Twee dagen op stap met een mesjieach in Judea en Samaria


Genoemde mesjieach woont al jaren in Jeruzalem, en heeft een roeping te ontdekken en te ontmaskeren, hoe de koningen der aarde zich daar hebben willen vestigen om de plaats van de Koning der Koningen in te nemen en het volk zoet te houden (misleiden) met religie.

Psalm 48 is zijn lijftekst: 13 Ga rondom Sion en loop eromheen, tel haar torens, 14 richt uw hart op haar vestingwal, kijk nauwkeurig naar haar paleizen om het aan de volgende generatie te vertellen.

Hieronder een verslag van wat zoal ter sprake kwam, uitgebreid met mijn eigen notities, opmerkingen en verwijzingen naar websites.Het is niet toevallig, dat het verhaal van Noach en zijn ark, centraal staan bij de Armeniërs (en hun inwoners in Jeruzalem). Waar vele historici niet aan willen, is het feit dat Noach de eerste wijnmaker in de geschiedenis is. Daarmee zouden zij nl. de Bijbel als waar moeten erkennen, i.p.v. een mythe.
Dankzij het vernuft van de Nederlander, hebben wij met windkracht een derde deel van ons land weten droog te leggen en met onze molens sneller hout kunt zagen dan onze buren en vervolgens met onze schepen de werelden gekoloniseerd. Doch al deze welvaart hebben wij (zonen van Jafet) niet naar de tenten van Sem gebracht. (Gen. 9:27)

In plaats van de volkeren terug te leiden naar de oude paden (Jer. 6:16) van de aartsvaders, met wie een eeuwig verbond is gesloten, hebben wij hen een half evangelie gebracht, door te verzuimen hen te enten op de edele olijfboom en hen te onderrichten in de vervangingstheologie van de kerkvaders.

Denk aan Indonesië met zijn kruidnagels; de Boeren en hun Oranjevrijstaat in Zuid-Afrika en de familie Van Coevorden in Vancouver; Breukelen > Brooklyn, Haarlem > Harlem; Nieuw Amsterdam (New York) dat we met de Amerikanen geruild hebben voor Suriname.1

Jafet is met zijn voorspoed of prosperity en zijn welvaarts- en Hollywoodevangelie gevallen voor de lust tot macht en invloed i.p.v. dienstbaarheid aan de aartsvaders van Sem.

Vergelijk ook Robert Schuller met zijn 33e graad in de Vrijmetselarij en zijn Chrystal Cathedral en leerling van ‘positive thinking’ teacher Norman Vincent Peale met zijn Name it and claim it.

De bedekking die Sem en Jafet over Noach legden, nadat Cham hem naakt en dronken had gevonden, was veelzeggend, dat van een paaslam.

Het was Cham die de Kushieten voorbracht en uit wie Nimrod voortkwam, de gibbor (geweldenaar) die voor zichzelf een Naam (Shem) wilde maken. Het was zijn vrouw Semiramis, die na de dood van Nimrod, nog steeds zwanger was. Tammuz, het kind dat zij voortbracht is het prototype geworden van Madonna met het kind.

De cultus die in Babylonië ontstond, is dezelfde als die in Mitsraïm (Egypte), eveneens een zoon van Cham. Daar was het Osiris en Isis, die incest pleegden en Horus voortbrachten en strijd voerden met Seth. Het is deze Seth, die zijn broer Osiris vermoord, waarna strijd volgt over de troonsopvolging tussen hem en zijn neef Horus en als zonnegod aanbeden werd.

In een gevecht rukt Seth het oog van Horus uit en rijt het in stukken, waarna de maangod Thoth het echter geneest.

Het alziende oog (vgl. 1 dollarbiljet) staat dus symbool voor de zonnegod Horus, die vaak als een valk wordt afgebeeld.

Zie Oog van Horus voor connectie van dit symbool met de zgn. Illuminati uit de 18e eeuw.

Het is bijzonder merkwaardig dat een obelisk (fallus van Osiris) uit Egypte naar het Vaticaan werd gehaald2 en in de Washington tot Nationaal Momument is verheven.3

En het Latijnse woord voor kerk, niet teruggaat op het Griekse ecclesia, maar op het Romeinse Circus Maximus, waar Constantijn zich tot Pontifex Maximus liet benoemen, op de plek waar het Vaticaan zou ontstaan met zijn Pieterskerk (waar Petrus de gedaante van Jupiter heeft) en zijn obelisk.

