Over het belang van het onderscheiden van authentieke kabbala van occulte varianten


Over het dodelijke gevaar van het framen van de ‘Misunderstood Jew’.

Aanleiding van deze blog zijn onheuse beschuldigingen aan het adres van rabbijn Itzhak Shapira, die grotendeels voortkomen uit onwetendheid met andere bronnen van het jodendom, dan de TeNaCh, zoals de twee Talmoeds en de Kabbala geschriften en hun geschiedenis, zowel van haar origine, overlevering als verminking. Omdat men dikwijls alleen over het laatste van horen zeggen denkt te weten, wordt zij direct geassocieerd met occultisme.[1] En die is er ook wel degelijk. Daarvan getuigen Jennifer Peersman en Eli Guetta bij o.a. de EO en bij Jan van den Bosch. Binnenkort zal dat ook te lezen zijn in haar boek The RescueFrom Kabbala to Yeshua.

Als je eenmaal die ervaring hebt, dan wordt het lastig als een nu rabbijn Itzhak Shapira, Messiasbelijdende Jood, bronnen van de Talmoed en Kabbala-geschriften (Sefer Jetsira en Zohar-commentaren bij de Tora) gebruikt om de aan de hand van hun eigen joodse bronnen de ware identiteit van de ‘Divine Messiah’ te laten zien. Hoe in chassidische kringen sprake is van hoe niet kosjere dieren zoals een varken, weer rein zullen worden verklaard en zo vult Shapira aan ook Jesjoea, die opnieuw volgens rabbijnse bronnen zou zitten bij de melaatsen in de poorten van Rome.

Harry Locht maakt daarvan a) dat Shapira hetzelfde denkt als die chassidische rabbijnen en b) en metafoor van The Return of the kosher Pig [Hazir-El in het Hebreeuws] zo verdraait alsof Shapira zou zeggen dat De Sar Hapanim = een Vorst voor het Aangezicht van HaShem (=Ein Sof) [in de Thora de Engel van Zijn aangezicht] identiek is aan Hazir-El, dat letterlijk vertaald luidt: het Varken van God of zelfs: Het Varken is God.
Dat is niet minder dan laster en moedwillig de overdrachtelijke vergelijking verkrachten. Het punt dat Shapira juist wil maken is – zoals deze speculaties van Chabad laten zien – dat het voor Joden erg moeilijk is om Jesjoea te herkennen, als ze Jozef in Egyptische kleding zien als was hij een onrein varken.
Shapira speelt daar met een verhaal uit de Talmoed op in, waar op de vraag waar de messias zich momenteel bevindt, gezegd wordt: in de poort van Rome bij de melaatsen. Daarbij moet dan bedacht worden dat Rome staat voor Ezau en melaatsen onrein zijn en het een hogepriester niet toegestaan is buiten de poort te komen, waardoor hij zich ook zou verontreinigen. De oproep is dan vervolgens aan ons notzrim, om Jesjoea aan onze Joodse broer bekend te maken voor wie Hij daadwerkelijk is

Geen gangbare taal of concepten voor christenen. Lastig om die bronnen dan op waarde te schatten. Met name Rooms-Katholieken kerkelijke leiders hebben in het verleden bij herhaling jacht gemaakt op allerlei Hebreeuwse geschriften (inclusief oorspronkelijke Hebreeuwse Evangeliën) en aangedrongen op het verbranden van de Talmoed, dat helaas inderdaad niet vrij is van bedenkelijke joodse apologetiek, die weer reageert op christelijke propaganda rond de maagdelijke en dus bovennatuurlijke oorsprong van Jezus. [2]

Deze misverstanden deden me denken aan de titel van het boek de Misunderstood Jew – the church and the scandal of the Jewish Jesus van Amy-Jill Levine, tevens editor van Jewish annoted New Testament. Los van de vraag of deze joodse nieuw testamenticus de Joodse Jezus wel begrepen heeft, geeft zij duidelijk te kennen hoe gebrekkig en eenzijdig onze kennis is, zelfs of de theologische seminaries en bijbelscholen.

Schrijnend voorbeeld daarvan is enerzijds de discussie op het Facebook forum Messiaanse christenen. En meer in het bijzonder de preek van Harry Locht in de messiaanse gemeenten van Gouda en op emotionele toon waarschuwt tegen Talmoed en Kabbala, doch op zo’n manier dat hij het presteert Itzhak Shapira het tegengestelde te laat zeggen van wat hij beweert. Hij doet dat zodanig dat we moeten spreken van een vals getuigenis, die niet alleen geen recht doet aan de auteur van The Return of the Kosher Pig, dat moet gezegd, voer is voor gevorderde studenten van judaïca, maar getuigt dat hij hem in zijn geheel niet begrijpt, gesteld dat hij daar al echt op uit is, van ook hier constateer is m.i. sprake van ‘being guilty by association’. Iemand die alleen al citeert uit de kabbalistisch commentaar op de Thora, is per definitie verdacht.

