De fuik van complottheorieën en valsheid in geschriften.


Hoe je in de ban van een vermeende vijand kunt geraken -en hopelijk weer nuchter worden.

U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken
(Jesaja 8:12)

Dit is mijn eerste deel van een serie blogs over complottheorieën, valsheid in geschriften en zogenaamde geheime genootschappen. Vanwege de plotselinge verspreiding van het coronavirus, zijn er allerlei samenzweringstheorieën verspreid, die ervan uitgaan dat hier boze opzet in de maak is, met in de hoofdrol de farmaceutische industrie en hun sponsors en zetbazen. Een virus dat niet alleen leidt tot allerlei akelige longaandoeningen en andere medische klachten, maar ook tot grote economische crises. En wel zodanig van omvang, dat het mij deed afvragen of dit lijkt op wat in Openbaring 18 staat beschreven over de val van Babylon. Hetzelfde hoofdstuk in Openbaring dat eindigt met “Door uw pharmakeia [dikwijls vertaald met tovenarij] immers werden alle naties misleid.”

Pharmakeia

Nu is het niet mijn intentie hier uitsluitsel over te geven. Wat mij wel opvalt is, hoe ineens door nabije christenvrienden met argusogen wordt gekeken naar onze overheid, als die vanuit hun verantwoordelijkheid voor het algemeen belang maatregelen aankondigt, waarin we als collectief verzocht worden 1,5 meter afstand in acht te nemen en dan gaan schermen met onze zogenaamde ‘grondrechten’ van vrijheid.

Zij die geloven in de God van Israël, zouden toch ook zijn verordeningen en bepalingen moeten kennen, zou je denken: situaties waar mensen uit het volk om redenen van reinheid- en gezondheidszorg buiten het kamp geplaatst werden. Een vrijheidsbeperking! Lees Leviticus 11 en dit artikel over de instelling van quarantaine toen al, maar ook in andere tijden, zoals in de Middeleeuwen en in de 17e eeuw (Londen en Amsterdam bijvoorbeeld).

Nu moeten we ook niet doen of er niets aan de hand is, achter de schermen. Het meest relevante en schrijnende verhaal is dat van dr. Judy Mikovits[1], die monddood gemaakt wordt en moet zwijgen om de omzet belangen van de farmaceutische industrie niet in gevaar te brengen of die van de ‘regenten in witte jassen’, die beproefde ‘alternatieve’ geneesmiddelen of -methoden afwijzen.

Iets anders wordt het als complottheoretici ‘geloven’ in een samenspannen van 13 satanische bloedlijnen (Illuminati) die uit zijn op een nieuwe wereldorde, zoals de titel van een berucht boek van Robin de Ruiter impliceert en onlangs opnieuw is uitgegeven onder de titel “Hoge politici in de greep van ultrageheime vrijmetselaarsloges. De verborgen macht achter de wereldpolitiek.”[2] Lieden die “Regeren vanuit het duister“, zoals de titel van een boek van Jim Marrs[3] samenvat. Veelal kom je ter onderbouwing van dat narratief (wereldbeeld) de namen tegen van organisaties als de Bildenbergers, Council of Foreign Affairs en de Trilaterale Commissie, die met name in de VS de kweekvijver schijnen te zijn voor menige president, minister of gouveneur, zeg maar de moderne elite.
Die Robin de Ruiter is een tweede aanleiding voor deze blog, vooral toen ik las dat hij zou beweren dat Hitler en zijn vrouw Eva, de kelders van Berlijn in 1945 overleefd zouden hebben en gevlucht waren naar Argentinië.

Nu valt er van alles over het bestaan van complotten te zeggen, pro en contra, maar laat ik vooral als eerste nuchter aangeven, dat wij mensen met de beste bedoelingen en intenties (lees ideologieën), desondanks de weg naar hel kunnen plaveien door met onze ideeën te vechten voor wat we denken dat het een ‘good cause’ is. Daarvoor hoef je nog geen satanist of luciferiaan voor te zijn, wil ik maar zeggen. Daarbij volstaat het een ijveraar te zijn, die hopelijk als een Saulus tegen de ‘lamp’ loopt en als een Paulus tot een gezond, vernieuwend en vruchtbaar denken (sound mind) komt.

Ik denk dan bijv. aan de ‘bad guy’ uit het genre van Dan Brown, in zijn boek Inferno, waarin deze meent de wereld ‘te redden’ door het verspreiden van een virus, zodat de wereldpopulatie wordt ‘bijgesteld’. Gelukkig dat hij en zijn handlangster tijdig werden tegengehouden.

Wat ik in deze blog wil aankaarten is hoe snel we de bietenbrug op gaan met onze vermeende complottheorieën, ‘de hinderaar’ juist in de kaart spelen en gevaar lopen medeplichtig te worden aan het verspreiden van valse getuigenissen, die dan gebaseerd blijken te zijn op valsheid in geschrifte, zodat de leugen alsnog regeert!

In deze blog wil ik met name de degens kruisen met Robin de Ruiter vanwege zijn angst voor de Illuminati en zijn geloof, dat ‘zij’ het ware brein waren achter de beruchte Protocollen van de Wijzen van Zion, en nog steeds bezig zijn d.m.v. 13 zgn. ‘door satan verbonden bloedlijn-families’, [4]ondanks de opheffing van deze orde in 1788. Deze elite binnen de elites zouden de touwtjes van de wereld vasthouden en streven naar een Nieuw Wereld Orde.
Iedere keer als ik iets lees van of over deze De Ruiter en andere vergelijkbare ‘profeten’ hoor ik steeds dezelfde plaat afspelen. Het werd tijd, dat auteurs als hij met hun focus op de komst van de antichrist worden doorzien voor wie ze zijn: onbetrouwbare en valse getuigen die zich schuldig maken aan valsheid in geschrifte. Zoals al eerder is aangetoond door de Italiaanse romanschrijver Umberto Eco in minstens twee van zijn onvolprezen historische romans: De Slinger van Foucoult en De Begraafplaats van Praag. En in het bijzonder op meer directe wijze door prof. Dr. K. A. D. Smelik en Cor Hendriks via het Rob Scholten Museum[5] en Harry Westerink van Doorbraak-spreekuur De Fabel van de illegaal.

De Leugen Regeert

Het is precies zoals de titel van het boek De leugen regeert[6] zegt. Een titel die is overgenomen door uitspraak van voormalig koningin Beatrix. Dezelfde Beatrix en nu ook koning Willem Alexander, die door “Israël Immanuel & Aquila Deborah” van http://newsite.riveroffullness.org/ (voorheen River of Glory) beschuldigd worden van de meest gruwelijke praktijken. Bij een foto waarop zij bij haar eedaflegging als koningin twee vingers omhoog houdt, zou dit een teken zijn van haar aanbidding van Baphomet [sic][7]. Een godheid die zou zijn aanbeden door met name tempelieren, althans volgens onder martelingen verkregen bekentenissen. Nu is het inderdaad zo dat prins Bernhard, de vader van Beatrix, initiatief nam tot de Bilderberg-conferenties in gelijknamig hotel in Wageningen. Daar zou ook menig complot gesmeed zijn[8]. En ja het is waar, dat prins Frederik der Nederlanden (1797-1881) lid was van de vrijmetselarij, maar dan wel een gentelman naast de troon genoemd werd en een bruggenbouwer tussen monarchie en volk bij uitstek.
Wat mij steeds meer is opgevallen, hoe weinig we werkelijk weten van onze geschiedenis of al snel napraters zijn van wat anderen ons vertellen, waarbij de serieuze vraag is hoe wij aan onze beeldvorming komen?

Wat ik vooral in dit eerste artikel wil laten zien, is hoeveel van onze beeldvorming ook nog eens lijkt te berusten op verminking of valsheid in geschriften, wat niet uitsluit, dat er wel degelijk lieden zijn (met veel geld) die boze plannen smeden of eerder uit zijn op ondermijning dan opbouw van onze samenlevingen. Maar Hij die op de Troon zit, kan daar alleen maar om lachen, volgens Psalm 2. Mocht je ondertussen toch bang te moede worden, kun je altijd nog terecht bij de klaagzangen in hetzelfde Psalter.

Shadowland

Ik denk dan vooral aan de Amerikaanse organisatie SkyWatchTV, die het ene na het andere boek uitgeeft over de alom gevreesde apocalyptische tijden die over ons komen, over de deap state, over Shadowland [9]met als climax de beerput die weer open zal gaan (Openbaring 9, waarbij we – mede op grond van interpretatie van het Boek Henoch (vanaf 3e eeuw v. Chr. en nu) een herhaling van Genesis 6 moeten verwachten als d.m.v. transhumanisme een nieuwe hybride mensensoort zal ontstaan. Met als gevolg dat de oorzaak van het kwaad niet bij onszelf maar bij gevallen engelen wordt gezocht.