Het is op Kreta waar de Griekse mythologie haar oorsprong vind en in aanraking komt met die van Egypte, waardoor allerlei parallellen zich laten verklaren.

Zelfs de Knesset is gebouwd naar het model van het Griekse pantheon. Doch machtiger dan de Knesset is de Supreme Court, (met eveneens een obelisk) waar doorgaans links georiënteerde rechters zitten, die m.n. het leven van de pioniers heel erg zuur weten te maken en blijk geven eerder in dienst te staan van de Global Elite.

Eric Phelps (zie verder) onderscheidt maar liefst zes soorten zionisten.4

  1. De ‘Court Jews’: Masonic Jewish labor-zionists (socialisten), die o.a. verantwoordelijk zijn voor de ontruiming van orthodoxe Joden uit Gaza in 2005.
  2. Revisionist Zionists: Zij waren Joden die echt de oprichting van een natie voor de Joden wilden en geregeerd ten behoeve van de Joden. Deze Revisionistische zionisten waren ofwel uit de macht verdreven of vermoord, waaronder Vladimir Jabotinsky, die ten onrechte bestempeld werd als een “fascist”. Deze zionisten bestaan niet meer.
  3. Orthodox Talmudic Zionists: Dit zijn religieuze Joden die loyaal zijn aan de Talmoed maar niet geloven dat de Joden recht hebben op hun land voorafgaand aan de komst van de Messias. Deze positie is een regelrechte ontkenning van specifieke profetieën over de komst van de Messias naar een herleefd volk van Israël en Jeruzalem bewoond met joden (Ezechiël 38: 8; Zacharia 0:10). Deze orthodoxe Zionisten verenigen zich met de Moslims tegen de profetisch herleving van de natie van Israël, de natie die door het Vaticaan wordt gezien als het herleefde Latijnse Koninkrijk Jeruzalem van de paus.
  4. Arminian Dispensational Christian Zionists: Dit zijn zogenaamd bijbelgetrouwe christenen, van wie de meesten zijn afgeweken van de Reformatie Bijbel, de AV1611 voor Engelssprekende volkeren. Dit type Christian Zionist steunt zowel de door jezuïeten-geregeerde, CFR-gerichte, slechte regering van Israël, alsmede het recht van de Hebreeuws / Joods / Israëlitische mensen om in hun land te leven in overeenstemming met Genesis 15 en door tal van andere OT passages letterlijk te lezen. Ik hing ooit deze verkeerde positie aan.
  5. Calvinist Dispensational* Christian Zionists: Phelps houdt hardnekkig vast aan deze positie. Luther geloofde in een toekomstig herstel van het volk Israël [?] in het kader van het bestuur van haar teruggekeerde Messias. Om dat te laten gebeuren, moet haar Messias terugkeren naar een bijeengebracht, geografische natie Israël, in ongeloof niet kennende haar Messias, en op het punt staan te worden vernietigd door de heidense legers van een Wereldregering, gecontroleerd door de laatste paus, opgestaan uit de dood na zijn moord, dat dan het beest / Antichrist is.
  6. The Lord Jesus Christ: De beloofde Messias, de Hoop van Israël, is de ultieme Zionist. Hij zal vrede brengen in Sion zoals de profetieën van Jesaja en alle andere Hebreeuwse profeten zeggen.

* Calvinist Dispensational is weliswaar een contradictie in termen. Hij kan beter zeggen Calvinist Premillennial.

Wijlen premier Yitzhak Rabin van Israël en wijlen president Anwar Sadat van Egypte waren vrijmetselaar, hetgeen mogelijk heeft meegespeeld in het proces van toenadering tussen beide landen.5

De Orde van de Johannieters vindt zijn oorsprong in 1113, toen de Orde van het Hospitaal officieel erkend werd. Zij worden zo genoemd, omdat deze oudste Johanneskerk van Jeruzalem, gesticht door de verbannen keizerin Aelia Eudocia, deel uitmaakte van hun Hospitaal (in Muristan). De kerk is gewijd aan Johannes de Doper en in de kerk wordt ook een schedel van de Doper als reliek vereerd.6 De huidige kerk is duidelijk bovenop een eerder gebouwd, getuige de crypte beneden. Opvallend aanwezig tussen de iconengalerij allerlei symbolen die getuigen van de mystieke aristocratische bloedlijnmythe, zoals Horus het alziend oog als onderdeel van zonneverering en de dubbelkoppige adelaar.