Daar gaat dus iets goed fout. Vandaar deze blog en mijn document, dat uitgegroeid is tot het formaat van een brochure om de ontwikkeling en geschiedenis van de kabbalistiek te beschrijven. Om het kaf van het koren te scheiden en na het oppoetsen van dikke lagen van misverstanden en verminkingen de kostbare parels te ontdekken, die eraan ten grondslag liggen, heb ik naar analogie van Kabbala for Dummies en eigen Kabbala voor Messiaanse christenen geschreven[3].

Ik wil hier ter inleiding en als een soort abstract vertellen waar het hart van de Tora-getrouwe joodse mysticus vol verwondering over was en de kern of het wezen van deze overlevering is. Daarna hoop ik nog in te gaan op de bizarre beweringen van Harry Locht in zijn openbaar gemaakte PowerPoint.
Het eerste wat gezegd moeten worden, betreft het begrip kabbala zelf, letterlijk ‘ontvangst’ en wel van datgene wat je in vertrouwen is geven, om dat je geacht werd voldoende geestelijk rijp te zijn om diepere geestelijke zaken te bevatten, doordat je zinnen voldoende zijn getraind. Vergelijk I Timotheüs 2:1.

De term kabbala werd pas in vroege middeleeuwen in gebruik genomen, nog voor er sprake was van de Zohar en nog voor de Luriaanse kabbala uit Safed in Galilea, het nieuwe thuisland na verbanning van de Joden uit Spanje en Portugal. (Zie vooral de wonderlijke verhalen uit die tijd in mijn brochure).

De kern en oorsprong van de kabbalistiek, zoals verwoord in het oudste geschrift Sefer Jetsira is in feite de verwondering over de Schepper die schept d.m.v. zijn spreken, dus d.m.v. combinaties van de 22 letters en een alfabet en 10x zegt: ‘Er zij…”), samen leidend tot 32 paden of verbindingen.

We hebben het dan inderdaad over de eerste getallenleer van de Hebreeuwse Bijbel en met name Genesis 1 en 2 en het merkwaardige gegeven dat elke letter ook een getalswaarde heeft. Merkwaardig is dat iemand als Peter Steffens dat doet, heel mooi laat zien hoe o.b.v. getalspatronen blauwmerken van de authenticiteit van de Thora worden aangetoond, doch dat we deze gematria dan ineens geen kabbala heet, terwijl dat juist de kern en begin ervan is geweest!

Getuige ook de titel en inhoud van het boek van Friedrich Weinreb: De Bijbel als Schepping! In mijn Kabbala voor Messiaanse christenene, ga ik nader in op de vraag echter hoe dat boek wel en niet te waarderen, evenals wat het in Nederland betekent heeft voor met name de Leidse theologiestudent en later dominee Jan Wuister en hoe C.J. Labuschagne in zijn boekje Vertellen met getallen een meer toegankelijke en nuchtere beschrijving geeft. Een echte aanrader.
Je kunt het ook wel enigszins vergelijken met de cursus Hebreeuws in zes dagen van Studiehuis Reshiet o.l.v. Jaïr en Karin Strijker en de verwondering die het achterlaat over hoe ingenieus het Hebreeuws in elkaar zit, en mogelijk zelfs ten grondslag ligt aan het eerste alfabet, dat zelf weer begin werd van een geweldige vooruitgang in communicatie.

Tot zover over de basis van de kabbala: de verwondering over de vorm van de Hebreeuwse letters en hun getalswaarde en verdeling in drie types, waaronder de moederletters alef, de stomme mem en de sissende sjien, die respectievelijk staan voor de primaire elementen: lucht, water en vuur.

Joodse mystiek

Maar wat zijn nu de verdere thema’s in de Tenach, waar de vrome Tora-volgende joodse mystici (zoals de eerste chassidim oftewel ‘verstandigen onder het volk’ uit Dan. 11:33-35) zich over verwonderden en zich mee[5]bezighielden? Hoe dachten zij over ‘God’ en zijn verschillende namen, eigenschappen en wijzen waarop JHVH Elohiem zich manifesteerde? Dus voordat Jesjoea aan zijn bediening begon. Als Johannes de Doper opriep tot bekering, welke beeld van God sprak hij dan? Ik hoop dat onderstaande opsomming aantal sleutels zal aanreiken om met onze geestelijk sensitieve Joodse broeders in gesprek over de Messias te komen, want daar draait het namelijk iedere keer om:

 • Over het mysterie van Henoch die wandelde met God en ineens niet meer was, doordat God hem weg nam, om wie een hele literatuur in de Tweede Tempelperiode ontstond in reactie op de Hasmoneeën en hun vervolging van de Zadokieten (de latere Essenen, die enerzijds in Damascus en anderzijds in Qumran hun toevlucht zochten) en achter Mozes en Abraham teruggrepen of Henoch, die in direct contact met de Eeuwige stond. Henoch die de naam Metatron krijgt, de vorst van het Aangezicht [Sar Hapanim], met een status hoger dan de engelen, doch zich vergeleken met hen ‘jong’ noemt. [Sefer Hekhalot = 3 Henoch][6]
 • De drie engelen bij Abraham en die ene Mysterieuze engel die achterbleef. (Gen. 18)
 • Het mysterie van de Jakobsladder bij Bethel: ik wist niet dat die plaats bestond: Het Huis Gods!
 • Mozes die hoort dat God een Engel voor hem zal uitzenden in wie Zijn Naam in het binnenste van Hem is en voor wiens Aangezicht hij op zijn hoede moet zijn en naar Wiens stem Mozes moet luisteren. (Ex. 23:20-21). Mozes die ‘God’ later vraagt Wie Hij met hem meezendt en dan Zijn aangezicht wil zien (Ex. 33:12-14), vervolgens Zijn Shekina voorbijtrekt (Ex. 33:22) en bij Zijn verschijning 13 eigenschappen opsomt (Ex. 34:6-7). Ze zich dus net als Mozes niet anders dan verwonderen konden over wie God nu eigenlijk was als hij vraagt wat Zijn Naam is en tot de belijdenis komt, dat hoe of wie Hij precies is, dat Ik ben die Ik ben ECHAD is [niet jachied=er is er maar eentje van].
 • Psalm 110:1 van David: JHVH heeft tot mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand.
 • Het visioen van Jesaja in de tempel (Jes. 6) en de aard van God.
 • Ezechiël met zijn visioen van de Troonwagen [de Merkava-mystiek] als JHVH Elohiem niet langer boven de Cherubs boven de Ark in het Heilige der Heilige troont.
 • En dan vooral de apocalytische visoenen van Daniël, waaronder die van de mysterieuze ‘kleine JHVH’. de Zoon des Mensen uit Daniël 7:13, waar blijkt dat er niet een troon, maar twee tronen zijn. Gedachten die het genre van apocalyptische literatuur inspireerden.
 • Zoals IV Ezra, het boek Jubileeën en het boek Henoch.

Karakteristiek voor de joodse mystiek is voorts, dat zij messiaans van aard is. In de hele schepping ziet zij de weeën van de strijd om de verlossing van het kwaad en het herstel van de harmonie. Door dit herstel zal de wereld verlost worden door de komst van het universele koninkrijk Gods. Daarnaast onderscheidt zij zich door de opvatting van de mens als een wezen dat geschapen is om met god samen te werken, de geschiedenis te beïnvloeden en zo het doel van de schepping in vervulling te laten gaan.

Deze thema’s vormen wat ik noem het hart van de Kabbala: een poging van vrome Joden die de Ein Sof [letterlijk: Zonder Einde] zo dicht mogelijk wilden naderen en kennen, nog voor Jesjoea zich openbaarde en zei: Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.

Veel uitspaken van Paulus gaan met kennis van deze achtergrond veel sterker glimmen en dieper spreken, als hij bijv. in Kolossenzen ‘Christus’ beschrijft als “het Beeld van de onzichtbare God [Ein Sof], de Eerstgeborene van heel de Schepping…in Wie heel de volheid woont; in Wie al de schatten van de wijsheid en van de kennis verborgen zijn. “

PS: Als Paulus spreekt over een overlevering die hem is toevertrouwd [over het Avondmaal in 1 Cor. 11:23] is dat technisch gesproken ook kabbala.

In feite zou je dan kunnen zeggen, dat wij dankzij ‘Christus onder u, de hoop op de heerlijkheid’ alles hebben waar de joodse mystici zich alleen nog maar konden verwonderen en enigszins aftasten. Vooral de hemelreizen naar Gods troon, spraken én spreken tot de verbeelding en de wens daar ook te mogen zijn, kijken, luisteren of met de engelen meezingen.

Onze kunst en taak is wat mij betreft dan juist om het stof van al die kabbalistische toevoegingen en speculaties te ontdoen en door de dringen tot de kern: Het Woord dat in den Beginne was, de Eersteling met Wie Elohiem de wereld schiep en in het laatst der dagen (Hebr. 1.1) zich in het vlees heeft geopenbaard en onder ons getabernakeld heeft en door de meerdere en meer volmaakte tabernakel is gegaan, die niet met handen is gemaakt. (Hebr. 9:11).

Iedere bezoeker aan de Kotel in Jeruzalem of een synagogedienst die de Siddoer volgt, krijgt te maken met kabbala, meestal zonder dat hij/zij dat weet en zelfs bij de supermarkt waar het kassabonnetje kabbalat heet: het bewijs van betaling voor wat we ontvangen hebben!

– Als vrijdagavond Joden in allerlei verschillende kleding, hoeden en hoofddoeken naar de Kotel wandelen om de sabbat te verwelkomen is dat een traditie die ontstaan is bij Isaac Luria, nadat Joden dankzij de ‘hofjood’ Joseph Nasi (1524-1579) en zijn relaties met toenmalige sultan als ‘thuisland’ Tiberias kregen en van daaruit naar de veiligere bergen bij Meron en Safed trokken).

– Als in de synagoge of thuis het Lecha Dodi (Kom, mijn vriend of liefste) wordt gezongen, is dat dankzij de mystieke dichter Sjlomo Alqabetz eveneeens uit Safed. Bij hem ontstond ook het zingen van tafelgezangen (zemirot) rond de uitgebreide sabbatsmaaltijden!

– Als gesproken wordt over het concept van Tikkoen Olam, is dat eveneens een diep concept dat teruggaat op de kabbalist Isaac Luria.