SkyWatchTV waarschuwt ook voor een meteoor die op ons afkomt en niet te stoppen is en spreekt over de huidige paus als de geprofeteerde laatste Petrus Romanus en over de vooruitgeschoven rol die aan het Vaticaan gerelateerde leden spelen bij Eco-Vaticano (spotten van aliens).

Evenals over Steve Bannon, voormalig campagneleider van Donald Trump en zijn favoriete boek: The Fourth Turning: An American Prophecy – What the Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny, geschreven door William Straus en Neil Howe. Dit boek beschrijft zichzelf als een werk ‘dat geschiedenis in profetie verandert’. Het verklaart levenscycli en generatiearchetypen door het onderzoeken van westerse historische paradigma’s in de afgelopen vijf eeuwen. De auteurs van deze studie deden een verbazingwekkend vooruitziende voorspelling, waarin ze een cascade van incidenten zagen die doen denken aan het domino effect van de eerste vier zegels (de vier ruiters) uit Openbaring.[10]


Ik wil daarbij de volgende stelling neerzetten:
De motieven van tempelieren, vrijmetselaars en rozenkruisers of alchemisten konden  – tijdens het juk van Rome=Ezau wel eens meer gaan over hun zoektocht naar Gods Koninkrijk en het Nieuwe Jeruzalem, dan de vele prophecy watchers doen, die – getuige alleen al de omslagen van de boeken van SkyWatchTV immers veel meer bezig met de zoeken van het rijk van de Boze dan met ‘Alignment[11]’: het bijeenbrengen van Gods volk (Juda en Israël) en het zich uitstrekken naar Tikkun Olam, een begrip dat ontwikkeld werd in het eerste thuisland van Israël, in Safed, de stad waar de luriaanse kabbala tot bloei kwam en men begon te spreken over de sabbat als het verwelkomen van de Bruidegom: een dag waarop Gods glorie zichtbaar is in de Sjechina, de vrouwelijke Aanwezigheid van God. Bij hem ontstond ook het zingen van tafelgezangen (zemirot) rond de uitgebreide sabbatsmaaltijden. Uit de school van Safed komt ook de gewoonte dat de echtgenoot op vrijdagavond thuis het laatste hoofdstuk van het boek Spreuken reciteert. Het is de lofprijzing op de Esjet chajil (De vrouw van waarde – de ideale vrouw en moeder)

J’accuse

J’ACCUSE vertelt dit verhaal vanuit het standpunt van Kolonel Picquart. Hij ontdekt dat de bewijzen tegen Kapitein Dreyfus vervalst zijn en zet alles op alles om de eer van Dreyfus te herstellen

De concrete aanleiding voor deze blog was een bon voor mijn 60e verjaardag van mijn dochter voor een film bij de thuisbioscoop van Pathé, waarna ik besloot te kijken naar de aangrijpende film[12] J’accuse[13] over de beruchte Alfred Dreyfus affaire in Parijs aan het eind van de 19e eeuw (in een magistrale productie van de overigens eveneens omstreden filmregisseur Polanski). De affaire waarbij in 1894 deze joodse kapitein het Franse Leger beschuldigd werd van spionage voor Duitsland (vanwege nieuwe wapens) met wie Frankrijk in 1870-1871 nog in oorlog was geweest waardoor de Elzas in Germaanse (Pruisische) handen kwam. Op het grote plein van de kazerne zichtbaar voor iedereen, in aanwezigheid van veel scanderende toeschouwers, werd Dreyfus gedegradeerd en van al zijn insignes ontdaan, zijn sabel gebroken en openlijk vernederd en aansluitend verbannen naar het beruchte ‘Duivelseiland’ voor de kust van Frans-Guyana (ja dezelfde gevangenis als die van Papillon). Een gebeurtenis die qua impact en symbolische betekenis sterke gelijkenis vertoont met de kruisiging van een Jood in AD 28.

Temeer daar het ‘Sanhedrin’, de volledige top (generaals) van de Franse legerleiding de klokkenluider George Piquart, het nieuw hoofd van de Inlichtingendienst, in de doofpot wilden houden. Deze Piquart die naar zijn geweten bleef luisteren voelde nattigheid en ontdekte na grondig onderzoek, dat hier sprake was van een complot en de echte dader vrij rondliep en zich schuldig had gemaakt aan valsheid in geschrifte.

Dus ja, complotten of in dit geval doofpotten, zij komen voor! Zo sterk zelfs dat men over lijken gaat, en leugens verdedigd alsof ze waarheid zijn. Doch – let op – het begon met valsheid in geschrifte!

Diezelfde dag van de vernedering van deze vaderland liefhebbende Joodse kapitein, (mogelijk geworden door de emancipatie van de Joodse burgers dankzij ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ van de Franse revolutie in 1789 en de voorspraak en steun van Napoleon Bonaparte) – diezelfde dag was Theodor Herzl getuige van dit drama en wel zo dat die gebeurtenis gezien kan worden als het zaad van het zionisme: de realisatie dat ondanks de emancipatie en assimilatie, Joden nooit geaccepteerd zouden worden als normale burgers. In 1896 verscheen zijn boek Der Judenstaat en een jaar later was het eerste Zionistische congres in Bazel.

Los van de inhoud en resultaat van dat congres, wat er toen volgens de Russische Inlichtingendienst (van tsaar Nicholas) achter gesloten deuren gebeurde was een nieuw complot, zoals vastgelegd in de Protocollen van de Wijzen van Zion, waarin ‘de Joden’ uit de doeken zouden doen, hoe zij denken de wereldregering over te nemen middels hun ‘wereldjodendom’.

Hoe dat zo gekomen is en waarom dat gedacht werd en welke motieven en belangen daarin een rol speelden is een lang verhaal. De verhalen daarover zijn ook nog eens verschillend qua interpretatie.

De beste en meest evenwichtige beschrijving is mijns inziens De Zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion van prof. dr. Klaas D. Smelik[14] en Het Complot, een in stripvorm uitgegeven boek van Will Eisner.[15]

De ware toedracht kwam pas in 1921 in het openbaar, dankzij journalist Philip Graves[16] van de Londense Times en werd pas in 1934 door een rechtszitting in Bern formeel veroordeeld als een vervalsing!

Boek van Maurice Joly

Volgens Graves en zijn tipgever ging het om schaamteloze plagiaat van de door Maurice Joly geschreven Dialoog in de hel tussen Machiavelli[17]en Montesquieu[18], een geschrift uit 1865 dat eerst anoniem was gepubliceerd. In 1868 in Brussel was een tweede editie opgedoken en wel van de onfortuinlijke Parijse advocaat Maurice Joly die zich middels een soort satirische parabel de absolute vorst Napoleon III een spiegel wilde voorhouden. Veertig procent van de protocollen kwam overeen met dit Franse geschrift.
Het leed was echter al geschied en dit gerechtelijke oordeel heeft niet kunnen verhinderen, dat deze complottheorie nog steeds vele aanhangers kent, vooral in de Arabische wereld, waar Tv-zenders in Egypte en Syrië er zelfs een soapserie van vele aflevering van heeft uitgezonden.

Inmiddels was dit document in Rusland koren op de molen van een rabiate antisemiet en oorzaak van nieuwe pogroms; had Henry Ford (die van de autofabriek in de V.S.) een krantenfeuilleton gefinancierd en Hitler (dankzij zijn ‘Russisch-Duitse’ vriend Alfred Rosenburg’) heel dankbaar gebruik gemaakt van deze Protocollen voor zijn beruchte Mein Kampf – dat hij geschreven heeft in de gevangenis in München,  na de mislukte couppoging in de deelstaat Beieren en later tot verplichte literatuur op school maakte.

In hetzelfde Beieren waar in 1776 ene Adam Weishaupt ook al geschiedenis maakte met zijn Orde van Illuminati, waarmee hij tot een Nieuwe Wereldorde wilde komen. Waar dat allemaal niet toe geleid heeft? Dat is nu afhankelijk aan wie je het vraagt! Zijn dekmantel en geheime ledenlijst en instructies werden namelijk al in 1785 ontdekt en zijn genootschap door de keurvorst van Beieren opgedoekt en verboden.

Robin de Ruiter

Dit is nu het punt waar de publicist en complottheoreticus Robin de Ruiter (1951, Enschede-Ecuador)[19] en anderen met hem menen, dat die opheffing niet het formele einde, doch slechts het begin was van een ondergrondse organisatie die middels de methode van geheimhouding achter de schermen de touwtjes in handen houden en oorzaak zijn van alle verdeeldheid brengende revoluties en oorlogen.

