Onze spirituele reis van Egypte naar de berg Sion, de stad van de grote koning.


Samenvatting van lezing Eddie Chumney[1]bij Succat Yeshua[2] te Katwijk op 14/9/2019

De weg die parallel loopt aan de Feesten en de Sabbat en gepaard gaat met conflicten (die we van nature liever vermijden) in proces van het leiden van een geheiligd leven als wij leren omgaan met verleiding, moeite, beproeving, conflicten en vervolging.

Vraag: Waarom lezen de joden en messiaanse gemeenten jaarlijks de Thora?
Antwoord: Om de reis van de bruid te leren

Volgens Spreuken 3:18 is de Torah* een boom des levens voor wie haar vastgrijpen: wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen. * De vermaning van JHVH (de wegen van de wijsheid).
De roeping van Abraham was weg te gaan uit Ur der Chaldeeën [=wereldsysteem van Babylon, mixen van goed en kwaad] en te wandelen voor Zijn aangezicht en wees oprecht [be blameless] Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. (=Zijn Torah volgen: wees tamim)

Het verhaal van Abraham’s ‘neerdalen [=afdalen] naar Egypte’ is feitelijk net als dat van Adam profetisch van aard: een voorafschaduwing van de ballingschap in Egypte van de Pharaoh’s [=evil mouth], type van satan/de grote draak [Ezk.29:3], in een land van onderdrukking, waar zij zijn dienaren werden (Gen. 47:4).

Jes. 30:1-7 een volk dat niets te bieden heeft, geen hulp en geen steun; het bezorgt hun alleen maar ontgoocheling en schande… een land van benauwenis en angst, vol brullende leeuwen en leeuwinnen, vol adders en vliegende draken: een land dat heet Rahab: nietsnut, een tandeloos monster. Vgl. Opb. 13, waar dat ook van het Beest uit de zee wordt gezegd: vergelijk onze lasterende media.

Definitie van zonde: niet roken, drinken, of overspel plegen en de rest is oké?
Bijbelse definitie: overtreding van de wet (1 Joh.3:4);

Niet het volgen van de Torah leidt tot gebondenheid, maar de zonde (Joh. 8:34).

‘Pesach hu JHVH’, (van de Heer, dus niet exclusief van de Joden). Ex. 12:11
Passover (bloed strijken aan de deurpost) leidde tot het overslaan van de dood; tot het festival van de vrijheid, met als doel het Beloofde Land! (Vgl. 1 Cor. 5:7 en Joh. 10:7-11 dat zegt dat Jesjoea de Deur is.

Pesach is dus als een deurdrempelverbond.
Als wij voor Hem opendoen als Hij klopt (Opb.3:20) stapt Hij a.h.w. bij ons over de drempel (waar het bloed was aangebracht). Dit heet ook wel de besnijdenis van ons hart.

Bedoeling is wel om het gehele Paaslam te eten, zowel hoofd, benen als de rest
met bittere kruiden (conflict dat je ervaart als je heilig wilt leven) en het oude zuurdeeg weg te doen (1 Cor 5:6-8) en Egypte (de wereld met zijn denken en handelwijze) zo snel mogelijk te verlaten (en niet de maatschappij meenemen naar de Gemeente; compromissen leiden tot vermijdend gedrag). NB: Hoe meer je anders bent, hoe meer conflicten en vervolging je kunt verwachten.

Het Doel

Het doel is dus niet om alleen gered te worden in Jesjoea. Je kan wel uit Egypte zijn, maar is Egypte uit jou als Bruid en zit het denken van haar Bruidegom in haar?

Het doel is om zijn wil te doen, zijn Thora en om het beloofde land te bereiken en veranderd te worden in ons denken.

De reis uit Egypte is er wel een met conflicten, beproevingen en vervolging.

De doortocht door de Rode Zee op de Derde Dag tijdens Feest van de Eerstelingen (First Fruits) was als een mikveh of onderdompeling (1 Cor. 10) oftewel een verandering van status.

Aansluitend volgde zeven weken lang het Tellen van de Omer (Schoven die geslagen werden tot fijn meel). Dit is als het kruisigen van je eigen vlees (dat van nature niet dood wil) doch moet leiden tot Sjavoe’ot, waar het volk de Torah ontving om hun denken te veranderen.

Wie gaf die Torah eigenlijk?

Op basis van Jesaja 33:22 en Jakobus 4:12 legt Eddie Chumney uit dat dit volgens A=B, B=C > A=C, dat dit Jesjoea zelf was.