– Dat geldt ook voor het diepzinnige concept van Tzimtzum, dat rabbijn Itzhak Shapira aan het slot van zijn boek op mijns inziens geniale wijze weet te verbinden met Filippenzen 2:6-9: Over Jesjoea die de gestalte van God had, maar die had afgelegd en verschenen was als mens. Niet zomaar een mens, bovendien, maar als een dienaar. Omdat hij God tot aan het kruis gehoorzaam was geweest, had God hem ‘hoogverheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat’. In zijn boek “Israël verdeeld” zegt Jona Lendering daar bovendien over: “Dit laatste lijkt sterk op Sefer Halachot [=3 Henoch], waarin Henoch ofwel Metatron de naam ‘de kleine JHWH’ krijgt.”

Beweerd wordt wel, dat ook het concept van de joodse hermeneutiek PaRDeS (peshat, remez, drasj en sod) teruggaat op de Kabbala. Dat is niet juist. Zij wordt ook al in de Talmoed en Midrasj gevonden. Wel is het zo dat de S (van de diepere laag) de nadruk had in de Zohar, dat daarom ook wel een mystiek of midrasj commentaar op de Thora wordt genoemd en de belangrijkste van de vier methodes en wel om de bedoeling van de Bijbelse verhalen en geboden, die in eerste instantie verborgen waren, te verklaren.

Voor nadere uitleg verwijs ik naar mijn brochure Kabbala voor Messiaanse Christenen, dat ik tegen vrijwillige bijdrage per e-mail kan versturen.

Bij Harry Locht zijn de Sefirot (de tien attributen van ‘God’) gelijk aan machts-concentraties van de wereldbeheersers dezer duisternis, van de boze geesten in de hemelse gewesten uit Efeze 6:12. Deze opmerking is volledig uit zijn loot geslagen. Daarmee begeeft hij zich op heel gevaarlijk ijs, door beschrijvingen van Gods eigenschappen aan boze geesten toe te schrijven. Werd Jezus ook niet beschuldigd in dienst van Beelzebub te zijn?

In een mailing las ik een conclusie over Shapira’s boek, dat Jesjoea slechts goddelijk (divine) zou zijn en niet God Zelf. Terwijl dwars door het hele boek Shapira’s strekking nu juist is dat Jesjoea en de Messias is en dus Divine! Niet slechts, maar met vele grote uitroeptekens!!! De ironie is nu juist, dat de klassieke kabbala-geschriften, hulpmiddelen aanbieden om dit geheimenis vele malen dieper te verstaan: niet drievoudig of zevenvoudig (Jesaja 11:2) maar zelfs tienvoudig maal dieper. Sefirot heeft dezefde stam als safier in Exodus 24:10: “plaveisel zo helder als de hemel zelf”). In Exodus 34:6-7 heeft JHVH zelfs 13 middot (attributen).

Om die conclusie te weerspreken geef ik hier twee citaten van Shapira: “Zowel naar de Messias als naar HaShem wordt verwezen als ‘Koning’ in de Hebreeuwse Bijbel; de Messias en God zijn een in hun identiteit en autoriteit![7]

Op blz. 192 van zijn boek spreekt Shapira over de Nehorah (Aramees voor het grote licht van de Messias), die zei Ik ben het Licht der wereld. Zijn conclusie: “Nehorah is none other than the Lord of the Universe, and he is without beginning or end.”[8]

In het Talmoedisch geschrift Tol’dot van Yeshu komt Jezus voor, Yeshu genaamd, de bastaardzoon van Mirjam (=Maria) en Pantera, die als Romein Ezau vertegenwoordigt. Anders dan Locht zegt, is de Sefer Toledot Jesjoe geen Talmoedisch geschrift. De in de Talmoed verspreid voorkomende passages die betrekking hebben op ‘Yeshu’ werden in de middeleeuwen samen met ander materiaal uitgewerkt in een boek en in Europa wijdverbreid. Het stamt uit 11e eeuw, maar moet wel eerder geschreven zijn, mogelijk al in de 6e eeuw. Sefer Toledot Jesjoe is een apart polemisch geschrift vol met wilde verhalen, die duidelijk niet bedoeld zijn om als historisch te worden opgevat, maar geschreven om christelijke overtuigingen belachelijk te maken (bijvoorbeeld het verhaal dat Jezus’ moeder een overspelige vrouw was en Jezus een onecht kind, en het verhaal dat Jezus’ discipelen zijn dode lichaam ontvreemdden en verborgen). Om dit soort fouten te voorkomen, raad ik iedereen aan Dubbelsnoer van Licht te lezen, het m.i. meest nuttige boek dat Willem Ouweneel ooit geschreven heeft.

Shapira identificeert Jesjoea helemaal met Yeshu of een kabbalistisch Yeshu(a). Wel refereert hij aan het feit, dat als je de letters van Ezau [עֵשָׂו] verwisselt je Jesjoea krijgt: ESAU (AYIN-SHIN-UAU) <> YAHUSHA = Yod-hay + UAU-SHIN-AYIN. In mijn blog [9], verwijs ik naar een bron die dit nader toelicht: http://www.fossilizedcustoms.com/transliteration.html
Als Shapira daarnaar verwijst, is dat niet omdat hij dat gelooft, maar om een bestaande overlevering in het jodendom te gebruiken om een punt duidelijk te maken. Christenen als nageslacht van Ezau zien is hoogstens bedoeld als metafoor voor het Vaticaan (Rome), dat net als Ezau nog steeds het eerstgeboorterecht voor zichzelf opeist.