Jewish peril exposed

Robin de Ruiter zegt weliswaar, dat hij de strijd wil ondersteunen tegen de valse beschuldiging dat de Protocollen van Zion van joodse oorsprong zijn en dus niet gaan over een vermeend complot tot verkrijgen van wereldheerschappij door de Joden, maar niettemin houdt hij vol dat dit document zelf geen vervalsing is en juist een onvoorstelbare profetische kracht heeft, gezien wat er allemaal al zou zijn uitgekomen. De werkelijke bron en auteur van deze fabricage komen volgens hem uit de koker van de Illuminati. Het vermeende plagiaat van de Dialoog van Maurice Joly was door de Illuminati zelf (inclusief de journalist P. Graves en The Times) onthuld om de aandacht van het henzelf af te leiden als de ware bron en wat afweek en niet overeen kwam was door de Ochrana (de geheime politie van het late Russische Rijk) bijgewerkt op basis van ‘talrijke joodse bronnen’, van spionage door joden onder joden.
Nu is van de Illuminati bekend, dat zij met behulp van baron Adolph Knigge vanaf 1781 en met de methoden van de jezuïeten vooral vrijmetselaarloges hebben geïnfiltreerd, vanwege hun samenhangende structuur, inclusief die loges in de 13 koloniën van de Verenigde Staten voor de burgeroorlog. De jonge VS met prominente burgers als Thomas Jefferson, Benjamin Franklin en George Washington.
Na de maconnieke conventie in het Duitse Wilhelmsbad in Hessen o.l.v. de eerste ordegrootmeester hertog Ferdinand van Brunswijk-Wolfenbütel (1721–1792)[20] in juli 1782 werd het bolwerk van de geïllumineerde vrijmetselarij verplaatst naar Frankfurt, het bolwerk van de Duitse financiële wereld, dat vanuit het joodse getto in Frankfurt beheerst werd door de Rothschilds, over wie ook de wildste verhalen gaan. Voor het eerst werden ook joden toegelaten tot de orde.

Wie zijn boek De Protocollen van de Wijzen van Sion Ontsluierd leest, evenals andere giftige publicaties van Robin de Ruiter zoals Georg W. Bush en de mythe van al-Qaeda; De 13 Satanische Bloedlijnen[21], Adolf Hilter pleegde geen zelfmoord[22] krijgt een beeld van een ‘pathetisch’ mens, die zijn eigen antizionistisch wereldbeeld op een fictieve groep samenzweerders projecteert. Zo gelooft De Ruiter heilig in een complot van Satan en “de Joodse elite”, waaronder de Rothschilds die hij in de lijn van een lange antisemitische traditie voortdurend onder vuur neemt. De Rothschilds die door hun bankiersdiplomatie toegang hadden tot de vorstenhoven van Europa zouden in de top van “de 13 satanische bloedlijnen” zitten. Dat zouden machtige families zijn die overal ter wereld aan de touwtjes zouden trekken. Nathan Rothschild, belangrijkste financier van de Britse regering en de Bank of England, zou dankzij zijn netwerk al een dag voor de officiële bekendmaking van de uitkomst van de slag bij Waterloo hebben geweten, dat Wellington gewonnen had.

De voor altijd verguisde steenrijke Rothschilds zouden daarbij rechtstreeks contact hebben met Satan. Het tijdschrift Historisch Nieuwsblad heeft aan deze ‘profeten van het geld’ in februari van dit jaar nog een artikel gewijd. Historicus Eric concludeert mede aan de hand van filmportretten (zoals in een episode van The Aristocrats) dat deze joodse nouveau riche er nooit helemaal bij hoorden. Zo weigerde koningin Victoria hen in de adelstand te verheffen, ondanks hun financiering van het Suezkanaal en het spoorwegnet.

Ook nr. 037 van het tijdschrift “Alles over geschiedenis” besteedde aandacht aan het zgn. Rothschild-complot: de grootste mythes over de beroemde bankiersfamilie ontkracht. De anonieme auteur weet de angel van deze mythe krachtig te ontmaskeren en de wortel daarvan terug te herleiden tot het negentiende-eeuwse antisemitisme, in het bijzonder het antisemitische weekblad La Vielle France, dat ook de Protocollen van de Wijzen van Zion had uitgegeven. “De verhalen worden alleen steeds gemoderniseerd aan de donkere kanten en [obsessieve] angsten van elk nieuw tijdperk.”
“De Russische graaf en uitgesproken antisemiet Athur Cherep-Spiridovich citeerde in een boek uit 1926 (toen hij in Amerika woonde) een artikel uit dat Franse weekblad van Conrad Siem. Volgens hem was dat het bewijs dat de Rothschild-familie het brein was achter een wereldwijd Joods complot om de VS te vernietigen. Siem beweerde dat de Duitse kanselier Otto von Bismarck hem in 1876 (toen hij nog een tiener was) persoonlijk had verteld, dat joodse bankiers de Amerikaanse Burgeroorlog opzettelijk hadden gesteund.” Bang als zij waren dat als de VS één geheel en één natie zouden blijven, hun economische en financiële werelddominantie zou ondermijnen. De bankiers zagen enorme winsten als ze twee zwakke democratieën, die bij hen in het rood stonden, konden vervangen.” Cherep-Spiridovich voegt daar ter loops aan toe dat de Rothschilds Abraham Lincoln hadden laten vermoorden, omdat die hun plannen dwarsboomde. Dit artikel werd vertaald door de krant van de antisemitische automagnaat Henry Ford, die recent in vorm van een feuilleton ook al de Protocollen in het Engels had gepubliceerd.
Dit citaat van Siems van Bismarck nu werd door de in 2017 overleden Amerikaanse journalist en samenzweringstheoreticus Jim Marrs nog gebruikt in diens Alien logboek, Het Meest Complete Onderzoek Naar Ufo’s En Buitenaardsen (1997)[23] als ‘bewijs’ voor de samenwerking tussen de Rothschilds en kwaadaardige buitenaardse wezens om de Amerikaanse grootsheid te ondermijnen [sic]. Zijn boek “Regeren vanuit het Duister, de ware macht van vrijmetselarij, de Priorij van SionIlluminatiSkull and Bones onthuld”  (in 2001 en opnieuw in 2005 in NL uitgegeven door Tirion) is lange tijd ook voor mijzelf de belangrijkste bron geweest bij de beeldvorming van de achtergrond en geschiedenis van geheime genootschappen, waarvan de oorsprong nog vóór de Egyptische oudheid zou liggen, op basis van vertalingen van Soemerische geschriften door Zecharia Sitchin(1920-2010)[24] die zouden beschrijven hoe 432.000 jaar vóór de zondvloed buitenaardse Anoennaki op Aarde gekomen zouden zijn en uiteindelijk via genetische technieken de moderne mens creëerden als slavenras. Het grootste probleem met zijn boek evenals die van de Ruiter is, zoals een recensent van spiritualia.be terecht zegt, dat er zoveel oncontroleerbare informatie in staat, waarvan bovendien een deel inmiddels gefalsificeerd is.

Nog erger dan De Ruiter en Marrs, is de bewering van de beruchte en volgens mij echt gestoorde complotdenker David Icke, dat Joodse bankiers (evenals andere regeringsleiders die hij niet mag, inclusief Beatrix en Elizabeth II) in werkelijkheid buitenaardse ‘reptielen’ zijn (raptilians) die WOIII plannen in naam van ‘het Rothschild-Zionisme”. Volgens hem verspreidde de familie haar genen over de wereld om genetische wereldheerschappij te krijgen. David Wilcock, presentator van Ancient Aliens op History Channel en een ‘believer’ in aliens en complottheorieën beweerde zelfs in 2017 dat de Rothschilds hem hadden bedreigd hem te vermoorden omdat hij UFO-geheimen openbaar had gemaakt.

The Rothschilds

In 1887 publiceerde John Reeves The Rothschilds: The financial Rulers of Nations en wijdde het eerste hoofdstuk aan het prijzen van de manier waarop de “spaarzame, bedrijvige “familie zich had opgewerkt van “onderdrukt ras”, ondanks de “intense haat” die de christenen hadden voor de Joden.“ Deze omschrijving doet volgens mij meer recht aan deze uitzonderlijke bankiersfamilie. Ik heb me zelfs laten vertellen, dat het besluit van de stamvader Mayer Amschel Rothschild (Judengasse Frankfurt 1744-1812) van dit bankiershuis om zijn vijf zonen te verdelen over vijf landen werd ingegeven door een vooruitziende blik en overlevingsinstinct. Om dat te begrijpen moet je beseffen dat Joden nergens lang veilig waren en steeds weer werden verdreven. Zijn zonen moesten daarom aan de rand van steden een extra groot huis vinden, zodat ze of snel weg konden vluchten of extra ruimte hadden voor voortvluchtige families.

Joods anti-zionisme

Volgens Robin de Ruiter zou het “bijna een taboe” zijn om over het zionisme te praten en zeker om er kritiek op te geven, meent hij vanuit de zo kenmerkende zelfgekozen underdogpositie. De Ruiter spreekt zelfs van een “verbond tussen het nationaalsocialisme en het zionisme”, dat nooit zou zijn verbroken. “De Illuminati hebben zowel het zionisme als Adolf Hitler in het zadel geholpen en gefinancierd.” De oprichting van de staat Israël zou “een cruciaal programmapunt van de Illuminati” zijn, omdat “op een dag” een door de Illuminati gekozen wereldleider de wereld zou gaan regeren, namelijk de Antichrist.

