijzer: https://www.academia.edu/43359787/Gods_heilssymfonie_versie

Ik hoop en vertrouw erop dat deze studies je zullen helpen het Mysterie of Geheimenis Gods ook zelf te ontdekken en je tussen alle kaf het koren weet te vinden van een Grandioze Onthulling.

Wat mijns inziens ter sprake dient te komen:

 1. Overzicht van de ‘eindtijd’ tussen het einde van het Boek Handelingen der Apostelen (62AD) en de verwoesting van de Tempel in AD 70. Kennismaking met de Joodse oorlog van Flavius Josephus en andere dateringskwesties, zoals de opmerking van kerkvader Irenaeus op basis waarvan het boek Openbaring eenzijdig gedateerd wordt op AD 96.

2) Kennis van het verloop van de Tweede Tempelperiode en het ontstaan van de verschillende partijen (inclusief de Essenen en hun literatuur) en de verschillende vormen van judaïsme, onder het motto Mind the Gap!

3) Leren onderscheiden tussen profetie en apocalyptiek als verschillende literaire genres en een vergelijking met andere apocalyptisch geschriften, zoals met name de boekverzameling 1 Henoch, 4 Ezra en 2 Baruch. Voor een goede inleiding, zie The Apocalyptic Imagination.

4)  De chiastische structuur en cyclische opzet van het boek Openbaring in de vorm van de Menora (de Zevenarmige Kandelaar) rondom het Midden, als typisch vorm van Hebreeuws versus Grieks denken.

5) Hoe Johannes het eindresultaat handmatig gemodelleerd heeft op basis van teksten uit de TeNaCh m.b.v. wasklei door het samenvoegen van een aantal te onderscheiden diagrammen (concepten), op grond van gerichte hermeneutische selecties uit de TeNaCh: http://www.revelationdrafthypothesis.info/Home/About

Opvallend en immers voor de hand liggend is dat met het oog op de verwoesting van de Tempel, nauw wordt aangesloten bij de teksten uit Ezechiël en Jesaja over de verwoesting van de Eerste tempel.
Bij Zacharia over de nieuwe positie van Jesjoea als Hogepriester en de parallel met de vier wagens resp. winden in Zacharia 6.
Bij de verovering van Jericho middels een rondgang van een serie van zevens in Jozua als type van Jesjoea als militaire leider.

Via de lens van Exodus, als een drama van geestelijk conflict, verlossing, plagen en aanbidding. Dit laatste drama, vervuld in de Messias, resoneert met de Thora en het hele Woord van God zoals ook door Keith(=Asher) Intrater en Daniel C. Juster, beschreven is in hun boek The Passover Key van Revelation (1991[1]).
En niet te vergeten ook de lans van het boek Daniël met zijn visioenen van de vier beesten, de gruwel der verwoesting en het einde van de dingen

6) Opzet van Openbaring als een liturgie voor de jaarlijkse Grote Verzoendag (Jom Kippoer) te midden van de 7 zegels (inclusief de vier ruiters), 7 bazuinen (inclusief de weeën) en 7 schalen (met als slot het Armageddon), zoals beschreven door John en Gloria Ben-Daniel in hun volledige te downloaden boek The Apocalypse in the Light of the Temple, plus meer. Van een inleiding daarover heb ik deze podcast gemaakt: https://anchor.fm/bob-van-dijk9/episodes/Inleiding-over-Boek-Openbaring-als-een-Hemelse-Liturgie-voor-de-Grote-Verzoendag-e183t81

7) Uitleg van de profetische betekenis van de drie oogstfeesten en met nam de najaarsfeesten volgens de Bijbels kalender, als op de Dag des Heren (De Tien Dagen tussen Jom Teroea (het Bazuinenfeest) en Jom Kippoer (Grote Verzoendag) zeven gemeenten tegen het Licht worden gehouden en in Openbaring 14 zeven engelen worden uitgezonden om de Oogst binnen te halen op de drie achtereenvolgende jaarlijkse oogstfeesten: Pesach, Sjavoe’ot en Sukkot.