De Nachash

De woorden nachash en mashiach dezelfde getalswaarde hebben:358 en wordt vertegenwoordigd door Jesjoea van Nazaret, de Mashiach. Als dhr. H. Locht in de Nachash/de Koperen Slang de oude slang/de draak/de duivel/de satan uit Op. 20:2 herkent, gaat hij volledig voorbij aan de betekenis die God er zelf aan gaf. Voorafgaand aan de beroemde passage uit Johannes 3:15-16 alzo liefheeft God de wereld gehad, gaat vers 14 vooraf: “Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden.

Messias ben Jozef: de Vervolger van Israël?

Dhr. H. Locht zegt: Deze bijzondere Vorst, alias de Metatron, die we al eerder zijn tegengekomen als de zwarte of kleine Jehova, alias Yeshu(a) HaMashiach ben Yoseph, deze bijzondere Vorst nu is volgens de kabbalistische uitleg van Shapira en Hayon nu nog de Vervolger van Israël, die zich nog steeds als Yeshua in het Christendom bevindt. Hij is het Varken dat kosher wordt!

Ten eerste is het niet zo dat Shapira Hayon gelooft, maar hem citeert voor een specifiek doel; om een specifieke analogie te maken. Ik heb gezocht in het boek van Shapira, hoe Locht bij die verwrongen zinnen komt.
Ik vermoed o.b.v. een aaneenrijging van citaten op blz. 12 waar Shapira Hayon’s commentaar citeert over de ware identiteit van de hazir (the pig) en blz. 123-124 waar de beroemde rabbijn Moshe David Vali in zijn Sefer HaLekutim de Messias ben Yosef feitelijk ziet als Jesjoea, maar anders dan je zou denken: “Messias, de zoon van David, kwam om vrede in de wereld te brengen en geen oorlog, het tegenovergestelde van Jesjoea de Nazarener die zei: “Veronderstel niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar een zwaard.” Hij was zeker de Messias Ben Yosef in het geheim, hoewel hij een mamzer [onwettig kind] was, want de mamzer zou hogepriester moeten worden, maar het was niet het juiste moment, omdat er ongegronde haat was in Israël. Hij raakte beschadigd toen Satan hem aanviel; dit is de reden voor zijn kruisiging [blz. 123-124].

Een combi dus van twee totaal uit zijn verband gerukte passages, die eerder iets vertellen over Locht’s strijd tegen zijn eigen gecreëerde demonen, oftewel fantomen. En in de volgende passage doet hij dezelfde: twee bladzijden aan elkaar rijgen, waarbij het Locht ten enenmale ontgaat waarom Shapira deze rabbijnen citeert:

In de acharit hayamim (= de eindtijd) echter zal Ein Sof, hem, d.i. die Mashiach ben Yoseph, terug doen keren naar Israël om dán als haar Verdediger op te treden. Dan vervult hij – door Ein Sof omgevormd tot ‘the Kosher Pig’ – zelfs de rol van hogepriester en middelaar tussen Israël en Ein Sof!

Hij lijkt me nuttig als dhr. Locht zijn huiswerk over doet, en eerst een paar extra cursussen judaïca volgt en zich verdiept in de joodse hermeneutiek. Voor een goede start: Verborgen schatten van Joseph Shulam en Oog in Oog met het vroege Jodendom van Gerard F. Willems en Zicht op Sinaï, de tora in de rabbijnse traditie van dr. Marcus van Loopik, Het Jodendom, Joodse godsdienst in historisch perspectief van de rabbijn Isidore Epstein (1894-1962) en vooral Full Circle van Robert Raymond Fisher.

Deanne Loper’s poor research

Ik heb daar geen bewijs voor, maar ik vermoed zo dat Harry Locht ook zijn oor te luisteren gelegd heeft bij Deanne Loper, die in interviews[10], haar boek Kabbala Secrets christians need to know. An In Depth Study of the Kosher Pig and the Gods of Jewish Mysticism en dito website, rechtstreeks de aanval op Shapira en zijn boek The Return of the Kosher Pig heeft geopend. Toen ik bericht een kreeg dat haar boek online te beluisteren was[11], heb ik toch nog maar de moeite genomen naar haar boodschap te luisteren.
Doch waar ik bang voor was werd al gauw bewaarheid. In een weerwoord Itzhak Shapira en Mark Biltz op vreselijke aantijgingen van ene Steve ben Noon[12], hoorde ik Shapira al naar het boek van deze ‘lady’ verwijzen. Haar research noemde hij erg ‘poor’. Ik moet hem daarin gelijk geven. Alleen het feit, dat ze aanstoot neemt aan het feit dat Shapira het steeds over Jesjoe heeft i.p.v. Jezus, zegt meer ver haar zelf en mogelijk nog vasthoudt aan de verangingsleer