Jes. 33:22JeHoVaH is immers onze Rechter, JeHoVaH is onze Wetgever, JeHoVaH is onze ​Koning; Híj zal ons verlossen.
Jacobus 4:12 Er is één Wetgever, namelijk Hij Die kan zalig maken én te gronde richten. Maar wie bent u, die over de ander oordeelt?
Jesjoea is dus de Wetgever!

We houden van Jesjoea door zijn geboden te onderhouden. (Ex. 20:2,6; Joh. 14:15)

De Torah is ook een Ketubah: een huwelijkscontract of verbond, bestaande uit verordeningen (decreten) en bepalingen (leefregels). In het Engels: statutes and judgements.

Wat is het doel van het leven in de Wildernis?

Deut. 8:2b opdat Hij u zou verootmoedigen, en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw ​hart​ was, of u Zijn geboden in acht zou nemen of niet… Hij liet u hongerlijden en Hij liet u het manna eten, dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van JeHoVaH komt.

We worden daarin geleid om:

 1. Ons vlees te laten sterven
 2. Getest te worden
 3. Gods voorzienigheid te zien:
 4. Gehoorzaam te leren zijn.

Ons succes hangt dus niet af van onze mogelijkheden (de natuurlijke wet van oorzaak en gevolg) maar van onze gehoorzaamheid aan [elk woord van] de Torah. Dus niet zoals het land ​Egypte, waaruit u weggetrokken bent, dat u met uw ​zaad​ moest bezaaien en al lopend water moest geven, zoals een groentetuin. (Deut. 11:10)
Maar het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen; het drinkt water door de regen uit de hemel. (Deut. 11:11)

Israël testte JeHoVaH wel Tien keer in de Wildernis

Num. 14:22 Want al de mannen die Mijn heerlijkheid gezien hebben en Mijn tekenen, die Ik in ​Egypte​ en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem hebben geluisterd, 23 zij zullen het land dat Ik hun vaderen gezworen heb, niet zien! Ja, geen van allen die Mij verworpen hebben, zullen het zien!

 • (1) U hebt ons uit Egypte gebracht om in deze wildernis te doden? – Exodus 14:11
 • (2) Wat zullen we drinken? – Exodus 15:25
 • (3) Wat gaan we eten? – Exodus 16: 3
 • (4) Kan God voor morgen zorgen? – Exodus 16:19
 • (5) Geef ons water – Exodus 17: 1
 • (6) Idolatrie (en immoraliteit) Exodus 32
 • (7) Murmureren – Numeri 11: 1-3
 • (8) Wie zal ons vlees geven? – Nummers 11: 4
 • (9) Laten we Spionnen sturen en kijken of het land geschikt is? (Nummers 13; 1-, Deut 1: 20-25)
 • (10) We willen het beloofde land niet, laten we teruggaan naar Egypte! – Nummers 14: 1[3]
  NB: Eddie Chumney gaf andere voorbeelden, zonder tekstverwijzingen.

Ze overwonnen hun vlees niet, waren geestelijk nog kinderen en stierven in de wildernis.

Geestelijke groeiproces van vleselijk naar geestelijk denken.
Er zijn getrouwe en ontrouwe knechten. Tijdens verlovingsperiode ben je wel verbonden, maar nog niet vleselijk één. Als je niet trouw bent, kan de Bruidegom kiezen je niet tot zich te nemen. Van geestelijk kind zijn naar geestelijk volwassen: = leven en wandelen door de Geest en vruchten geven.

Het kind in de Messias heeft nog een vleselijke mind: En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als tot mensen die nog vleselijk zijn, als tot jonge ​kinderen​ [nepios] in ​Christus. 1 Cor. 3:1 Metafoor voor nepios is childish, untaught, unskilled (Strong 3516)

Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Rom. 8:7-8

Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen; ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleselijk en wandelt u dan niet naar de mens? 1 Cor.3:2-3

Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de ​gerechtigheid, want hij is een ​kind Hebr. 5:13

Vergelijk de gelijkenis van de zaaier en geestelijke groei afhankelijk is van het hart waarin het Woord gezaaid wordt. Marcus 4:4,18,19

Weet u niet dat onrechtvaardigen het ​Koninkrijk van God​ niet zullen beërven? Dwaal niet! Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, ​dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het ​Koninkrijk van God​ niet beërven 1 Cor. 6:9-10

Want dit weet u, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van ​Christus​ en van God. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de ​kinderen​ van de ​ongehoorzaamheid. Efeze 5:5-6

En verlang vurig, als pasgeboren ​kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, indien u tenminste geproefd hebt dat JeHoVaH goedertieren is 1 Petrus 2:2-3

Jonge ​kinderen​ worden nog heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen en worden nog op listige wijze tot dwaling verleid Ef.4:14

Sterk voedsel voor geestelijk volwassenen.