Transfer Agreement

Transfer Agreement

The Transfer Agreement: The Dramatic Story of the Pact Between the Third Reich and Jewish Palestine is een boek geschreven door auteur Edwin Black en documenteert de transferovereenkomst (“Haavara-overeenkomst” in het Hebreeuws) tussen zionistische organisaties en nazi-Duitsland om een aantal joden over te dragen en hun bezittingen naar Palestina. Deze onderhandelde transferovereenkomst in 1933 tussen zionistische organisaties en de nazi’s redde zo’n 50.000 Duitse joden en hielp om $ 100 miljoen van hun bezittingen over te dragen aan joods Palestina.
Black beweert echter dat dit gedaan zou zijn in ruil voor het stoppen van de wereldwijd door joden geleide boycot. De historicus Richard S. Levy schreef echter in een Commentary dat Black op verouderde secundaire werken vertrouwt, veel fouten maakte en zijn onderwerp vervormt”. “Blacks verwaarlozing van de secundaire wetenschappelijke literatuur is pervers en brengt hem tot zijn ernstigste beoordelingsfout – drastische overschatting van de politieke en economische doeltreffendheid van het boycotwapen “, en beschreef het boek als “samenzwering, insinuatie en sensationalisme “. Op grond van dit soort literatuur beweert iemand als Steven ben Noon[25] en zijn geestverwant ‘pastor’ Rick Wiles[26] zelfs dat Hitler een zionist was. Een gotspe. Dat vond zelfs YouTube, die een online interview van beide verwijderd heeft vanwege schending van het YouTube-beleid voor het aanzetten tot haat.
Voor een andere visie op de ware toedracht van de Holocaust, lees dit uitzonderlijke boek van Nigel Woodley: Holocaust Exposed, vertaald in het Nederlands en uitgegeven door Operatie Exodus:

De crux van zijn verhaal: een toekomstige verwachting van de antichrist

De obsessie van De Ruiter voor complottheorieën hangt ten diepste samen met zijn ‘uitzien naar de komst van de antichrist’ op grond van wat ik ‘the delusion’ zou willen noemen (een eindtijdvisie op basis van de beruchte bedelingenleer)[27]. Een krachtige dwaling die overigens ook op valsheid in geschrifte teruggaat en wel van jezuïeten[28] die het beeld van de antichrist zodanig wijzigden, dat die niet op de paus betrekking kon hebben, maar op iemand die zich – halverwege de laatste 7 jaar voor de Wederkomst zou openbaren. Een visie die is opgepakt door de ‘apostel’ Edward Irving, uitgewerkt is door John Nelson Darby van de Plymouth Brethen en via Moody Bible Insituut in Chicago, Dallas Theological Seminary en de Scofield Bible gemeengoed is geworden is onder met name conservatieve en veelal argeloze evangelischen en in Nederland nog steeds wordt uitgedragen door Zoeklicht, Morgenrood, Vergadering van gelovigen en Family 7, met name nu door Jaap Dieleman! NB: Het geheimenis van de wetteloosheid was al werkzaam toen Paulus zijn tweede brief aan de Thessalonicenzen schreef.[29]

Mijn probleem met de verwachting van de komst een anti-Messias is, dat dit meer een idee-fixe is dat zich in zijn brein genesteld heeft en een eigen leven is gaan leiden, dat niet ondersteund wordt door de werkelijkheid. De zgn. Illuminati krijgen nooit een naam of een gezicht of het zijn leden van de Council of Foreign Relations of families van vooral joodse bankiers, met name de Rothschilds, die meer uit eigenbelang en opportunisme handelden – doordat zij in staat waren om bankleningen aan staatslieden te verstrekken en daarbij vast hun eigen plan hebben getrokken met hun investeringen. Aan een daarvan – Edmund de Rothschild – heeft menige kibboets zelfs zijn bestaan te danken.[30]

Volgens Jim Marrs is de Bolsjewistische Revolutie in Rusland aan het eind van de eerst Wereldoorlog volledig voorbereid en gefinancierd in New York. De schatrijke Wall-Street-bankier Jacob Schiff, bijgestaan door Kolonel Mandel House zorgden samen met hun boezemvriend Leon Trotsky voor de opleiding van honderden Amerikaanse revolutionairen van Russische afkomst. Het is deze groep die later in St. Petersburg de Russische Revolutie bewerkstelligde. Jacob Schiff’s familie woonde in het huis van de Rothschilds in Frankfurt, die daarom vanwege deze associatie ‘medeschuldig’ zijn.[31]

Na een kennismakingsbezoekje aan uitgever Perry Pierik van Aspekt in Soesterberg een paar jaar geleden, heb ik wat fragmentarisch zijn boek over Erich Ludendorff gelezen, om te ontdekken dat het mede aan deze notoire man en complotdenker – die een hoofdrol speelde in zowel de eerste als de tweede oorlog – te wijten is dat het gedachtegoed van het smaadschrift over de zgn. Protocollen door hem wijd verspreid werd en openlijk zijn geloof in de echtheid ervan had geuit. In 1919 was hij in aanraking gekomen met de aristocraat baron Müller van Hausen, die onder het pseudoniem Gottfried zur Beek de eerste Protocollen der Weisen von Zion had gepubliceerd. Die had ze weer gekregen van aantal Russen, die deel uitmaakte van de zwarte honderdschappen. Voor hen waren de Protocollen een geheim verslag van het Eerste Zionistische Congres in Bazel, waarvan een kopie in de handen van de Russische Geheime Dienst was gevallen. Ook de vrijmetselaars verdacht Ludendorff te streven naar een geheime wereldregering.

Zo publiceerde hij via zijn eigen Verlag: Vernichtung der Fraumauerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse. Partijideoloog Alfred Rosenburg had een exemplaar in het Russisch op zijn vlucht uit zijn geboorteland meegenomen en in 1923 publiceerde hij een uitvoerig commentaar op de Protocollen. Door dit fictieve plan werd hij bevestigd in zijn theorie, dat de tegenstelling tussen kapitalisme en communisme maar schijnbaar is. In werkelijkheid gaat het om een en dezelfde tangbeweging, waarmee het internationale jodendom de volkeren bedreigt in zijn streven naar wereldheerschappij.[32] Hitler heeft begin jaren 20 het geschrift al leren kennen. Ondanks dat het hem bekend was, dat er ernstige twijfels waren over de authenticiteit, stoorde hem dit niet. “Zijn ultieme bewijs voor de echtheid van de Protocollen haalde Hitler echter uit een analyse van “historische ontwikkeling van de laatste honderd jaar.”

Soothsayers of the Second Advent

In mijn boekenkast werd opende ik terloops Soothsayers of the Second Advent uit 1989, waarin William M. Alnor tot precies dezelfde conclusie komt als ikzelf. In zijn hoofdstuk Many dare call it Conspicracy (een gevatte toespeling op het boek None dare call it a conspiracy van Gary Allen, schrijft hij over Midnight Cry Publishing (dat meer dan 50 jaar literatuur publiceerde over Bijbelse profetie), dat net als Robin Ruiter geen geloof hechte aan de antisemitische ideeën van de Protocollen, maar wel aan die van de Illuminati, dat bewust zou zijn geschreven om zowel Joden als vrijmetselaars als een zondebok te gebruiken, terwijl de Illuminati de wereld proberen over te nemen en de Antichrist in het zadel te helpen. William M. Alnor, ‘news editor voor Christian Research Journal’ opgericht door dr. Walter R. Martin, zegt daarover – na alles wat hij daarover gelezen en onderzocht heeft – dat hij geen enkel bewijs kon vinden dat zulk een organisatie vandaag bestaat. Ook als er ‘profetie leraren’ zijn die beweren dat de Illuminati onder andere namen is verder gegaan, zoals de Trilaterale Commissie (waarvan o.a. Jimmy Carter, Georg Bush en Henry Kissinger deel uitmaakten) of de Council of Foreign Relations (CFR) of zelfs de VN. Ook daarvan zei Alnor “But the truth is that we don’t have solid evidence that any of these modern unifying forces have their roots in a centuries-old man-made conspiracy’. Vervolgens noemt hij ene John Todd die in de 70er jaren heel Amerika doorkruiste met juist deze boodschap om vooral fundamentalistisch christenen te beangstigen. Hij beweerde zelfs dat allerlei bekende christelijke leiders voor de Illuminati werkten. Totdat Ed Plowman van Christianity Today hem ontmaskerde als een fraudeur met een politie record en onder behandeling was.[33] Opnieuw: valsheid in geschrifte!