Ondanks verklaringen op Wikipedia gaat het IHS van de Jezuïeten terug op de Egyptische 3-eenheid van ISIS HORUS SETH (of Seb). Respectievelijk met symbolen voor: boomtak, doornen kruis, zwaard.7,Seb in antropomorfe vorm is Satan8

Volgens Wikipedia zijn de eerste drie letters , die van Jezus in Griekse hoofdletters ΙΗΣΟΣ: Iota, Eta en Sigma.9

Omdat niet iedereen besefte, dat het oorspronkelijk Griekse letters zijn en dat de letter H in het Grieks een E is, bleek het monogram raadselachtig geworden. Dit was waarschijnlijk de aanleiding voor het bedenken van andere verklaringen, waarbij het monogram een afkorting werd voor een Latijnse zinsnede. De meest gangbare varianten hiervan zijn:
Iesus hominum salvator (Jezus de redder der mensen);
In hoc signo (In dit teken (zult gij overwinnen)), als verwijzing naar de droom die de Romeinse keizer Constantijn de Grote gehad zou hebben.

Het monogram wordt veel gebruikt als logo door de katholieke orde der jezuïeten, sinds de stichter van de orde, Ignatius van Loyola (ex-soldaat)10, het als zijn zegelmerk koos. Zij gaven er ook enkele nieuwe betekenissen aan: Iesum habemus socium (Wij hebben Jezus als metgezel); Iesu humilitas societas (De geringe sociëteit van Jezus).

Een voorloper van de Jezuïeten waren de Dominicanen (die van de Inquisitie). De vorige paus Benedictus XVI behoorde daartoe. Opvallend is, dat hij is opgevolgd door de Jezuïtische paus Franciscus, de eerste in de geschiedenis. Om een idee te krijgen hoe Jezuïeten achter de schermen nog steeds aan de touwtjes trekken, hoeven we slechts de beelden en koppen te bekijken op de website Vatican Assassins van Eric Jon Phelps.

Voor Nederlandstalige introductie zie: http://www.vrijewereld.org/2012/02/26/de-jezuieten-en-de-zwarte-paus/

Als geen ander is het Eric Jon Phelps gelukt om in de huid van de Jezuïeten-order te kruipen en de geschiedenis van hun plan gevolgd heeft om wat het Vaticaan aan de Reformatie verloren heeft terug te veroveren, d.m.v. militaire operaties, doch vooral door allerlei concordaten en talloze infiltraties. Kennis van de verordeningen van het concilie van Trente, dat de Contrareformatie inluidde, helpen je om daar een beeld bij te vormen, hoe ver dat gaat en anders wel de eed die hooggeplaatste Jezuïeten moeten afleggen.

Hoewel veelal tendentieus geeft dit interview met hem (voor de publicatie van zijn boek) toch een kijk op de geschiedenis, zoals wij die helaas niet op school meekrijgen en je doet afvragen in wat voor wereld wij eigenlijk leven: http://www.meguiar.addr.com/black_pope.htm en met afbeeldingen: https://warningilluminati.wordpress.com/the-most-powerful-man-in-the-world-the-black-pope/
Wie zo zijn nek uitsteekt, moet niet verbaasd zijn de wind van voren te krijgen en belasterd te worden, vooral door Texe Marrs 11 tijdens een Alex Jones uitzending, waarin hij ageert tegen Phelps aantijging dat hij feitelijk een ‘temporal coadjutor’12 is door niet net als hij dezelfde positie in te nemen tegen de Jezuïeten.13 Zie ook voetnoot naar nog een andere kritische uiteenzetting n.a.v zijn extravagante claims (met reacties, mails en citaten van Phelps zelf – een les in geschiedenis), doch let vooral op hoe de diverse partijen staan naar zionisme in zijn verschillende vormen.14

Jezuïeten zijn van den beginne uit geweest op macht en invloed. Het is niet zonder reden, dat deze orde van Loyola, talloze biechtvaders van koningen hebben opgeleid en beweerd wordt dat de secretaris generaal wel de zwarte paus (naar de kleur van hun kleding) wordt genoemd. De zwarte paus, die nu ook de witte is en misschien wel de machtigste triumviraat van de wereld behoort. http://vaticanassassins.org/2014/02/08/satanic-jesuit-triumvirate-adolfo-nicolas-peter-hans-kolvenbach-pope-francis-i/

By the way, Jezus hield geen eucharistie, maar vierde wel Pesach!