8) De vraag stellen wat maakt, dat van de zeven gemeenten er slechts twee het er redelijke goed vanaf brengen? Smyrna en Philadelphia, waar bij beide sprake is van Joden die zichzelf zo noemen, maar het niet zijn. Zijn dat echte Joden, maar onwaardig die naam te dragen of zijn het niet-Joden die zelf graag als Jood beschouwd willen worden?

9) Reflectie over de vraag wat Johannes zo verdrietig maakte, dat niemand in staat was de Boekrol met zeven zegels te openen, als je vervolgens bedenkt dat na het openen van die rol door het Lam Gods, er nog meer reden was om verdriet te hebben? Waar staat die boekrol dan precies voor en welk grafisch beeld heb je daarbij?

10) Nagaan op welke hoofstukken en verzen de drie weeën precies betrekking hebben en vooral tot hoe ver de derde wee reikt en wat de implicaties daarvan zijn:

 1. Eerste wee 5e bazuin: sprinkhanen 9:1-12
 2. Tweede wee: 6e bazuin: een ruiterij 9:13-21
 3. Derde wee: Op het kinken van 7e bazuin 11:15, volgt het beest uit aarde en beest uit de zee, vgl. Openbaring 12:12 en 13.

11) En evenzo het belang om de fasen van drie oorlogen te onderscheiden:

 • De Eerste Oorlog bij het Tweede zegel als een vierde van de bevolking wordt verwoest door het zwaard, honger, plagen en wilde dieren
 • De Tweede Oorlog wordt gezien bij de Zesde Bazuin als een derde van de bevolking wordt verwoest door vuur, rook en sulfer (zwavel).
 • De Derde Oorlog betreft de slag bij Armageddon bij de Zevende Schaal van Gramschap in Openbaring 16.

12) Cruciaal is vooral de uitleg van het meten van de tempel: waartoe Johannes die meetlat krijgt? Gaat dat over de dan nog aanwezige tempel, waarbij gemeten wordt welk deel behouden zal blijven (voor hij verwoest zou worden) óf gaat het over het afbakenen van ‘de toekomstige woonstede Gods’?

13) Analyse van het Teken aan de Hemel van Openbaring 12: Staat het evangelie daadwerkelijk in de sterren geschreven: de constellatie van de Maagd (Virgo/Betulah), staande op de maan en bekleed met de zon en op haar hoofd een kroon van 12 sterren (tekens van de dierenriem)? En wie of wat is het mannelijke Kind? Jesjoea, volgens de klassieke uitleg, of de geboorte van de Ene Nieuwe Mens of Het openbaar worden van de zonen en dochters Gods volgens uitleg van o.a. Benjamin Berger: de 144.000 (de verzegelde eerstelingen)?

14) Kennismaking met The Mystery of Inquity, zoals beschreven door Michael Rood, over zijn onthulling van de sterke waanvoorstelling die een valse hoop is geworden van de moderne kerk: de opnameleer ‘pretrib tribulation’, de ‘delusion’ waarmee satan juist in de kaart wordt gespeeld.

15) De identificatie van de twee beesten en de vrouw op het beest (vanuit het frame van Daniël 7): hun ondergang, imitatie, binding en oordeel.

16) Beseffen dat de Glazen Zee met vuur vermengd, waarmee hoofdstuk 15 begint, staat voor het Koperen Wasvat in de Voorhof van de Tempel. Dat die weliswaar geopende Tempel nog niet toegankelijk was, tijdens het uitgieten van de gouden schalen met de laatste 7 plagen, waarmee de toorn van God tot een einde zou komen. De tempel werd Immers vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.”

17) Welk schilderij of grafische voorstelling je daarbij zou maken, zoals deze:

18) Je afvragen welk Lied van Mozes de daar verzamelde overwinnaars van het beest zongen: Exodus 15 of Deuteronomium 32?