Hebreeuwse. 5: 12 Want hoewel u, gelet op de tijd, leraars zou moeten zijn, hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. 13 Ieder immers die van melk leeft, is onervaren in het woord van de ​gerechtigheid, want hij is een ​kind.

Een discipel rekent af met kinderachtige gedrag: Toen ik een ​kind​ was, sprak ik als een ​kind, dacht ik als een ​kind, overlegde ik als een ​kind, maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke tenietgedaan. 1 Cor. 13:11

Hebr. 5:14 Maar voor de volwassenen [teleion] is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad.
Zo iemand kent Gods Torah, hij weet wat God zegt.

Broeders, word geen ​kinderen​ in uw denken, maar wees kinderlijk in de slechtheid, en word in uw denken volwassen. 1 Cor. 14:20

Hem verkondigen wij, terwijl we ieder mens terechtwijzen, en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in ​Christus​ ​Jezus. Col. 1:28
Anders gezegd: een geestelijk volwassene volgt de Torah.

Het doel van een discipel van Jesjoea is dus om volmaakt te zijn: Weest u dan volmaakt [tamiem], zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. (Mattheüs. 5:48)

Tegen de rijke jongeling (Mattheüs. 19:21) zei Jesjoea in feite: “Wat jou ook afhoudt om 100% toegewijd te zijn, doe dat weg”.

Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de ​Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van ​Christus Ef. 4:13

Het doen van de wil van JeHoVaH: Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen. Joh.17:4

Hij heeft ons uit de wereld gehaald om zijn wil te doen

En JeHoVaH gaf tekenen en wonderen, groot en onheilbrengend, in ​Egypte, aan de ​farao​ en aan zijn hele huis, voor onze ogen. Maar ons leidde Hij daarvandaan, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven, dat Hij onze vaderen onder ede beloofd had. Deut. 6:22,23

Bazuinfeest: Het geluid van de Sjofar leren kennen

Ps. 89:16-17 Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent, zij wandelen, HEERE, in het licht van Uw aangezicht. Zij verheugen zich de hele dag in Uw Naam en worden door Uw ​gerechtigheid​ verheven.

Joh. 10:27 Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. 28 En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.

Hebr. 3:7,8,14 Daarom, zoals de ​Heilige​ Geest​ zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, 8 verhard dan uw ​hart​ niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. 14 Want wij hebben deel aan ​Christus​ gekregen, als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden,

Het opgaan naar Jeruzalem (meervoud) staat voor het ingaan in de geestelijke rust! [future tense]

Als wij Zijn wil doen, zal Hij ons leiden. Je hoeft de weg niet zelf te bedenken. Abraham moest in gehoorzaamheid gaan. God leidde hem.

Over de rust die God geeft Hebr. 4:1-11

 • Wees beducht dat niemand achterblijft terwijl de belofte om in Zijn rust binnen te gaan nog van kracht is…
 • Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen,
 • Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust
 • Er blijft dus nog een ​sabbatsrust​ over voor het volk van God…
 • Want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.
 • Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan.

Om die rust in te gaan, moeten we dus staken met onze eigen werken. Doch ons tegelijk daartoe wel beijveren: Want Gods medearbeiders zijn wíj. Gods akker en Gods bouwwerk bent ú. 1 Cor.3:9

Rom.12:1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te ​wijden​ als een levend offer [brandoffer=100% toegewijd], ​heilig​ en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst.

Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat [geen 100%], geen discipel van Mij zijn. Lucas 14:33

Zijn leerling zijn is worden als de Meester.
Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn ​kruis​ niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard. Mattheüs.10:37,38

Jom Kipoer

De Hogepriester wisselde tijdens de Avoda 5x zijn kleding en moest iedere keer een ander gewaad aantrekken. Ook moest hij zich 5x in mikve onderdompelen.

Rom. 13:14 Maar bekleed u met JeHoVaH ​Jezus​ ​Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken.

Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware ​rechtvaardigheid​ en ​heiligheid. Efeze 4:22-24

Loofhuttenfeest: Laatste oogstfeest leidt tot einde van onze geestelijke reis.