Het verhaal van Dan Brown en zijn DaVinci Code geeft weliswaar een onjuist en vertekend beeld van het ontstaan van het christendom, doch wat hij zegt over de bloedmythe (beschreven in Heilig Bloed Heilig Graal, wat ten grondslag ligt aan zijn boek) is helaas juist.

Er loopt een directe lijn van Rome (Karel de Grote’s derde Rijk), de Merovingers, de Tempelridders naar de Maltenzers, Vrijmetselarij, Europese vorstenhuizen (Orde van het Gulden Vlies) en de Global Elite en zijn NWO, met als symbool o.a. de dubbelkoppige adelaar, dat tevens een maçonniek zegel is en inwijdingssymbool en de Skull and Bones15 van het gelijknamige geheime genootschap uit 1832 aan de universiteit van Yale.16 De elite van de VS sturen hun zonen bij voorkeur naar Skull and Bones (o.a. Angleton hoofd CIA 1954-1975 en C. Seymour, oprichter Council on Foreign Relations, de familie Bush en John Kerry17), dat geregeerd wordt Jezuïeten, die ook in Zuid-Amerika actief zijn.

Antony C. Sutton (1925-2002) heeft zijn onderzoek naar ‘The Order of Skull & Bones’ en zijn voorloper (William Huntington) Russell Trust Association, vastgelegd in zijn boek America’s Secret Establishment (1986).

De doodskop met 2 beenderen op talloze ‘christelijke’ afbeeldingen, vinden hun oorsprong, niet zoals men zegt als aanduiding van het graf van Adam, doch in die van de kruisvaarders Godfried van Bouillon, Boudewijn I en II, wiens smalle graven in de Grafkerk te zien zijn: met hun hoofd op hun borst en hun ledematen over hen heen. Deze skull en bones zijn symbool geworden voor ondergrondse verborgen geheime genootschappen, zoals o.a. te zien is bij Illuminati uit de 18e eeuw en in bij het grafritueel van de Vrijmetselaars (op basis van het geheim dat Hiram, de bouwer van de tempel van Salomo, in zijn graf meenam). Nova maakte er in 2004 zelfs een documentaire over.
Zo’n documentaire zou eigenlijk ook van de Grafkerk gemaakt moeten worden, met een apart verhaal per gedeelte (kerk). Laat maar weten als je serieuze interesse hebt voor een briefing (met beelden).
Zij beschouwen zich als hoeders van de bloedlijnmythe en zijn promotors van de NWO. Zij zijn echter volledig de kluts kwijt! Kluts komt van het Russisch woord clutsj en betekent: sleutel! Zij missen en miskennen dus de Sleutel, die wel op het slot past: de Zoon van David!

Het symbool van het Vaticaan is overigens een witte vlag met 2 rode sleutels! Het Vaticaan zou volgens Eric Phelps en zijn bron de ex-Jezuïet Alberto Rivera, zelfs de hand hebben gehad in het creëren van het monotheïstische islam en zijn stichter Mohammed, om zo d.m.v. de Arabieren, grip te krijgen op Jeruzalem, dat toen in de handen van de Perzen was. Voer een nieuwe blog. Doch zie alvast deze voetnoot.18
In de kapel van het Austrian Hospice (paleis van Habsburgse rijk aan de Via Dolorosa) hangt een portret van Frans Josef, met op de achtergrond Jeruzalem, waar verschillende figuren uit de geschiedenis voor hem knielen, zoals groepje franciscanen en Slavische volkeren (Hongaren), met allerlei schilden van familiewapens, die tot de heilige bloedlijn behoren. Habsburgse rijk is het langstdurende ‘Heilig’ Romeinse Rijk geweest.

Daarnaast hangt er een prominent schilderij van ogenschijnlijk Jozef, Maria en de 12-jarige Jezus. In werkelijkheid wijst Jozef van Arimatea aan Maria van Magdalena, welke richting zij moet vluchten (Frankrijk) met het kind dat zij van Jezus heeft, om daar een dynastie te bouwen (Merovingers) waar later Godfried van Bouillon uit voortkwam.

De zoon van Juan Carlos Filip, koning van Spanje is de huidige titelhouder Koningschap van Jeruzalem. In de poorten van Jeruzalem zijn het dus nog steeds koningen van de aarde, die daar hun tronen willen vestigen.