19) Ontdekken hoe de 7 zegels al in 7 verzen in het Het Lied van Mozes (Deuteronomium 32:22-25, 41-43) gevonden kunnen worden, die eveneens in Mattheüs 24 als parallellen teruggevonden kunnen worden.

20) Het uitzien van Openbaring naar de Bruiloft van het Lam (tijdens een Loofhuttenfeest) en wat daaraan voorafgaat: De val van Babylon! Plus het belang om Weg te gaan uit Babylon en wat dat betekent. Hetzelfde als de auteur Wim Verwoerd met zijn gelijknamige boek en website?

21) Het doorzien van de invloed van de bedelingenleer, ook wel Maranathaleer genoemd bij de Vergadering van Gelovigen (Harry Sleijster); Middernachtsroep (Norberth Lieth/Wim Malgo); Family 7 (Henk Schouten; Gert van de Weerd) i.s.m. Zoeklicht (Johannes de Heer; Theo Niemeijer; Arnold Lam); op auteurs als Franklin ter Horst; Marc Verhoeven en A.P. Geelhoed op tal van andere populaire boeken over de eindtijd (inclusief WakeUp en ) leren onderscheiden en doorzien.  Waaronder het zoeken naar een laatste week van 7 jaar in Openbaring en zo ja, waar?

22) Doorzien welke invloed de uitleg van Daniel 9:24-27 daarbij speelt, waarbij vers 27 als de achilleshiel van de bedelingenleer beschouwd kan worden. Als je die weet te raken (onderscheiden), houdt het nl. geen stand.

23) Het gevaar (delusion; begoocheling) te wachten op een pretrib-tribulation rapture (een opname voor de zogenaamde Grote Verdrukking), zoals met name verkondigd door auteurs van WakeUp (Arnold Lam); Jaap Dieleman; J.W. Embregts (Geen uitstel meer) en Amir Tsarfati. Zij is nl. contraproductief en speelt de vijand juist in de kaart. Zie deze Engelstalige website met 95 stellingen tegen dispensationalism. En een eigen website. Tot mijn verbazing ging ook Marjorie Eberlé-Gotlib van Hadderech (1914-2009) in haar commentaar op Openbaring nog uit van de gefalsifieerde hyper-bedelingenleer gedachte, dat er tussen Openbaring 3 en 4 sprake is van ‘de opname de gemeente’, met als consequentie dat de hoofdstukken 4-19 geen betrekking hebben op ‘de gemeente’, maar wel op de achtergeblevenen.

24) Belangrijk is vervolgens ook de tegenreactie van het preterisme (zowel de hyper- als de milde vorm) te onderscheiden van het futurisme van de bedelingenleer, nl. dat álle of de meeste profetieën vervuld zouden zijn met de verwoesting van de Tempel in AD 70. Denk daarbij aan auteurs als Max R. King; David Sorensen; Anne Salomons; dr. Kenneth Gentry (The Divorce of Israel); Gary DeMar (Last Days Madness); David Chilton (Paradise Restored en Days of Vengeance)[2] Gary North (Rapture Fever); Jeroen Koornstra (Het einde van de eindtijd); John Welton (Opname of Aanname); Harold R. Eberle/Martin Trench (Victorious Eschatology) en ook diverse boeken van de Anglicaanse bisschop N.T. Wright. Het ‘gelijk van het preterisme’ ligt dan vooral bij hun uitleg van Jezus rede op de Olijfberg (Marcus 13, Lucas 21 en Matth. 24-25) als betrekking hebbend op de periode tussen AD 28 en AD 70, incl. de grote verdrukking en het Teken van Zijn Komst.[3] Hun ongelijk ligt meer in hun uitleg en toepassing van het Tweede deel van het Boek Openbaring: over het vervolg van die Tempelverwoesting, toen de Romeinen nog eeuwenlang (als het Vierde Dier uit Daniel 7) hun macht bleven uitoefenen. Te beginnen bij de ‘God-op-aarde’ keizer Domitianus (de broer en opvolger van Titus), over wie nu een tentoonstelling in Rijksmuseum van Oudheden te Leiden wordt gehouden.