Interview met Benny Hinn

Het is merkwaardig en kenmerkend met welke oren zij en anderen luisteren naar het inmiddels bijzondere interview van Benny Hinn met de rabbijnen Itzhak Shapira en Jochanan Bennis. Een heel sterk staaltje van hoe ze als een soort spindokter, hem volledig in haar frame trekt. De bril van waaruit zij naar de kabbala kijkt, blijkt uit een interview met ene David Carrico op Now You See TV. Exemplarisch voor de kabbala van waaruit zij denkt is de cover, die ik bij een interview zag van het boek Transcendentaal Magic van Eliphas Levi, die in de 19e eeuw middels zijn boeken over magie verband legde tussen de Tarot en de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet en grote invloed zou uitoefenen op de Hermetische Orde van de Gouden Dageraad.[13]

Hermetica versie van Kabbala

Dezelfde cover die ook Harry Locht in zijn PowerPoint gebruikt en duidelijk getuigt van het uit de Hermetica en de gnostiek bekende motto van “Zo boven, zo beneden’, dat via onderzoek naar alchemie, en de Rozenkruisers Manifesten in de tijd van de ‘Verlichting’ zijn weg vond naar de wereld van de westerse esoterie, de theosofie en door Illuminati-adepten geïnfiltreerde gilden van Vrijmetselaars.

De grote denkfout en wissel die nu gemaakt wordt, is dat Shapira, gezien wordt als representant van deze occulte kabbala. Niets is verder van de waarheid verwijderd dan deze compleet verknipte verdenking. Shapira gebruikt louter citaten uit commentaren van de Zohar op de Thora en van concepten van Chabad (waaronder die van de kosher pig) om zijn punt duidelijk te maken, dat Jesjoea ook volgens eigen bronnen de Messias is, dan wel moet zijn. Wie zijn repliek (zie voetnoot 11) beluistert zal hopelijk verlost worden van dit syndroom dat hij een kabbalist is. Verre van dat! Zelfs de meeste orthodoxe Joden (vooral die Maimonides volgen) weten nauwelijks wat kabbala is en moeten daar niets van hebben. Helaas is waar dat Madonna het laatste Eurovisie Festival in Tel Aviv nota bene misbruikt heeft om deze Hermetica te promoten en ontkwam ook het Joods historisch museum niet aan deze belangstelling van nieuwe generatie popsterren te ontkomen tijdens haar tentoonstelling in Amsterdam eerder dit jaar.

Vanuit haar insteek van de occulte kabbala worden ook de oorspronkelijke klassieke concepten van de kabbala omgedraaid, zodat de oorsprong van ‘Ein Sof’ (letterlijk: zonder einde) in het afgodische Babylon gezocht wordt en Metatron ineens de gevallen engel is, i.p.v. de Engel van Zijn Aangezicht of de hoeder van Israël, de rechtvaardige Spruit van Jer. 23:5.

Rick Wiles’s conspiracy theoriën. Nieuw antisemitisme als gevolg van Kabbala?

Hoe ernstig deze beschuldiging is en het gevaar waar dit toe leiden kan, moge blijken uit zeer bedenkelijke en gevaarlijke uitspraken van Rick Wiles, een Amerikaanse non-denominational senior pastor, de oprichter van TruNews, een website die racistische en antisemitische complottheorieën promoot. Op zijn website waarschuwt dr. Michael Brown tegen ongehoorde antisemitische uitspraken, waarin hij Joden over een kam scheert met het ‘impeachment’ kamp dat Trump uit zijn ambt wil zetten. Wiles beweert dat “de Joden … bedriegers zijn, ze plotten, liegen, ze doen wat ze moeten doen om hun politieke agenda te volbrengen. Deze ‘impeach Trump’ inspanning is een Joodse staatsgreep en het Amerikaanse volk kan beter snel wakker worden, want deze zaak loopt gaat uitlopen op een stemming in het Huis en vervolgens een proces in de Senaat. We kunnen voor Kerstmis een proces hebben.’ Dezelfde Rick Wiles die Ivanka Trump neerzet als een ‘Kabbala-practising evil woman, whispering evil things in the ear of her father’* en Kabbala vereenzelvigt met ‘witchcraft’ en in een podcast glashard zegt dat het Trump-presidentschap gegijzeld wordt door Kabbalistische tovenaars en evangelisch christelijke leiders (zoals Jim Bakker) een obsessie hebben met Kabbalah-mystiek, geheime kennis en het bouwen van de Derde Tempel.

Rick Wiles heeft antisemitische samenzweringstheorieën van joodse wereldoverheersing gepromoot bij de bespreking van de AIPAC-conferentie in 2019. Hij zei op TruNews dat de impeachment van Donald Trump een “Joodse staatsgreep” in november 2019 is en beweert: “Dat is de manier waarop de Joden werken. Ze zijn bedriegers. Ze beramen, ze liegen, ze doen wat ze moeten doen om hun politieke doelen te bereiken en hij beweerde dat de Verenigde Staten vóór Kerstmis een staat van burgeroorlog zouden bereiken. Miljoenen christenen zouden hierdoor door Joden worden vermoord. Via Twitter zei TruNews dat zijn kanaal was opgeschort door YouTube.