Het Feest van de inzameling, aan het einde van het jaar, wanneer u de vruchten van uw werk van het veld ingezameld hebt. Ex. 23:16
Dit is als jouw werk voor het Koninkrijk op het veld (wereld) binnenhalen in het seizoen van je vrede.

Ps. 126: 5-6 Wie met tranen ​zaaien, zullen met gejuich maaien. 6 Wie het ​zaad​ draagt en dat ​zaait, gaat al wenend zijn ​weg; maar hij zal zeker terugkomen met gejuich, en zijn ​schoven​ dragen.
Tijdens Loofhuttenfeest wordt altijd uit Prediker gelezen met zijn bekende IJdelheid der IJdelheden en het najagen van wind. M.a.w. deze wereld heeft in feite niets te bieden. Dat besef kan aanlokkelijkheid van de wereld doen vervagen.

Daarentegen kunnen wij beter de Torah bestuderen en overdenken. Vergelijk Abraham die elke avond aan de beloften dacht als hij naar de sterren keek.

Jozua 1:8 Dit ​boek​ met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen.

Om bij Jeruzalem te komen, moest hij eerst de Jordaan [Yarden 3383 = afdalen] oversteken. Tijdens Pesach werden ze besnedenen. [Sterven aan vleselijk denken].  Bij hun omtrek om Jericho bliezen zij de Sjofar. Wie naar Jeruzalem gaat maakt alijah = hij trekt op!

Hij nam de twaalf apart en zei tegen hen: ‘Kijk, we gaan op ​naar ​Jeruzalem…’ Luc. 18:32 [Willibrord heeft het hier beter dan HSV en NBV]

Vergelijk de pelgrims- of opgangsliederen Psalm 122-134 die gezongen werden in optocht naar Jeruzalem.

Joh. 3:30 Hij moet toenemen, Ik moet minder worden. Vergelijk ook Efeze 4:8-10 waar beschreven wordt dat ook Jesjoea eerst moest sterven voordat Hij naar de Vader kon gaan.

Mattheüs 23:12 En wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

1 Petr. 5:6 Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt.

Over het verslaan van onze geestelijke reuzen

Wanneer JeHoVaH, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, en Hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de ​Hethieten, de Girgasieten, de Amorieten, de ​Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken, die groter en machtiger zijn dan u. Deut. 7:1,2

Elk van deze volken staan voor een reus die we moeten overwinnen:

 • Hethieten: Angst
 • de Girgasieten: focus op zorgen voor deze wereld
 • de Amorieten: “Je haalt het toch niet”
 • de ​Kanaänieten: materialisme
 • Perizzieten: doordringers
 • Chiwwieten (Hevieten): niet ommuurd dorp: gebrek aan zelfbeheersing
 • de Jebusieten: heersten over Jeruzalem, staat voor ontmoedigingen

Sla ze met de ban! Geef geen ruimte aan angst, ontmoediging of ongeloof.

Maar van de steden van deze volken die JeHoVaH, uw God, u als erfelijk bezit geeft, mag u helemaal niets wat adem heeft, in leven laten. Voorzeker, u moet hen volledig met de ban slaan: de ​Hethieten, de Amorieten, de ​Kanaänieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zoals JeHoVaH, uw God, u geboden heeft, opdat zij u niet leren handelen overeenkomstig alle gruwelijke dingen die zij voor hun ​goden​ gedaan hebben, zodat u tegen JeHoVaH, uw God, zou zondigen. Deut. 20:16-17

Wat is het Bijbelse Zion | Het Nieuwe Jeruzalem als Bruid is ons doel.

Daar staat de Troon van de Messias. De koning en de Bruid wonen daar.
Je kan zijn Bruid zijn die met Hem samenleeft.
Gods woord doen door Zijn Geest

Wie mag wonen op de Berg Zion?

 • Psalm 15 JEHOVAH, wie zal verblijven in Uw ​tent?
 • Wie zal wonen op Uw ​heilige​ berg?
 • 2 Hij die oprecht wandelt en ​gerechtigheid​ beoefent, die met zijn ​hart​ de waarheid spreekt.
 • 3 Die met zijn tong niet lastert, zijn vrienden geen kwaad doet en geen smaad jegens zijn naaste op de lippen neemt.
 • 4 In zijn ogen is de verworpene veracht, maar wie JeHoVaH vrezen, eert hij.
 • Heeft hij gezworen tot zijn schade, zijn eed verandert hij evenwel niet.
 • 5 Zijn ​geld​ leent hij niet uit tegen ​rente, een geschenk ten nadele van de onschuldige aanvaardt hij niet.
 • Wie deze dingen doet, zal niet wankelen, voor eeuwig.