De Jezuïeten controleren de Knights Templar, Knights of Columbus en de militaire orde van de Knights of Malta

De Scottish-Rite Freemasonry is the “bulldog” of the Jesuits.

Paus (Jorge Bergolio) Franciscus I, die de mufti van Jeruzalem, een ‘broeder in het geloof’ noemt, heeft zowel Simon Peres als Abbas uitgenodigd om samen in het Vaticaan te bidden voor de vrede.

Dit gebeurde op 8 juni 2014 http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/buitenland/1.1991886

Zo schijnt bisschop Desmond Tutu behalve anglicaan ook Jezuïet te zijn en is het geen wonder dat hij steun betuigt aan B.D.S. en Christ at the Checkpoint waar Jezus een Palestijn wordt genoemd.

Beseffen wij, dat toen de engel Gabriël bij de aankondiging van de geboorte van de Messias aan Mirjam, Hebreeuws sprak en dat het Woord vlees werd in de stam Juda?

En wat geboren gaat worden, is iets allerheiligst! Was dat niet wat dezelfde engel tegen Daniël had voorzegt?

Jezus is meer dan joods. Hij was er voordat Abraham was en Abraham was geen Jood, maar een Hebreër, zo genoemd naar zijn voorvader Eber, een Semiet. Zijn naam betekent: hij zal God kennen en een Hebreër duidt iemand aan die van de overkant komt (voorbij de Eufraat en de Tigris naar Kanaän).

Zelfs Jozua was geen Jood. Als je zegt dat hij van Efraïm is, vinden de (Messiaanse) Joden dat niet leuk. Ook Joden moeten terug naar de bron (van hun aartsvaders) i.p.v. het volgen van de rabbijnse overlevering. “Net zo goed als wij onze kerkvaders in de Kidron-vallei moeten gooien, moeten de Joden dat doen met hun rabbijnen”, bij wijze van spreken. Beide overleveringen hebben tot verdeeldheid geleid. Terug bij de bron ontmoet je elkaar.

Als wij spreken over het houden van de Thora, waarvan Jezus zei dat geen tittel of jota zal vergaan, wil dat nog niet zeggen, dat alles in de Thora dezelfde eeuwigheidswaarde heeft.

Zo is het verbond met Abraham, Izaäk en Jakob wel eeuwigdurend, doch het bloed-, cq. huwelijksverbond bij de Sinaï werd kort daarna verbroken, toen bij het maken van het gouden kalf, een zonde die zeer groot was. Doordat Mozes zijn leven (als prototype van de hogepriester) op het spel zette, bleef het volk gespaard, doch moest het daar jaarlijks wel aan herinnerd worden tijdens de Grote Verzoendag, middels erfelijke erfopvolging van de hogepriester, totdat de Messias als priester-koning de Orde van Melchizedek als een eeuwig priesterschap herstelt. Dat is precies de boodschap van de Hebreeënbrief en de reden dat we niet langer schuld- en zondoffers in de tempel brengen. Dat sluit echter niet uit, dat in een te herbouwen nieuwe tempel na de wederkomst van de Messias, er wel weer dankoffers gebracht zullen worden. Het is ondertussen niet te hopen, dat het Tempelinstituut in de te herbouwen tempel opnieuw een voorhangsel zal plaatsen.

Hebrew Roots mensen hebben gelijk, als ze gehoor geven aan Gods uitnodiging Zijn (Bijbelse) feesten te vieren, doch zij zouden eerder van geestelijke onvolwassenheid getuigen,als zij vanuit een reactionair gedrag de viering van de grote blijdschap in de velden van Efrata zouden vermijden.

Hetzelfde geldt voor het ongenuanceerd noemen van Israël als de Bruid. Gemakkelijk wordt daarbij vergeten, hoe over de ontrouw van diezelfde bruid geschreven wordt door bijv. Ezechiël (hoofdstuk 16) en Jeremia en Hosea. Dan zijn de woorden van Paulus op zijn plek, als hij zegt dat besneden of niet-besneden zijn niets is, doch wel het (mede)erfgenaam zijn en bewoner van Beth-El (het huis Gods). Nieuw is misschien wel de gedachte dat niet iedereen tot de Bruid gerekend wordt. Behalve de Bruid, zijn er namelijk ook gast op de Bruiloft aanwezig, die weliswaar behouden zijn door het bloed van het Lam, doch niet de Bruid zelf zijn.