Maarten Luther’s Vom Schem Hamphoras

Het boek van Deanne Loper en deze uitspaken van Rick Wiles doen me denken aan het traktaat van Maarten Luther Vom Schem Hamphoras (= magische naam van God) uit 1543, waarin Luther de voor Joden heilige naam in uiterste spot verbastert tot ‘Schem Haperes’ (= daar is de drek) en verbindt het met een afschuwelijk verhaal over een joods zwijn, zoals die tot vandaag toe staat afgebeeld aan een kerktoren in Wittenberg. In dit traktaat gaat hij op een aantal theologische twistpunten in. Joodse Bijbeluitleg was voor hem niets anders dan een constante verdraaiing van de boodschap van de Heilige Schrift, omdat Joden weigerden Jezus in het Oude Testament te ontmoeten. Met name in de Joodse mystieke traditie, de kabbala, speelt deze Naam een belangrijke rol. Terwijl allerlei humanisten gefascineerd waren door de kabbala, zag Luther er een grote bedreiging in vanwege een niet reële angst voor Joden en hun vermeende invloed op de jonge protestantse beweging.

Dit anti-Joodse traktaat ging echter zelfs de reformator Heinrich Bullinger uit Zürich te ver. Hij zei: ‘Verkrijgbaar is nu Luthers Shemhamphoras, smerig bij de zwijnen af. Zo het geschreven zou zijn door een zwijnenhoeder en niet door een beroemde zielenherder, het zou enigszins, maar niet beduidend te verontschuldigen zijn geweest.”

We weten waar de opmerkingen van Luther toe geleid hebben. Laten we bidden dat er niet weer een nieuwe golf van antisemitisme het gevolg zal zijn van wie zichzelf christen noemen.

Uit het interview met Benny Hinn[14]meent Deanne Loper nogmaals te horen, dat als Jesjoea terugkomt, Hij de christenen komt doden, op grond van de vergelijking van Jesaja 63, Deze die uit Edom komt in rode kleren uit Bozra, oftewel na verslaan van de Edomieten, die binnen bepaalde Joodse kringen gelijkstaan aan de Romeinen oftewel de Romeinse (katholieke) christenen.
Wie zelf dit verder sterk aanstekelijke interview beluisterd, waarbij ook rabbi Jonathan Bernis nog eens met zijn woorden samenvat wat de enthousiaste en gedreven en daarom moeilijk bij de houden Shapira werkelijk zegt, kan zelf concluderen dat Deanne Loper zelf vast zit in haar eigen frame en zich daarom mogelijke aangevallen voelt, omdat ze zelf nog niet uit Babylon is weggetrokken en nog geen tesjoeva gemaakt heeft en als de notzrim in het bergland Efraïm zegt: Laten we opstaan en naar Zion trekken. Of het zoals het motto van Toward Jerusalem Council II: onze moedergemeente in Jeruzalem eren, door haar aan te moedigen het primaat onder de volkeren in te nemen.

Ter hoogte van 1:34 van het interview spreekt Shapira in de taal van ultraorthodoxe rabbijnen over het geloof binnen jodendom, dat voordat de Messias terugkomt er eerst nog een oorlog met een grote vorst moet komen: met shm’ael = Islam, die alliantie maakt met Ezau = Edom = the stronghold of Christendom [RK].[15] NB: niet de ware gelovigen, maar zij die in een alliantie met de islam maken tegen Zion. Dan is het wel zaak dat als Jesjoea terugkomt, je in het goede kamp zit en niet in een alliantie tegen Hem en Zijn volk.

Hij zegt dat in alle gebeden tijdens Jom Kippoer gefluisterd wordt dat Jesjoea de Messiah is, die bij de Christians is en een vreemd land (to make the way for the nations, to come back to Zion). Daarmee wil hij ons aansporen actie te ondernemen, ‘to do something’, om Jesjoea terug te brengen: Jacob te bevrijden van de kleren van Ezau. Ezau die via letterwisseling een verborgen verwijzing is naar Jesjoea in Disguise[16]: de zoon van David, die niet voor niets eveneens rossig wordt genoemd.

Laten we juist blij zijn met mensen als Itzhak Shapira, die ons gelovigen uit de volkeren op een ongekende en uitzonderlijke wijze, ons iets leren over judaïca; over hoe onze (ultra)orthodoxe geleerde joden denken, welke taal zij spreken, zodat het ook ons helpt om op een effectieve manier in dialoog getuige mogen zijn van de SCHAT die wij in ons zelf als een aarden vat meedragen!

Andere kritiek

Is er dan helemaal geen kritiek op hem te geven? Dat heb ik al gedaan in mijn blog, maar dat gaat niet over gebruik van citaten van Chabad of Kabbalisten. Wel over de wijze waarop Jesjoea in het kamp van de Farizeeën wordt getrokken, en vergeten dat zij op de stoel van Mozes waren gaan zitten (waar geen stem uit de hemel meer tegen op kan en nu volledig in hun beheer is) en ook schijnen te vergeten dat Paulus geen Farizeeër is gebleven, maar gerekend werd tot de sekte van de Nazarenen.

En dan is online nog wel meer kritiek te vinden, maar dan van orthodoxe zijde en meer inhoudelijk op zijn boek, zoals https://menashedovid1.wordpress.com/kosher-pig/ of https://judaismresources.net/2013/12/27/the-return-of-justinas-pranaitis/. A Critical Review of The Return of the Kosher Pig By Rabbi Eli Cohen – Jews for Judaism Australia. Dan heb je iets om echt over in gesprek te raken.