25) de uitleg van 2 Thess. 2 over het Geheimenis van de Wetteloze, waarvan Paulus zei, dat die toen al werkzaam en bekend was en is geopenbaard als degene die voldoet aan het profiel van een van de sicariërs (zeloten) die aanleiding was van de opstand tegen de Romeinen en door Flavius Josephus beschreven wordt als Johannes Levi uit Gischala en inderdaad de tempel bezet hield.

26) Kennis van het ‘historisme’ als alternatief of combinatie van zowel preterisme als futurisme, zoals we dat met name tegenkomen bij (zevendedags) adventisten; Wim Verwoerd (Weg uit Babylon) en ook wel bij Anco van Moolenbroek (De dagen van Elijah), en ene David Nikao Wilcoxson, (Revelation Timeline Decoded)[4] waarbij de zeven brieven van Openbaring gezien worden als zeven opeenvolgende perioden of cycli in de (kerk)geschiedenis, waarbij vooral aandacht is voor de rol van het ‘Heilige’ Romeinse Rijk: de pauzen van het Vaticaan; en voor Rome als type van Ezau, het Beest, Babylon, de Inquisitie en aanjager van antisemitisme. (Denk daarbij vooral ook aan de dynastie van de Habsburgers).

Tijdslijn zeven gemeenten

Volgens de twee auteurs Charles A. Jennings (auteur), Paul Owen (auteur) van The Origin of Futurism [The end is near] and Preterism [The end is past], hebben deze beide visies ongelijk; en komen beide uit de koker van de Jezuïeten ten tijde van de contra-reformatie. Als alternatief pleiten zij voor het historicisme:

Historicisme uitgebeeld in tijdslijn

27) Onderscheiden van de argumenten voor en tegen de komt van Jezus voor of na de 1000 jaar, zoals genoemd in Openbaring 20, waar let op: niet staat “Duizendjarig (Vrede) Rijk”, maar alleen “Duizend jaar”! Is dit wel een periode die aanbreekt na de eindtijd en voorafgaat aan de doorbraak van het Koninkrijk van God, of moeten we net als in het Boek Daniël het geval is (waarbij hoofdstuk 8 inzoomt op slechts 2 van de 4 dieren in hoofdstuk 7) dit niet chronologisch lezen, maar als een terugblik over dezelfde periode over de satan in de tijd van Openbaring 5 t/m 19 (de gezamenlijke inhoud van het Boek des Levens, dat niemand openen kon behalve het Lam Gods), zoals o.a. ds. G. de Lange beweert in zijn boek Bijbelse Toekomstverwachting? En heeft Margaret Barker in haar Bijbelcommentaar gelijk, als ze beweert dat er bij de codex-vorming iets met de laatste folio-bladen is misgegaan en je Openbaring 21:9-22:5 moet invoegen na Openbaring 20:3? Helpt dat om het beter te verstaan?

28) Kennismaking met de uitleg van wijlen ‘de profeet’ ds. A.A. Leenhouts (o.a. Mijn wraak is barmhartig en Wedstrijd der altaren) en zijn vertolker de organist Arie J. Keijzer met zijn trilogie over Gods heilsymfonie. Uitzonderlijk bij hen is de uitleg van Openbaring 11-19 als betrekking hebbend op de tijd dat de satan (de draak) na die periode van 1000 jaar weer losgelaten wordt, dus na een periode van betrekkelijk duurzame periode van vrede (profetische vervulling van het Loofhuttenfeest) als de Engel des Heeren zijn voeten zet op zowel de zee als het land, met zijn gezicht gewend naar Zion, zoals beschreven in Openbaring 10: wanneer het Geheimenis Gods wordt geopenbaard.