Oftewel afhankelijk van hoe we met anderen omgaan.
De allerhoogste Koning is allergrootste dienaar. Wie de grootste wil zijn moet de minste zijn. Dat is anders dan in de wereld waar iedereen gelijk is, je niet mag onderscheiden, want dan discrimineer je.

Ps. 24:3 Wie zal de berg van JeHoVaH beklimmen? Wie zal staan in Zijn ​heilige​ plaats? 4 Wie ​rein​ is van handen (wat je doet) en zuiver van ​hart (juiste motieven), wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

Ps. 48: JeHoVaH is groot en zeer te prijzen, in de stad van onze God, op Zijn ​heilige​ berg. ..3 Mooi van ligging, een vreugde voor heel de aarde, is de berg ​Sion​ aan de noordzijde, de stad van de grote ​Koning!  4 God is in haar paleizen; Hij is er bekend als een veilige vesting.

Vergelijk opbouw, gedeeltes van de Tempel met zijn voorhof (Grootste deel) voorbij de Deur [Het Kruis] met zijn bronzen altaar en wasbekken, het Heilige met de Tafelborden, de Menora en het Reukofferaltaar (alleen voor priesters) en Heilige der Heilige (alleen voor Hogepriester).

Sommigen tot Eeuwig Leven

En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Dan. 12:2

Joh. 5: 28 want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen, 29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

1 Cor. 15: 35 Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug?
40 er zijn hemelse (celestial) lichamen en er zijn aardse (terrestial) lichamen, maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend, en die van de aardse is verschillend. 41 De glans van de zon is verschillend, en de glans van de maan is verschillend, en de glans van de sterren is verschillend, want de ene ster verschilt in glans van de andere ster.

Eerste oordeel: Geloven in Jesjoea = chai; Joh. 3:16 [Bloed op de drempel]

Deut. 30: 19-20 Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de ​zegen​ en de ​vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, 20a door JeHoVaH, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – [oftewel het volgen van de Torah], want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen.

Tweede oordeel: Gehoorzaamheid aan Jesjoea; Joh. 17:3 [Binnenkomst Beloofde Land]

Deut. 30:16 Want ik gebied u heden JeHoVaH, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal JeHoVaH, uw God, u ​zegenen​ in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen.

Joh. 17:3 Dit is het Eeuwige Leven, dat zij U kennen.

Jesjoea zal ons oordelen om te bepalen wat onze beloning is: 2 Cor. 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van ​Christus​ openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Wel of geen Beloning?
1 Cor. 3: 13-15 ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. 14 Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. 15 Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen.

Psalm 62:13 Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult eenieder vergelden naar zijn werk.

Mattheüs 16:27 Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn ​engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.

Openb. 22:12 Mijn beloning is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.

Volgens Spreuken 3:18 is de Torah* een boom des levens voor wie haar vastgrijpen: wie haar vasthouden, zijn gelukkig te prijzen.
* De vermaning van JHVH; de wegen van de wijsheid.

22:1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam. 2 In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken…
14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de ​poorten​ de stad mogen binnengaan.

Mensen die alleen het eerste oordeel doorstaan, wonen buiten het Nieuwe Jeruzalem. De anderen die het tweede oordeel doorstaan, zijn Zijn Bruid en wonen met hem in het Nieuwe Jeruzalem.

Openb. 21:9 Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het Lam, laten zien. 10 En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het ​heilige​ ​Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan.

Vergelijk wat gebeurde na de voltooiing van de bouw van de Tabernakel:

Toen overdekte de wolk de ​tent​ van ontmoeting, en de heerlijkheid van JeHoVaH vervulde de ​tabernakel. (Ex. 40:34)

Zo zal ook het Nieuwe Jeruzalem vervuld zijn met de Glorie van JeHoVaH. (Openbaring. 21:23)

En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar ​lamp.


[1] http://hebroots.org/about-hebraic-heritage-ministries-intnl/
[2] https://www.succatyeshua.nl/media/videos
[3] Zie https://russellmckinney.com/2018/04/06/the-10-times-israel-tested-god/ en https://fromstevesdesk.files.wordpress.com/2011/06/numbers-14_22-list-of-ten-temptations-of-god-in-the-wilderness.pdf en http://tituseapen.blogspot.com/2011/12/they-disobeyed-me-and-tested-me-ten.html

3 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.