[1] Zoals ook direct blijkt uit de gekozen suggestieve afbeelding van de cover van een boek van Eliphaz Levi in de Powerpoint presentatie van Harry Locht. Niet bepaald representatief voor de joodse kabbala: https://messiaansegemeentegouda.nl/preken

[2] Gerard F. Willems – Oog in oog met het vroegrabbijnse jodendom, – de Talmoedische literatuur. Averbode, 2014

[3]  (analoog aan de titel van het gelijknamige boek van A. Kurweil uit 2007). Door het overmaken van een vrijwillige bijdrage op NL26INGB0004032909 t.n.v. B. van Dijk + o.v.v. brochure en een email naar bobvdijk@outlook.com met uw gegevens, stuur ik hem als PDF per e-mail.

[4] analoog aan dat van Maimonides: een groots opgezet traktaat, dat zich richt tot diegene die “heeft gefilosofeerd en die kennis bezit van de kabbala, maar die tegelijkertijd geloof hecht aan zaken die betrekking hebben op de Thora, en die hun betekenis niet meer vermag te vatten vanwege onduidelijke termen en de gelijkenissen.” (1) De rede moet worden ingezet omdat door de kabbala aangeraakte gelovigen onvermijdelijk vastlopen of verdwalen.
https://www.karlbarth.nl/sneller-maimonidesi/https://en.wikipedia.org/wiki/The_Guide_for_the_Perplexed
https://www.amazon.com/Guide-Perplexed-Moses-Maimonides/dp/1619492385/ref=sr_1_1?

[5] Om dat te enigszins te begrijpen moeten we denken aan de traditie waarmee hij daar in woestijn meer bekend en verwant was: die van de Essenen en hun eindtijdverwachting van de komst van de Zoon des Mensen, zoals nadrukkelijk beschreven o.a. in de Henoch-literatuur.

[6] In de PowerPoint van Harry Locht wordt dit op onnavolgbare wijze omgevormd in: De ‘witte Jehova’ vertegenwoordigt zgn. ‘Mashiach ben David’ en de ‘zwarte, ofwel kleine Jehova’ is de zogeheten Metatron en vertegenwoordigt ‘Mashiach ben Yoseph’, genaamd ‘Yeshua’ ofwel ‘Yeshu’.

[7] Samenvatting van de Gimel van deel 3 (blz. 165)

[8] Nehorah is niemand minder dan de Heer van het Universum en hij is zonder begin of einde.

[9] https://bvdijk.wordpress.com/2019/10/10/realignment-conferentie-met-rabbi-itzhak-shapiro-in-vianen-21-september-2019-een-persoonlijk-verslag/#_ftn7

[10] https://www.youtube.com/watch?v=kQYchCYn6cI&feature=youtu.be

[11] https://www.youtube.com/watch?v=TS7-dquzRZg&list=PLaJM1lgshHKnTXS2QSUH3ysXjx8-SF4hj

[12] Rabbi Itzhak Shapira, Pastor Mark Biltz and Israeli scholar respond to Steven Ben Noon

https://www.youtube.com/watch?v=4l8hrzINHGs Steve ben Noon’s onderzoek is dermate amateuristisch dat hij gedachtegoed van rabbijn Itzhak Ginsburg, moderne auteur van Kabala for the Nations aanziet voor dat van Izthak Shapira. Zo iemand kan je dan niet eens meer serieus op zijn woord nemen. Niettemin nemen Shapira en Biltz twee uur de tijd om hem van een ongezouten bijtijds smalende repliek te dienen.

[13] Het was Eliphas Levi (Alphonse Louis Constant), die in Parijs in 1856 zijn Dogme et Rituel de la Haute Magie had gepubliceerd. Zijn kabbalistische benadering van de Tarot zou grote invloed hebben op de Engelse Hermetic Order of the Golden Dawn, gesticht in 1887 door Samuel McGregor Mathers. Onder haar leden bevonden zich bekende personen als William Butler YeatsAleister Crowley en Bram Stoker.

[14] https://www.youtube.com/watch?v=ePhjXTrtLgk

[15] Dit is waarschijnlijk gebaseerd op de Zohar Shemot 32A – Vayeira:  https://www.chabad.org/kabbalah/article_cdo/aid/1391003/jewish/Daily-Zohar-Vaeira-Day-5.htm

[16] Esau, salvation in disguise is tevens de titel van uniek proefschrift van Gerda Hoekveld-Meijer o.b.v. de namen van de Toledot van Genesis 36.

2 reacties

 1. Voor nadere uitleg verwijs ik naar mijn brochure Kabbala voor Messiaanse Christenen, dat ik tegen vrijwillige bijdrage per e-mail kan versturen.

  Shalom Bob

  Bedankt voor je mooie en inzichtelijke blogs.
  Heb net e e a gelezen
  Wil graag de bovenstande brochure ontvangen en zal een vrijwillige bijdrage overmaken
  Mailadres heb ik hieronder vermeld.

  Zegen en groet
  André

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.