Het verschil zit het mogelijk in christenen en mesjichiem: beide woorden betekenen gezalfden, doch zijn het de mesjichiem, die daadwerkelijk de hogere weg bewandelen en gehoor geven aan de hartenklop van de hogepriester, die bad: Maak ons één! i.t.t. charismaniacs, die zeggen te wandelen in de Geest, doch geen gehoor geven aan Zijn Thora en het risico lopen uitgemaakt te worden voor wettelozen (= anti-nomos: tegen de Thora).

Messiaanse Joden leggen nadruk op het vernieuwende aspect van het nieuwe verbond om maar te voorkomen, dat er sprake is van vervanging van het Oude Verbond. Een nieuwe auto is immers nog steeds een auto! Doch wat zo onderbelicht wordt, is dat er wel degelijk iets nieuws is aan dit verbond: de wet die eerst op tafelen werd geschreven en bewaard werd in de Ark als verbondskist, wordt nu geschreven op ons hart. En is het niet merkwaardig en met reden dat de Ark vanaf koning Josia (of misschien al eerder tijdens koning Manasse) niet meer aanwezig was (nadat hij het Verbondsboek had teruggevonden) en de profeet Jeremia zegt dat aan de Ark niet meer gedacht zal worden: 3:16 En het zal gebeuren in die dagen, wanneer u zich vermeerdert en vruchtbaar wordt in het land, spreekt JHWH, dan zal men niet meer zeggen: de ark van het verbond van JHWH. Zij zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar haar omzien. Zij zal niet opnieuw gemaakt worden.

Er gaat ongetwijfeld kracht uit van het proclameren van de woorden van de Profeten op de Muren van Jeruzalem. Doch vergeet niet dat deze muren in eerste instantie bedoeld zijn om haar inwoners te beschermen. M.a.w. laten we onze woorden vooral gepaard laten gaan met daden van barmhartigheid en ontferming, zodat we vruchtdragers worden van onze proclamaties. Joden willen vooral eerste daden zien!

De toekomstige heerbaan tussen Egypte en Assyrië wordt momenteel geplaveid met het bloed van de martelaren. Opvallend is, dat de Kopten in Jeruzalem, daar terdege van bewust zijn, getuige de banner nabij de Grafkerk met beelden van de onthoofding door leden van ISIS/Daisj.

In de opgegraven stad van David (met de Gihon-bron, de Hizkia-tunnel en de pool van Silowan) wonen weer Joodse mensen, die door o.a. hun loofhut en hun verblijf daar een permanente proclamatie zijn van de oprichting van de vervullen hut van David en zo ook het 5-malige gebed per dag via de minaretten doen verstommen.

Er is zelfs een workshop waar talloze tiensnarige harpen worden gemaakt van allerlei kostbare en duurzame houtsoorten.

Het heeft zelfs 2 dames geïnspireerd om Papoea’s hun eigen hout en goud te laten brengen ter voorbereiding op de Bruiloft van het Lam.

De Joodse graven liggen niet voor niets bij de Olijfberg (en niet bij bijv. de Holterberg in Nijverdal). Het zijn de Joden zelf, die daar (o.b.v. Zacharia) de Messias verwachten. Er komt een feest! Laten we doen wat we kunnen om de bruiloft van de Koning der koningen voor te bereiden.

De treurdag Tisj-be Av vindt zijn oorsprong bij de wateren van Meriba, toen de 10 verspieders en het volk hun kans misten om het beloofde land te erven en zo hun rust in te gaan.(Ex. 17:7; Numeri 20:1-24; Ps. 95:8, 106:32).

Jozua en Kaleb kwamen wel in hun bestemming. Zij droegen wel de vrucht van de wijnstok (de Beker) bij zich. Wijnstokken die nu in het hartland Samaria, door de pioniers opnieuw gepland worden. Orthodoxe Joden, zoals Hillel Mannah in Beth-El, die zich wel aan de shemitah (sabbatsjaar) houden en prijzen winnen voor de beste wijn! Zij zijn de echte wachters (in Efraïmgebied). Zij dragen nl. steeds een wapen bij zich, om hun nabije vijanden van het lijf te kunnen houden.

De meest opvallende uitspraak die Jozua doet in de docudrama in archeologisch park Ancient Silo (Tell Shilo), waar de tabernakel bijna 4 eeuwen heeft gestaan, voordat Jeruzalem in beeld kwam,
als hij de 12 stamhoofden uitzend: “verbind je met het land en het land zal zich met jou verbinden”.