Texe Marrs

William Alnor liet dus zien hoe sommigen die beweren orthodoxe christenen te zijn (zoals Salem Kirban, Doug Clark en Texe Marrs), hun beweringen in feite baseren op occulte overtuigingen. Zo is Texe Marrs (1944-2019) beschreven als de “complottheoreticus om alle complottheoretici te beëindigen” vanwege zijn boek Codex Magica: Secret Signs, Mysterious Symbols, and Hidden Codes of the Illuminati, dat beweert een geheime samenzwering tussen politici en andere beroemde mensen door de moderne geschiedenis bloot te leggen. In tegenstelling tot de profetieën van populaire eindtijdpredikers met het Woord van God, helpt de auteur je om ‘de geesten te testen om te zien of ze van God komen, want er zijn veel valse profeten de wereld in gegaan’.

Ashkenazi Jews

Wat mij betreft past Robin de Ruiter ook in deze categorie en is hij een ‘fundamentalistische’ evenknie van deze Texe Marrs, die met boek The Destroyer: The Antichrist Is at Hand (2017) eveneens blijk geeft te ‘geloven’ in de komst van de Antichrist en is hij uit op: “exposing Christian Zionism and Judaism as two twin evils in crimes against GOD and man, and who constitute satanic Khazarian Jewry TODAY living in Israel.” [sic], waarover hij in 2013 al eerder een speciaal boek over schreef: DNA Science and the Jewish Bloodline, het bekende verhaal dat de meeste joden niet van de bloedlijn van Abraham en de profeten zouden zijn, maar van koning Bulan en de heidense volkeren van de Kaukasus: Het volk van Khazaria dat zich in de 8e eeuw bekeerde van het heidendom tot het jodendom en in de 10e naar Oost-Europa, en vooral naar Polen en Litouwen emigreerden. Voor een weerlegging van deze ‘junk science’, zie het commentaar van de linguist en onomastician Alexander Beider: https://jewishwebsite.com/opinion/the-theory-that-ashkenazi-jews-are-descended-from-khazars-is-junk-science/20363/

Sergius Nelius en zijn vrees voor de antichrist

Title Page of the antisemitic work Serge Nilus, Great within the Small, The Protocols of Zion, 1905, Russia

Precies diezelfde ‘fascinatie’ voor de antichrist motiveerde ook de Russische geestelijke en mystieke Sergius Nelius, die bovendien sterk antisemitisch was. Door zijn toedoen werden de Protocollen van Zion voor het eerst in Rusland in 1905 gepubliceerd, als bijlage van de tweede druk zijn mystieke studie over de komst van de antichrist, dat als titel had “Het grote in het kleine en de antichrist, een op handen zijnde politieke mogelijkheid: Aantekeningen van een orthodoxe gelovige’, met als doel de oppositie tegen de tsaar af te schilderen als onderdeel van zowel een groot joods complot als dat van vrijmetselaars, die in hun rituelen immers nauwe geestelijke verbinding zoeken met de Tempels van de Bijbel. Daarna werd het boek nog driemaal uitgegeven, in 1911, 1912 en 1917. Met de Russische revolutie werd de visie in dit boek internationaal verspreid.

Illuminatihype

De Illuminatihype – kunnen we stellen – is een voortzetting van het fenomeen dat de Britse historicus Norman Cohn ‘de mythe van het wereldcomplot van Joden en vrijmetselaars’ noemde. Dit is een beruchte antisemitische wereldomspannende samenzweringstheorie die oneindig veel ellende heeft veroorzaakt, waaronder de Sjoah.

Geïnspireerd door alle complottheorieën die in de jaren zestig de ronde doen, begint de Amerikaanse schrijver Robert Anton Wilson (1932-2007) met enkele gelijkgestemden met zijn ‘Operatie Mindfuck’, door brieven te sturen naar allerhande organisaties en media om hen te overtuigen van het enorme gevaar dat uitgaat van de Illuminati. Samen met collega Robert Shea vult hij de rubriek Playboy Forum en ontvangen zij zo de nodige lezerspost van complotdenkers. Dat leverde zoveel stof op, dat in 1975 de Illuminatus!-trilogie het levenslicht zag. Een jaar later komt er zelfs een rock opera uit. Deze trilogie speelt een belangrijke rol bij de doorbraak van de Illuminati in de popcultuur.

In 1984 publiceerde George Johnson met boek: Architects of Fear: Conspiracy Theories and Paranoia in American Politics, dat na verschijnen van het Bernini Mysterie van Dan Brown, nota bene via een Japanse vertaling of liever gezegd framing en metamorfose, onder de aandacht van een breder publiek kwam. Het doel van dit boek is om te demystificeren. Het onthult hoe groepen, zoals de Moral Majority en survivalisten, geloven in het bestaan van anti-Amerikaanse samenzweringen en hoe deze samenzweringen zijn gemaakt van het dunste weefsel. Aan de basis van zelfs de vreemdste fantasie kunnen geïsoleerde waarheidszaden liggen. Door te begrijpen hoe ze kunnen worden herschikt, opnieuw kunnen worden geïnterpreteerd en kunnen worden geconfigureerd als wapens tegen waargenomen vijanden, kunnen we misschien de gevaren leren kennen van het zien van de wereld door wat William Blake ‘door de geest gesmede handboeien’ noemde.

In 1982 bracht de Amerikaan game-ontwerper Steve Jackons zelfs een spel uit Illuminati: game of conspiracy, waarvan het doel is wereldheerschappij. De Illuminatihype komt zelfs op basisscholen voor: “Aan het einde der tijden zullen de christenen worden afgeslacht, en zullen de legers van de moslims vechten tegen de legers van de Dajjal (de antichrist), en dat zijn de Illuminati”, aldus een tienjarige (!) Egyptische jongen op een school in Amsterdam-Noord.[34]

De Illuminatihype is een complottheorie – ideeën gebaseerd op angst voor een niet-bestaand complot. Complotten kunnen bestaan, doch complottheorieën zijn onjuiste interpretaties van de werkelijkheid. Deze twee kunnen elkaar overlappen. De bolsjewistische machtsgreep tijdens de Russische Revolutie was bijvoorbeeld een complot van Lenin. Een ander bekend voorbeeld is de bestseller Het Bernini mysterie van Dan Brown, dat verfilmd werd als Angels and Demons. Daarin probeert de held Robert Langdon diverse moorden op te lossen, die het werk blijken de zijn van iemand die afkomstig is uit de dood gewaande Illuminati.[35] In het boek van Arie de Keijzer en Dan Burnstein speciaal gewijd aan dit boek van Dan Brown, is zelfs een interview opgenomen met bovengenoemde Robert Anton Wilson onder de titel “Ik ging niet naar de Illuminati op zoek; zij zochten mij op’.

Ook de Vlaamse auteurs Steven Borgerhoff en Kristof Lamberigts wijden in hun boek Mysteries van de geheime genootschappen (2007) een speciaal hoofdstuk over de Illuminati, waarin op de vraag wie er lid is, opnieuw de bekende verdenkingen uitgaan naar met name David Rockefeller (de belangrijkste mythe binnen de mythe van de Illuminati), De Bilderbergers (incl. hun zogenaamde eedaflegging met de ‘duivelsgroet’, een teken overigens van de mythische Skull & Bones van de Yale universiteit) en het verband met de vrijmetselaars: “alleen die bewijzen het internationalisme trouw zijn, die daadwerkelijke iets kunnen bijdragen aan de komst van de antichrist, alleen zij mogen toetreden tot de elite van de elite, de Illuminati.“ O ja, ze weten wel te vertellen wie die zogenaamde beruchte dertien families zijn: Astor, Bundy, Collis, DePont, Freeman, Kennedy, Li, Onasis, Rockefeller, Rothschild, Russel, van Duyn, de Merovingers[36]. Bijna even machtig zijn de families Reynolds, Disney, Krupp en McDonald. Dat u het weet! Kortom: het bekende riedeltje [van Fritz Springmeier], waarna ze eindigen met de vraag: hoe herken ik een samenzweerder? En een Tot slot waarin feitelijk alleen vragen gesteld worden zonder antwoord, “maar wie weet komen we er ooit zelf achter…”. En moeten we moeite blijven doen om “na te gaan wat pers en politici ons vertellen. Misschien hebben zij wel een geheime agenda.”