29) Excurs over het 1335 Koninkrijk (de laatste dagen) volgens de Messiasbelijdende rabbijn Baruch Korman in combinatie met uitleg van Peter Scheele over de vervulling van Openbaring 17:10-11 tijdens de overheersing van Nazi’s onder Hitler als het 7e beest (en koning), dat zelf ook de 8e is en de parallel die Peter Scheele ziet en trekt tussen Openbaring 17:8 en 20:1-10 over het beest dat was, niet was (in de afgrond), weer opkwam, maar vernietigd zal worden. (Op grond van zijn interpretatie van de Twee Getuigen, koppelt Scheele alle beelden van Openbaring aan de geschiedenis van Israël tussen Jezus’ eerste en tweede komst, inclusief de Holocaust en de oprichting van de staat Israël in 1948.)

30) Excurs over ex-moslim terrorist Walid Shoebat (en Joel Richardson) en zijn boek God’s on Terror, die anders dan Baruch Korman focus van Europa verlegd naar het Midden-Oosten en de rol van de Islam (Turkije, Iran) in het identificeren van de Twee Beesten en de hoer, evenals dr. George Annadorai met zijn boek “Battle for the Throne of God”). En uit geheel andere hoek Tom Holland Het vierde beest. God, de strijd om de wereldmacht en het einde van de oudheid. Over het verhaal van de oorsprong en de ontwikkeling van de veranderende denkpatronen van de mens aan het einde van de Romeinse tijd en het begin van de Middeleeuwen. Over het ontstaan van de Koran en de eerste anderhalve eeuw geschiedenis van de islam. Zo is het vierde beest een verwijzing uit het Oude Testament, uit het boek van Daniël (7.23). Het vierde beest staat gelijk aan het vierde koninkrijk, dat volgens de voorspelling de hele aarde zal verslinden. Het vierde beest stelt ook voor Tom Holland het Islamitische wereldrijk voor, de andere drie wereldrijken zijn het Babylonische, Perzische en Romeinse. Klik hier voor een recensie. Vergelijk ook het boek Uit de diepten van de hel van Marcel Hulspas over de eindtijdverwachting toen de Perzen Jeruzalem veroverden op de Byzantijnen in het jaar 610, toen Mohammed zich terugtrok in een grot en de islam ‘oprichtte’.

31) Vragen welk beeld je krijgt bij de bruid, de vrouw van het Lam, als een van de zeven engelen (van de zeven schalen) vervolgens een grote berg laat zien van de grote stad, het heilige Jeruzalem, zoals deze:

Het Nieuwe Jeruzalem als een kubus

32) Tenslotte, last but not least, kritische reflectie over de vraag in hoeverre deze Apocalyps van Johannes de enige of beste Gids is bij het profetisch verstaan van onze tijd. We blijven er goed aan doen door voortdurend te raden blijven gaan bij de Torah, de Profeten en de Geschriften, op basis waarvan de Apocalyps geconcipieerd is, maar dan ook vele andere Joodse geschriften, met het oog op de Joodse toekomstverwachting van het Messiaanse Rijk waaraan telkens gerefereerd wordt als de Tikkun Olam, zoals o.a. door rabbi Yehoshua Pfeffer (Prophecies and Providence, dat de hedendaagse geschiedenis van het Joodse volk traceert door het prisma van de Bijbel en eeuwenoude geschriften van Joodse wijzen. Het boek legt vanuit de Schrift de buitengewone gebeurtenissen bloot, waarvan de wereld getuige is geweest en stelt een puzzel van de moderne geschiedenis samen, met stukjes die duizenden jaren oud zijn. Zoals ook bij Asher Intrater in zijn boek Alignment (klik hier voor mijn blog daarover) en recentelijk rabbijn Itzhak Shapira in zijn boek The Besorah according to COVID-19 (Klik hier voor mijn blog daarover) en The Rivka Remnant, dat met name handelt over Rebekka als bruid voor Izaäk, haar zwangerschap van Ezau (die eerst kwam) en Jacob, die Israël genoemd zou worden en hoe dat in de Heilige Taal van het Hebreeuws diepe (verborgen) profetische boodschappen bevat voor de gehele heilsgeschiedenis: hoe de Eeuwige voor Zijn Zoon een Bruid verwerft uit ‘het overblijfsel’ van zowel Ezau (christendom) als Jakob (judaïsme). Bijbelse profetie van den beginne, die wel eens meer inhoud kunnen bevatten dan boodschappen van menig hedendaagse moderne ‘profeet’.