Daarom is het ook zo belangrijk om zelf het hartland van Judea en Samaria te betreden, om door te krijgen hoe fabelachtig de Palestijnse mythe is, dat zij dit land claimen voor een eigen Palestijnse staat. Direct na de checkpoint voorbij Jeruzalem Noord, zie je links en rechts allemaal kasten van huizen leegstaan, die daar door de Palestijnse Arabische upperclass gebouwd worden met behulp van o.a. Europees belastinggeld. Vanaf Hebron, loopt er de heerbaan naar Elon Moré, waar Abraham de toekenning kreeg over dit gebied. Tegenwoordig ligt hier road 60, zodat je deze oude paden nu op wielen kunt berijden! Aangeraden wordt om bij Ramalla (Hoofdkwartier van Abbas), niet linksaf te slaan, doch rechtsaf naar Beth-El, waar Jakob zijn droom met de ladder en de engelen had en die plaats zegende als het Huis van God, waarover hij verbaasd is hoe wonderbaar die is en niet wist dat die bestond. Zo ook onze tourguide, die zich er terecht over verbaasd, waarom ook de Joden niet zelf, deze plaats tot een heritage center maken. Op de plek zelf zijn zichtbaar de restanten van een complex dat Jerobeam daar gebouwd moet hebben (om te offeren aan gouden kalveren), evenals een islamitisch graf en een gebouwtje uit de kruisvaardertijd.

Symbolisch is een boom met een ladder, die doet denken aan de droom van Jakob. Nabij gelegen is ook wachtoren naast een amandelboom, (symbool van Idoed-reizen) waarover Jeremia bijzonder visioen krijgt en God hem vraagt wat hij ziet. Als hij zegt een amandeltwijg gezien te hebben, zegt God dat hij goed gezien heeft, want Ik waak over mijn woord om het te doen. Hij zegt dus: als jij goed ziet, dan waak Ik over mijn wijngaard om mijn beloften te doen.

Hoe kun je nou een overeenkomst of dialoog aangaan, met politici en diplomaten, die een verbond met de Leugenaar zijn aangegaan, de gevallen engel. Je kunt niet de Beker van de Heere drinken en de beker van Boze Geesten noch die vermengen. Verschil tussen links en rechts is overigens dat beide tegen Israël zijn, doch rechts doet alsof ze dat niet zijn. Waar politici niet in staat zijn om de wereld te veranderen brengt ons zijn in Beth-El en omstreken wel gewicht in de schaal. Door daar met je voeten te lopen, maak je in feite een politieke statement!

Veel van ons gedrag als christenen is reactionair en daarom geestelijk onvolwassen.

De valkuil van het verkrijgen van nieuwe inzichten, is dat we daarmee de ander de maat nemen i.p.v. ook hem zijn of haar leerproces te gunnen. Wat nodig is, is balans.

Voetnoten

1 https://onzetaal.nl/uploads/editor/0978NederlandsAmerika.pdf
2 http://www.christian-restoration.com/fmasonry/obelisks.htm
3 http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-Illuminatie/Symboliek/illuminatie_versus_bijbelse_symb.html
4 http://vaticanassassins.org/2012/05/21/historical-and-biblical-review-six-different-kinds-of-zionists-which-one-are-you/
5 http://www.corruptekamer.nl/de-hoogste-leden-van-de-vrijmetselarij/
6 https://nl.wikipedia.org/wiki/Johanneskerk_(Jeruzalem)
7 http://whale.to/c/isishorusseth.html
8 https://eyeswideopennwo.wordpress.com/2013/12/07/ihs/
9 https://nl.wikipedia.org/wiki/IHS
10 https://nl.wikipedia.org/wiki/Ignatius_van_Loyola
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Texe_Marrs
12 https://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_conspiracy_theories
13 http://spirituallysmart.blogspot.nl/2008/10/marrs-jones-desperate-jesuit-hatchet.html
14 http://www.theeventchronicle.com/intel/karen-hudes-exposed/
15 http://www.ninefornews.nl/skull-bones-de-geheime-macht-van-amerikas-elite/
16 http://www.ninefornews.nl/de-16-machtigste-leden-van-geheim-genootschap-skull-bones/
17 https://nl.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones
18 http://www.bibliotecapleyades.net/vatican/esp_vatican33.htm

2 reacties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.