Geloof ik dan helemaal niet dat er “machinaties” zijn? Zeker wel! De wil tot macht is er al van den beginne. En de meeste van die machthebbers hebben niet het belang van het volk voor ogen, maar zichzelf. Daarbij speelt tevens de liefde voor de mammon, de wortel van alle kwaad. Bankiers spelen daarin een hoofdrol. Dat er iets goed mis is met het ontstaan van de Federal Reserve Bank, de creatie en beheer van geld en kunstmatig in leven houden van valuta moge ook duidelijk zijn. Maar om al deze betrokkenen te typeren als ‘Illuminati’ leidt eerder tot verdere mystificatie. Zeker als ze ook nog eens vereenzelvigd worden met rituele aanbidders van Lucifer en pedofielen die kinderoffers nodig hebben.
Helaas komt dat voor in kringen van de high society of tycoons zoals Jeffrey Epstein en zijn vriendin Ghislaine Maxwell (dochter van press baron Robert Maxwell). Er gebeuren daar dingen die inderdaad te schandelijk zijn voor woorden. Zodanig dat slachtoffers daarvan vanwege de begrijpelijk wil tot verdringing tot gespleten persoonlijkheden worden of gaan ‘splitten’ zoals therapeuten dat noemen.

Ik was laatst getroffen door een artikel van 3 mei 2020 op https://de-ware-wereld.nl/2020/05/03/wereld-kan-tussen-2020-en-2024-drastisch-veranderen-dankzij-briljante-donald-trump/ met als titel WERELD KAN TUSSEN 2020 EN 2024 DRASTISCH VERANDEREN DANKZIJ BRILJANTE DONALD TRUMP met een beschouwing over de analyse van Sylvain LaForest voor OrientalReview[37], waarin hij onder ander zegt dat de ergste collectieve zwakte van de mensheid zijn – totale onbenulligheid- is. En dat ‘Trump de eerste en enige Amerikaanse president is, die ooit de ergste collectieve zwakte van de mensheid aanpakt, en dat is het totale onbenul van de realiteit. Omdat media en onderwijs beide worden gecontroleerd door een handjevol miljardairs die deze planeet besturen, is alles wat we weten van de geschiedenis verdraaid door de winnaars, en hebben we geen flauw idee van onze huidige wereld.’ Trump maakte al heel snel de term ‘fake news’ populair, en heeft er daarmee al velen weten te overtuigen dat de mainstream media (vooral in het Westen) altijd liegen. ‘Beseft u hoe diep schokkend het is dat bijna alles wat u denkt te weten totaal fake is?’ Na 44 eerdere presidenten is Trump de eerste die beseft dat echte vrijheid pas mogelijk is als de mensheid wordt bevrijd uit deze onvoorstelbare onwetendheid. Daarom begon hij de mainstream media en journalisten te noemen voor wat ze zijn, namelijk pathologische leugenaars. Als reactie wordt Trump door hen ‘gek’, ‘gestoord’, ‘dom’ en ‘gevaarlijk’ genoemd. Ze beschouwen hem als de grootst mogelijke bedreiging voor de wereld, althans, HUN wereld, de wereld zoals zij die meehelpen in stand te houden, en die de mensheid al heel ver op een zeer duister pad heeft geleid.”
LaForest vergelijkt Trumps grillige beleid met een medicijn dat hij juist gebruikt voor de bijwerkingen, en wat op ieder besluit, iedere verklaring en iedere zet die hij doet van toepassing.
Vervolgens legt hij uit waarom Trump zelfs ‘de ultieme anti-narcist is’: Het beeld dat Trump van zichzelf laat zien is zelfvernietigend, wat het exacte tegendeel is wat pathologische narcisten doen, omdat zij erop kikken door iedereen te worden geliefd en bewonderd. Donald geeft er simpelweg niets om of u hem wel of niet mag. Dat maakt hem de ultieme anti-narcist”.
Kortom: als er al zoiets is als het equivalent is van Illuminati, dan is Trump juist degene, die aan the deep state een einde wil maken. Zijn alomvattende plan is het teruggeven van de macht aan het volk. De VS zit immers net als Europa gevangen in een imperialistisch web dat al meer dan een eeuw wordt gecontroleerd door een klein clubje globalistische bankiers, militaire industriëlen en multinationals. Om te slagen moet Trump een einde maken aan alle buitenlandse oorlogen en militaire operaties, zijn troepen thuisbrengen, de NAVO en de CIA ontmantelen, de controle nemen over de (private) Federale Reserve, het internationale Swift betalingssysteem opheffen, de propaganda macht van de media afbreken, en ‘het moeras’ van de Deep State en al zijn supranationale organisaties droogleggen.
‘Kortgezegd moet hij de Nieuwe Wereld Orde en de ideologie van de globalisten vernietigen. Deze taak is op zijn zachtst gezegd reusachtig en gevaarlijk. Gelukkig staat hij niet alleen.’ Want Rusland geldt dan als de belangrijkste bondgenoot tegen die Nieuwe Wereld Orde.
‘Trump is een historische anomalie,’ vervolgt LaForest. ‘Hij is pas de vierde president in de Amerikaanse geschiedenis die echt opkomt voor het volk.’ Dit in tegenstelling tot de 41 anderen, die hoofdzakelijk het geld van de mensen afpakten en in de zakken van de private banken lieten verdwijnen. De andere drie goede presidenten waren Andrew Jackson, die werd vermoord omdat hij de Tweede Nationale Bank ophief; Abraham Lincoln, die werd vermoord omdat hij weigerde tegen 24% rente van de Rothschilds te lenen en zelf geld ging drukken, en JFK, die om tal van redenen werd vermoord, maar voornamelijk omdat ook hij een einde wilde maken aan de macht van de banken en het militair-industriële complex. Als rasechte zakenman haat Trump de schier onbeperkte macht die grote banken hebben over de wereldeconomie. Zijn zakelijke belangen kregen de nodige klappen te verwerken omdat hij zich vaak weigerde te conformeren aan hun eisen.
‘Als u na het bovenstaande nog steeds niets begrijpt van Donald Trump, bent u hopeloos. Of u bent Trudeau, Macron, Guaido (/Merkel, JRK (het trio Jetten/Rutte/Klaver), Von der Leyen, Lagarde), of wat voor andere nuttige idioot dan ook, zich niet bewust van het feit dat het tapijt onder hun voeten al is weggetrokken.’ Maar wat… als de VN/EU/IMF-globalisten, megabanken en klimaatfascisten toch winnen, Trump verliest of wordt verwijderd, en –God verhoede het- Hillary Clinton, Joe Biden of Elizbeth Warren volgend jaar president wordt? Afin lees het artikel vooral zelf in zijn geheel.

De ironie nu is dat de website ‘de ware wereld’ waar ik dit vertaalde artikel als eerste tegen kwam, zelf vol zit met complotgedachten, waaronder COMPLETE LIJST VAN BANKEN DIE BESTUURD OF GECONTROLEERD WORDEN DOOR DE ROTHSCHILD FAMILIE: “Know your enemy, these men rule the world.” Artikel over opnieuw die Soemerische kleitabletten met de mythe van de planeet Niburu en dat zowel Trump als Hilary zouden weten dat de aarde plat is met een koepel er boven op en de NASA en de wetenschap liegen. En zo kunnen we doorgaan.

De illuminati hebben wel een te traceren historische bron in de persoon van de zieke geest van Weishaupt – die een Umwertung aller Werte nastreefde, zoals ook later de Frankfurter Schule[38] (zoals destijds scherp in beeld gebracht door de boeken van Rob Matzken over de landing van psychonauten[39]). En in het antiklerikale Parijs – dat de voedingsbodem werd voor de Franse Revolutie – kunnen we ook nog traceren hoe ‘illuminati’ de loges en broederschappen van vrijmetselaars hebben geïnfiltreerd om hen voor hun karretje te spannen om een samenleving (cq. tempel) te bouwen, op een ander fundament dan dat van Heilige Roomse Rijk en het Corpus Christianum van het Vaticaan, gebaseerd op de Verlichtingsidealen en die van vrijmetselaars, waarbij overigens (net als bij christenen) de ene vrijmetselaar niet de andere vrijmetselaar is. Hoe dat zit hoop ik in een volgende blog te ontzenuwen en vooral heel klein te maken.

Op dit punt wil ik wel alvast wijzen op Christopher Knight, auteur van De Sleutel van Hiram en Terug naar de sleutel van Hiram. Volgens hem[40] zijn de mensen die aan de touwtjes achter de schermen trekken, noch de zionisten noch de vrijmetselaars noch de Illuminati noch de jezuïeten, maar ‘de sterrenfamilies’: de priesterklasse, die ooit door Salomo in het leven is geroepen om de assisteren in de door hem gebouwde en ingewijde Tempel in Jeruzalem. Immers:

Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden
(Spreuken 25:2)

Maar meer daarover in een volgende blog.
Als u ondertussen meer wilt weten over de ware toedracht van de Protocollen van de wijzen van Zion en hoe in er ook valsheid in geschrifte gepleegd is t.a.v. de oorsprong van de vrijmetselarij (en tempeliers) lees mijn beschouwingen n.a.v. De Begraafplaats van Praag van Umberto Eco in mijn volgende aanverwante blog.