NB: De Apocalyps was een profetie over wat spoedig zou gebeuren en ook spoedig gebeurd is in de laatste dagen en zelfs uur van dat tijdperk: de verwoesting van de Tempel met al zijn gevolgen. Als Teken bovendien dat Jesjoea daadwerkelijk de Zoon des Mensen is, precies zoals Hij had gezegd dat die generatie getuige van zou zijn: dat zoals Daniël 7 in een visioen had gezien: dat Hij zou zitten aan de rechterhand van de ‘Oude van Dagen’ [The Ancient of Days]: Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

Precies zoals ook Johannes beschrijft bij het blazen van de zevende engel op de bazuin en luide stemmen klonken, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

Daarop ontstond een oorlog in de hemel en ontstond na het verslaan van de draak mede dankzij Michaël en zijn engelen in feite een nieuwe situatie in de hemelen als ook op aarde:

De tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel en voor de grote draak (de oude slang, en ook wel duivel en satan werd genoemd) was geen plek meer als aanklager, zodat hij en zijn engelen uit zijn domein werd neergeworpen op de aarde.

Dit thema in het hart en Midden van de Apocalyps is de kern van deze Onthulling, zoals door meerdere auteurs wordt gezien en benadrukt, zoals:

 1. Sigve K. Tonstad in zijn commentaar op Revelation: “a disclosure of the astonishing, counterintuitive triumph of God’s love over the cosmic power of evil; a decisive response to the evil of the great Deceiver.”
 2. Andrew Perriman in zijn The Coming of the Son of Man, a New Testament Eschatology, for the Emerging Church (2005)
 3. S. Alblas in zijn dissertatie De Ark van het verbond in het laatste Bijbelboek (1993( en in zijn handelseditie Een belofte voor de toekomst: Over de ark van het verbond in de Openbaring. (1997).
 4. W. Aalders in zijn boek De Apocalyptische Christus, volgens TeNaCh, Septuagint en Evangelie (2001). Zie ook dit verslag van boekpresentatie.

Als we echter onze tijden profetisch willen verstaan, doen we er wijs aan het Einde te verstaan vanuit het Begin (Jesaja 46:10)[5]: Gods Meesterplan om ons (zowel Jood als Goj) met Hem te verzoenen, waarbij we inmiddels terug kunnen kijken naar zo’n 6000 jaar profetische geschiedenis, de terugkeer uit de ballingschap van Zijn Volk Israël en de staat Israël vanaf 1948 als het begin van onze uiteindelijke verlossing.

Israël in Openbaring?

Hoewel Israël niet met zoveel woorden in Openbaring wordt genoemd, is het goed om te beseffen dat de gemaakte selectie van teksten uit de TeNaCh gekozen zijn, met het oog op wat spoedig stond te gebeuren! Dus niet wat pas 2000 jaar later stond of staat te gebeuren! Daarvoor dienen we m.i. bij andere selecties van die zelfde TeNaCh te rade gaan, te beginnen bij het verstaan van de profetische geschiedenissen van zowel de aartsvaders als het volk Israël dat in twee-en uiteenviel en nu na 7 x 390 jaar (Ezechiël 4 + Lev. 26:18) weer bijeenkomt en gevoegd wordt, middels een proces van enting van de volkeren op de edele Olijfboom en waarover met name Jeremia profeteerde in de hoofdstukken 30-33; Ezechiël in 36-39; en de profeet Hosea (over het lot van de zogenaamde verloren stammen); Zacharia 11 (over de stokken Lieflijkheid en Samenbinding) en Jesjoea in zijn gelijkenis van de Twee Zonen.
Vergelijk ook de selectie van Bijbelse profetieën die Ebenezer Operatie Exodus maakt in een brochure over de terugkeer van het Joodse volk naar Israël https://ebenezer-oe.org/Bijbelse_Profetieen/, met slechts één tekst uit Openbaring: 21:2: over de Bruid als het Nieuwe Jeruzalem.