Epiloog: Het (Meester)Plan

Hoe verhoudt zich het Plan van de Protocollen van de Wijzen van Zion– los van wie het geschreven heeft – en waarover we ook nadrukkelijk in de geschriften van de theosofie lezen, tot Gods eigen Meesterplan? Moeten wij inderdaad nog een Antichrist (Beest uit de zee en zijn valse profeet) verwachten of is die al geweest t.t.v. nazisme, zoals Peter Scheele beweert in zijn onlangs verschenen boek Beelden van Openbaring en is de satan mogelijk al losgelaten (Openbaring. 12/20) en liggen de 1260 dagen (van o.a. Daniel 12/Openbaring 11-13) al achter de rug?

Welke rol spelen vooral de Verenigde Staten, Europa en Pacific Azië (Japan), met name de Trilaterale Commissie van de Council of Foreign Affairs in hun poging tot nauwere samenwerking? De invloed die de nieuwe elite ongetwijfeld uitoefende op het overheidsbeleid en mogelijk nu ook op de Trump administration, is die echt van dien aard en omvang, (comité van 300), dat daar sprake is van doelbewuste poging tot een nieuwe wereldregering of orde, in wat inmiddels evengoed al een global world village is geworden? Voor hun ideeën zie hun tijdschrift: Foreign Affairs.
En zelfs als ‘deze vorsten’ zulke plannen zouden samensmeden zoals Psalm 2 al suggereert dat de koninklijke families (bloedlijnen) doen, zal de Eeuwige (JHVH), die in de hemel woont, niet nog steeds lachen en hen bespotten en in Zijn toorn spreken en hen schrik aanjagen en Zijn eigen gezalfde Koning over Zion (de Messias) hen niet verpletteren met een ijzeren scepter en hen in stukken slaan als aardewerk?

Wat is ‘de Kerk’ of liever gezegd ‘het niet-joods volk van God’ te verwijten, wat heeft ze laten liggen en wat zou haar rol nu moeten zijn? Welke rol heeft Israël hierin? Hoe te denken over Europa en wat er aan cultuur of beschaving over is van dit continent?

Dat zijn relevante vragen die echter buiten de scope van deze blog liggen. Mijn aantekeningen en gedachten daarover hoop ik elders uitgewerkt in een artikel over de Leer van de Twee Huizen dat ik nog onderhanden heb. Wel wil ik hier nog attenderen over mijn blog het boek Alignment van Asher Intrater van Revive Israel, de Dag der Wrake, het Herstel van alle dingen, n.a.v. deze conferentie eind 2019: https://bvdijk.wordpress.com/2020/01/08/welcoming-the-lion-of-judah-in-nazareth-15-19-december-2019/. Daarin maak ik ook melding van wijlen ds. A.A. Leenhouts en Arie Keijzer, die mij inspireerden tot een long read met de werktitel VOETANGELS, KLEMMEN, HINTS EN SLEUTELS BIJ HET LEZEN VAN HET BOEK OPENBARING; Overeenkomsten en verschillen van hun boodschap met die van Messiaans Joodse auteurs. Dit concept is nu te raadplegen via: https://www.academia.edu/43359787/Gods_heilssymfonie_versie


[1] https://jdreport.com/nederlandse-vertaling-interview-met-klokkenluidster-dr-judy-mikovits-plandemic-part-1/?, (vertaling van Willem Frederik Erné) dat ik eerst op deze Facebook-pagina zag: https://www.facebook.com/notes/patrick-van-der-heijden/a-must-read-story/2910438859071582/, doch teruggaat op een interview met filmmaker Mikki Willis op TransitieWeb. Een video die voortdurend van YouTube wordt verwijderd. Transitieweb is in 2011 van start gegaan als reactie op de kernramp in Fukushima. Een van hun kernthema’s is echter het kosmische geheugenveld (de zgn. Akasha Kronieken), zoals die door theosofen en antroposofen worden omarmd en die een eigen antichrist-versie (die van Ahriman) kennen: https://www.transitieweb.nl/spiritualiteit/de-coronacrisis-de-strategie-van-de-antichrist-en-de-antroposofie/

[2][2] Waarbij direct gewezen moet worden op beschuldigingen van plagiaat van het werk van Fritz Springmeier dat als origineel moet worden beschouwd: https://www.vrijewereld.org/2011/12/17/fritz-springmeier-over-de-illuminati-interview/. Er is ook een uitgave van Mayra waar hun beide namen opstaan: https://www.bol.com/nl/p/worldwide-evil-and-misery-the-legacy-of-the-13-satanic-bloodlines/

[3] Zijn eerste boek, “Crossfire: The Plot That Killed Kennedy“, werd door ongeveer 25 uitgevers verworpen voordat de onafhankelijke Carroll & Graf, die nu ter ziele is, het in 1989 publiceerde. Dat boek werd een bestseller en een van de bronnen voor Oliver Stone’s film uit 1991 “JFK”.

[4] http://www.toetsalles.nl/htmldoc/Samenzwerings2.htm + https://www.doorbraak.eu/gebladerte/11176f74.htm

[5] http://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-protocollen-van-de-wijzen-van-zion/

[6] valse beschuldigingen in de bijbel en de wereld van de bijbel (2004) onder redactie van C. Houtman. Een boek dat ook mijzelf erg geholpen heeft bij het verwerken en omgaan met een valse beschuldiging bij een van mijn werkgevers. “Het ‘dossier’ van bekende slachtoffers van valse beschuldiging en laster, zoals Jozef, Nabot, Daniël, Susanna, Jezus en Paulus, wordt heropend, maar ook de intrigerende casus van allerlei anonieme slachtoffers, vaak vrouwen beschuldigd van overspel of toverij, passeren de revue. Afgaande op de voorbeelden van het gebruik van het lasterwapen en de valse beschuldiging in de Bijbel en de wereld van het oude Nabije Oosten lijkt de conclusie onontwijkbaar dat zij een onbedwingbaar, autonoom en niet te stuiten kwaad zijn”

[7] Baphomet dat overigens volgens de Atbash-methode een code voor Sophia (wijsheid).

[8] Sinds 1954 komen jaarlijks maximaal 100 genodigden bijeen op een onofficiële conferentie. De oorspronkelijk intentie was het bevorderen van wederzijds begrip tussen West-Europa en Noord-Amerika. De locatie is niet langer geheim en ook de agenda en deelnemerslijst worden tegenwoordig publiekelijk beschikbaar gesteld. Gerard Aalders publiceerde er in 2007 een speciaal boek over, met de ondertitel: organisatie en werkwijze van een geheim Trans-Atlantisch netwerk. Mijn antwoord op de vraag naar de conclusie van de recensent is, dat Bilderberg groep toch vooral een Bilderberg een old boys / girls netwerk is; een discussiegroep waar een aantal scenario’s worden besproken en bediscuteerd om zo een beeld over een onderwerp te krijgen.

[9] In ons land schijnt Wim Jongman zijn spreekbuis te zijn van een serie van zeker 16 delen n.a.v. dit boek: https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/klokkenluider/inleiding-nieuwe-serie.html dat ook bij hem geheel past in het frame van de antichrist en wat je daarover moet weten: https://www.wimjongman.nl/nieuws/2020/antichrist-vrijmetselaars-schaduwland-baby.html en vooral ook gaat over de onthullingen rondom Jeffrey Epstein.

[10] https://www.skywatchtv.com/2017/08/20/saboteurs-part-5-steve-bannons-departure-white-house-fourth-turning/

[11] De titel van een boek van Asher Intrater. Zie mijn blog; https://bvdijk.wordpress.com/2020/01/08/welcoming-the-lion-of-judah-in-nazareth-15-19-december-2019/

[12] https://nl.wikipedia.org/wiki/J%27accuse_(film)

[13] Zo genoemd vanwege de kop van paginagroot artikel op de voorkant van een Franse krant, geschreven door de bekende Franse auteur Emile Zola, die dat eveneens heeft moeten bezuren met een vonnis, doch net op tijd naar Engeland wist te vluchten. https://www.trouw.nl/nieuws/emile-zola-en-de-dreyfus-affaire-een-eeuw-later~b406a47a/?

[14] De zeven levens van de Protocollen van de Wijzen van Zion. De paradoxale geschiedenis van het belangrijkste antisemitische geschrift. Uitgever: Aspekt, Soesterberg. Bijz.: 2010, 1e druk. Voor een uitvoerige samenvatting zie: https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/ec9938d071792c3f2f20a370cc719b40 en dit bijna complete overzicht: https://www.inhetspoor.nl/wp-content/uploads/Protocollen-van-de-wijzen-van-sions_In_het_Spoor_juli_okt_2011.pdf van drs. P.H. op ’t Hof, inclusief illustraties en citaten uit Handelingen Tweede Kamer!

[15] Het Complot – het verborgen verhaal achter de Protocollen van de Wijzen van Zion. Atlas. 2008 Ned. Vertaling

[16] Dankzij deal met tipgever in Istanbul

[17] Italiaanse schrijver (1469-1527) die in 1513 zijn bekendste boek Il Principe (De vorst) schreef. “Een vorst moet goed zijn zolang het kon, maar anders moest hij een vos worden – om de vallen te kennen – en een leeuw – om de wolven af te schrikken.