Het is dan ook niet te verbazen tot welke negatieve conclusies de vrijgemaakte theoloog Hendrik Rijk van de Kamp kwam in zijn doctoraal-these in 1990 over Israël in openbaring : een onderzoek naar de plaats van het joodse volk in het toekomstbeeld van de Openbaring aan Johannes, evenals vele andere ‘vervangingstheologen’. Na een diepgaande exegese van Op. 7,11,12,14 en 21 kwam hij tot de conclusie, dat er geen bijzondere plaats in het toekomstbeeld van Israël is geopenbaard (voor leden van het volk), behoudens die voor de twaalf apostelen in Op. 21,14. “De vraag naar de mogelijkheid van een bijzondere plaats van de Joden in de laatste fase van de geschiedenis moet negatief worden beantwoord, (p. 317)”. “Gods voltooide Israël wordt gevormd door het totaal van de gelovigen uit alle volken en Openbaring wil de gelovigen uit alle volken doen uitzien naar Gods Voltooide Israël”, aldus globaal de conclusie van het proefschrift: “Voor onze visie op Israël is het van doorslaggevende betekenis dat in heel Openbaring nergens een speciale rol voor dit volk genoemd wordt!”

Het spijt me deze theoloog te moeten zeggen, dat het hele Mysterie Gods van Openbaring. 10:7 (vgl. Dan. 11:29-12:13) hem ten enenmale ontgaat. Jammer dat hij niet ook de rest van de Torah, de Profeten en de Geschriften liet spreken voor hij tot zijn conclusies kwam.

Als huiswerk zou ik hem en andere theologen willen aanraden de studies van de bovengenoemde ds. A.A. Leenhouts nog eens te bestuderen (vooral m.b.t. de te verwachten vervulling van het Loofhuttenfeest in tijd en geschiedenis), ook al is er op zijn exegese het een en ander af te dingen. Zoals ook Benjamin Berger (voorganger Christ Church in Jeruzalem) gedaan heeft, die in Nederland nog speciaal bij hem op bezoek is geweest (zoals hij mij tijdens conferentie in Nazareth toevertrouwde). Sporen daarvan meen ik in diens eigen Zwitserse publicaties terug te vinden.

En anders studies van dr. Kenneth Gentry, die met Leenhouts de opvatting deelt, dat Openbaring een boek van het verbond is. Zie zijn Navigating the Book of Revelation. Volgens Gentry betreft de verzegelde rol een echtscheidingscertificaat; de Joodse vervolging van ‘christianity’, de “Cast Out” Tempel; de Joodse Tempel als een afgod en Jeruzalem als de Babylonische Hoer in het Land van waar Beest uit de Aarde (de hogepriesterlijke aristocratie) opkwam. De onderdrukkende machten waartegen Openbaring zich afzet, moeten volgens hem dan niet in Rome, maar in Jeruzalem gesitueerd worden. Wordt Jeruzalem waar onze Heere is gekruisigd in Openbaring 11:8 niet vergeleken met Sodom en Gomorra, waar ook onze Heere werd gekruisigd? Zo ook wijlen David Chilton in zijn boek the Days of Vengeance – An Exposition on Revelation[6]:

Op de Bruiloft van het Lam zijn anderzijds niet alleen de Bruid en het Lam aanwezig. Daar zijn ook andere deelnemers. Naast de Zoon zijn daar de Vader, Vrienden van de Bruidegom (de 144.000), Gasten en de Bruid zelf natuurlijk, zoals bloemrijk wordt uitgelegd door messiaans joods duo John Klein en Adam Spears inhun Trilogie Lost in Translation, voor wie de Zeven Zegels verwijzen naar eenKetubah, oftewel een huwelijkscontract is, dat zeven handtekeningen bevat van even zoveel deelnemers: Adam, Noach, Abraham, Jakob, Mozes, David en Jesjoea. Deze akte van verloving is het hoogtepunt en opvolging van drie eerdere verbondsvormen, die van: dienstbaarheid, vriendschap en erfenis. Deze verwijzen resp. naar het bloed- zout- en sandaalverbond.[7]

PS: De 144.000 zijn de Eerstelingen uit Openbaring 7[8] en 14: martelaren in de hemel, die de overwinning op het beest en zijn cohorten en zijn merkteken (Openbaring 13) behaalden door het bloed van het Lam en hun getuigenis. Zij staan voor het volledige Huis van Israël (de twaalf stammen van zowel het Huis Juda als het Huis Israël), die verzegeld zullen worden met het zegel van God door de engel uit het Oosten, vanuit de Tempel.

Als die studies al niet overtuigend zijn, dan wel die van eveneens bovengenoemde man met de slip, rabbijn Itzhak Shapira, over Het Huis van Israël en het Overblijfsel van Rebekka: The Rivka Remnant, waarover ik een aparte blog te schrijven!

The Rivkah Remnant

[1] In 2011 volgde een nieuwe herziene druk met iets andere titel: Passover The Key that Unlocks the Book of Revelation

[2] Zie voor deze Gentry, DeMar en Chilton en andere christian reconstruction auteurs mijn website http://christenreconstructie.nl/eschatologie/

[3] In 2020 publiceerde Aren van Waarde bij Boekscout een kritisch boek over preterisme met de titel De (weder)komst van Christus, een gepasseerd station, of nog altijd te verwachten. Hoewel ik zijn kritiek deel waar sommige hyper-preteristen die wederkomst geheel laten samenvallen met de verwoesting van de Tempel in AD 70, wordt zijn uiteindelijk eigen visie nog steeds sterk gestempeld door futurisme en aspecten van de bedelingenleer, waardoor heel wat boven- en ondertonen van de bedoeling en opzet van de Apocalyps helaas gemist worden.

[4] https://revelationtimelinedecoded.com/revelation-fulfillment-timeline-summary/

[5] Vergelijk deze speciale baanbrekende teaching van wijlen Brad Scott daarover: https://www.youtube.com/watch?v=44AFT2wc_UU Brad Scott heb ik ooit mogen vertalen tijdens 119-conferentie op De Betteld in Zelhelm.

[6][6] https://www.freebooks.com/christian/days-vengeance/

[7] Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk twee van Volume 1 van hun Trilogie Lost in Translation.
Arno Lamm en Emile-Andre Vanbeckevoort blijken voor hun boek Wake Up, schatplichtig te zijn aan deze Klein en Spears, die zij slechts een enkele keer als hun hoofdbron vermelden. In een recensie van mijzelf, betreur ik het dat zij niet echt geleerd hebben van John Klein en Adam Spears, anders zouden ze niet de weeffout vanwege hun opnameleer gemaakt hebben. Lees: https://bvdijk.wordpress.com/2015/12/21/lezing-en-beschouwing-n-a-v-wakeup-door-bob-van-dijk-september-2015/

[8] Wanneer de 144.000 voor het eerst worden opgesomd in Openbaring 7, worden zowel Manasse als Josef genoemd, terwijl Dan en Efraïm niet genoemd worden. Aangezien Josef bestaat uit zowel Manasse als Efraïm, is Efraïm inbegrepen, terwijl Manasse feitelijk twee keer wordt vermeld. Om de symboliek hier te begrijpen, moeten we ons dat bedenken dat wanneer de tien noordelijke stammen van Efraïm wegbraken uit het zuidelijke koninkrijk van Juda, Jerobeam, hun nieuwe koning, gouden kalveren opzette in Dan en Beth El (in respectievelijk de grensgebieden Dan en Efraïm).

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.