[18] Franse filosoof en graaf (1689-1755) bekend van zijn trias politica dat gaat over een volledige scheiding tussen de wetgevende macht (het parlement), de uitvoerende macht (de regering) en de rechtsprekende macht. De drie machten moeten elkaar controleren en voorkomen dat éen van hen de overhand krijgt.

[19] https://nl.wikipedia.org/wiki/Robin_de_Ruiter lees ook de Duitse en Franse versie.

[20] Er is nogal een verschil tussen de engelse en duitse versie van Wikipedia, een nederlandse ontbreekt zelfs: https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_(Braunschweig-Wolfenb%C3%BCttel)
https://en.wikipedia.org/wiki/Duke_Ferdinand_of_Brunswick-Wolfenb%C3%BCttel

Ferdinand, Prins van Brunswick-Lüneburg (12 januari 1721, Wolfenbüttel – 3 juli 1792, Vechelde), was een Duits-Pruisische veldmaarschalk van Frederik de Grote (1758-1766), bekend om zijn deelname aan de Zevenjarige Oorlog. Van 1757-1762 leidde hij als Pruisische generaal, benoemd als aanvoerder van de geallieerde troepen een Anglo-Duitse leger in West-Duitsland die met succes de Franse pogingen om Hannover te bezetten afsloeg. Zie de Slag bij Minden in 1759 (voorproefje van de 1e wereldoorlog). In 1782 was hij inmiddels met pensioen en verbleef hij op zijn kasteel in Vechelde, Brunswijk. Zijn jongere neef Karel Willem Ferdinand van Brunswijk-Wolfenbüttel leidde in 1787 eveneens als een Pruisisch veldmaarschalk in datzelfde jaar de veldtocht tegen de Nederlanden naar aanleiding van de aanhouding bij Goejanverwellesluis, en herstelde de macht van stadhouder Willem V.

[21] https://www.bol.com/nl/p/de-13-satanische-bloedlijnen/1001004011518624/
https://vergadering.nu/boekruiter13satanischebloedlijnen.htm: met scherpe recensies!
http://www.toetsalles.nl/bio.ruiterde.htm
Dit voorjaar opnieuw uitgegeven als  https://www.bol.com/nl/p/in-naam-van-nieuwe-wereldorde-1-hoge-politici-in-greep-van-ultrageheime-vrijmetselaarsloges/

[22] Kroniek van zijn vlucht uit Berlijn met ondersteuning van de Britse inlichtingendienst. Ik heb daar twee andere bronnen over gevonden: https://www.hln.be/nieuws/buitenland/geheime-documenten-werpen-heel-nieuw-licht-op-dood-adolf-hitler~a31a925d/ en https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180321_03421750

[23]Het laatste boek van Mr. Marrs, “Our Occulted History – Do the Global Elite Conceal Ancient Aliens?”, is een “beschouwing van de mogelijkheid dat zowel de darwinisten als de creationisten het bij het verkeerde eind hebben, en dat de moderne mens misschien feitelijk is gefokt door ‘ruimtevarende opperheren’ van de planeet Nibiru. Volgens de interpretatie van Mr. Marrs oefenen de Nibiruiërs mogelijk nog steeds hun invloed uit op de aarde door “een kleine groep internationale maar onderling verbonden individuen” die de financiële en nieuwsmedia-industrie leiden, te controleren.”

[24] Bekend geworden met zijn boek De Twaalfde Planeet: wanneer, waar en hoe astronouten van een andere planeet naar de Aarde kwamen en de homo sapiens schiepen (1980). Volgens Sitchin’s interpretatie van Soemerische kleitabletten vergaarde het Soemerische volk al hun kennis via een bezoek van de planeet Nibiru, en meer bepaald de Anunnaki, het volk dat deze planeet zou bewonen.

[25] http://christianitybeliefs.org/end-times-deceptions/steven-ben-denoon-is-a-false-prophecy-teacher/; Uit deze video van pastor David Zacker blijkt hij o.a. aanhanger te zijn van Edmund Szekely leringen over de Essenen en hun ‘Humane’ Evangeliel, a proven fraud and hoax. (wordt in laatste 5 minuten toegelicht). Steven ben Noon is anti-Netanyahu, anti-Talmoed, anti-Zionisme en denkt bijna louter in termen van complotten, net zoals ‘flat earthers’ doen, waarmee hij dan ook debat voert en tegenaan schuurt.

[26] oprichter van TruNews, een website die racistische en antisemitische complottheorieën promoot. Zie verder halverwege mijn blog: https://bvdijk.wordpress.com/2019/12/03/wat-de-boer-niet-kent-vreet-hij-niet/

[27] Zoals meesterlijk weerlegd door Michael Rood in zijn boek en online versie van The Mystery of Iniquity.

[28] De jezuïeten hadden een gewaardeerde theoloog genaamd Francisco Ribera, die een verhaal schreef over een toekomstige 70e week van Daniel, een eindtijd van zeven jaar verdrukkingsperiode, met een eenmansantichrist. Niemand geloofde deze misleiding tot de jaren 1800, toen ze jezuïet Manuel (Emmanuel) de Lacunza het werk ‘The Coming of Messiah in Glory and Majesty’ lieten publiceren onder het schijnbaar joodse pseudoniem ‘Ben Ezra’.

Het pseudoniem kan worden gezien als een manier om het werk acceptabel te maken voor christelijke lezers en om de aandacht af te leiden van de achtergrond van de auteur, omdat de inquisitie christenen duidelijk leerde dat jezuïeten de vijand waren.

[29] https://pjmiller.wordpress.com/2009/10/04/ellis-skolfield-an-end-time-myth/. Voor Nederlandse vertaling zie bijlage “Een eindtijd sprookje” in het boek Weg uit Babylon van Wim Verwoerd of op zijn website: https://weguitbabylon.nl/opname-van-de-gemeente/

[30] Zie mijn blog over de Profetenmond: https://bvdijk.wordpress.com/2018/06/04/profetenmond-het-levensverhaal-van-elizer-ben-jehoeda-1852-1922-2/

[31] Dat noemen ze in de logica, de drogreden van ‘guilt by association.’ Voor Hitlers financiële steungroep, zie Jim Marrs boek, Regeren vanuit het duister, 2001 Tirion

[32] Klaas A.D. Smelik, blz. 108-111

[33] “(About John Todd) Ed Plowman, formerly of Christianity Today, and others eventually exposed Todd as a fraud with a police record, who had served prison time for corrupting the morals of children and had undergone psychological care. Todd ‘stormed out’ of the Melodyland Christian Center in Anaheim, California, amid accusasions… that he was seducing young girls.” (Pg. 131)
“(I)t would be advisable for today’s soothsayers and prophets to take heed before carelessly proclaiming, ‘thus saith the Lord,’ when referring to extrabiblical judgments concerning the coming of the Lord and His judgments.” (Pg. 205). https://www.amazon.com/Soothsayers-Second-Advent-William-Alnor/dp/0800753240

[34] https://www.trouw.nl/cultuur-media/flirten-met-de-illuminati-in-de-popcultuur~b519572d/
https://www.trouw.nl/nieuws/een-giftige-mythe-in-de-popcultuur~bc271a35/

[35] Maarten Reijnders – Complotdenkers: hoe gevaarlijk is het geloof in samenzweringstheorieën? (2016) Uitgeverij Aspekt, blz. 94-97

[36] https://warningilluminati.wordpress.com/there-are-13-top-bloodlines/

[37] Brontekst: https://orientalreview.org/2019/11/15/about-trump/

[38] Een sociaal-wijsgerig denksysteem (van o.a. M. Horkheimer, Th. Adorno en H. Marcuse) dat het westerse denken door een knap gehanteerd, dialectisch systeem wil leiden tot een neomarxisme dat zich in de grond aan het christendom weinig of niets meer gelegen laat liggen.

[39] https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/80ca322d41d64db294b36b6f75d797a3 en http://www.apologetique.org/nl/columns/TWM_Matzken.htm

[40] En in zekere zin ook zijn mede-auteur Robert Lomas.

3 reacties

  • Een knap staaltje onderzoek!
   Het is allemaal complex. Natuurlijk zitten “we”met de bekende verhalen van de Banken (US o.a.) en Black Rock , Vangard Int. USA INvestment etc.
   Tja, we moeten geen zondebokken noemen (R.Gérard) maar toch klopt er iets niet, “het is niet pluis”.
   En Politiek Zionisme? DE Chazaren en de ‘nepjoden’ ?
   In ieder geval bedankt voor dit onderzoek.
   Niburu dweept ook met de Protocollen, dat wist je wel.

   Hartelijke groet en Shalom,
   Joost

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.