Een avond met Bart Repko in Lemmer


Donderdag was ik met een vriend van mij vanuit Almere vertrokken naar De Lemmer in Friesland, waar Bart Repko, wachter op de muur van Jeruzalem, zijn 3e toesprak hield tijdens zijn verlof, in de hoop na ruim 5 jaar in aanmerking te komen voor een permanente verblijfsvergunning.

Zijn boodschap is opnieuw dat het ‘Roomse’ christendom (niet specifiek de RK kerk) failliet is en het speelkwartier toch echt voorbij is en dat schaamte ons gezicht bedekt, als wij kijken en nagaan hoe wij reeds vanaf het begin om zijn gegaan met Israël, Gods oogappel.

Deut 7:6 Want u bent een volk dat aan de HEER, uw God, is gewijd. U bent door hem uitgekozen om, anders dan alle andere volken op aarde, zijn kostbaar bezit te zijn. 7 Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos – u was het kleinste van allemaal! 8 Maar omdat hij u liefhad en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de HEER u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte.

Zo kunnen wij reeds in de brief van Paulus aan de Romeinen zijn bezorgdheid lezen over hun houding naar het joodse volk. Op de wijze zoals hij dat brengt, vraag je je inderdaad af hoe het toch mogelijk is geweest, dat de kerk blind is geweest dat Israël het uitverkoren volk is en dat ze de kerkvaders verkozen hebben boven de aartsvaders!

Zelfs de Reformatoren Luther én ook Calvijn met zijn uitverkiezingsleer hebben zich met hun cq ónze christelijke doctrines, niet vrij kunnen maken van het zuurdesem van de vervangingsleer. Zo bouwde Calvijn toch vooral ook op het fundament van Augustinus, als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de vervangingsleer.

Ja gelukkig zijn er theologen geweest die wel zicht hadden op Jahwehs beloften voor Israël, zoals de Puriteinen en Nederlandse theologen in en na de Twee Wereldoorlog. Met moeite hebben wij nu 1x per jaar een Israëlzondag!

Probeer vooral ook door de ogen van de joden te kijken hoe zij geleden hebben onder terreur, vervolging en dood in naam van Christus, kruis en kerk! In hun ogen moet onze Griekse Jesus, (een alliteratie voor Zeus?) eerder de antichrist zijn. Ik moest gelijk weer denken aan het revolutionaire boek van Nehemia Gordon over de Hebrew Yeshua vs. Greek Jesus en de opheldering die is gekomen na het terugvinden van het oorspronkelijke Hebreeuwse evangelie van Mattheüs. What is in a name? Sometimes there is!

Het horen en proclameren van vooral de profeten krijgen een geheel nieuwe dimensie, waarbij de schellen van onze ogen open kunnen vallen.

Zo citeerde Bart Jeremia 32, waarin Jahweh woedend is op zijn volk, gekrenkt door een onbeantwoorde liefde, doch zal maken dat zij zich met ontzag voor Hem zullen vervullen, zodat zij zich nooit meer van Hem zullen afkeren!

30 Israël en Juda hebben van meet af aan gedaan wat slecht is in mijn ogen. Israël heeft mij voortdurend gekrenkt met wat het zelf gemaakt heeft – spreekt de HEER. 31 Jeruzalem heeft, vanaf de dag dat het werd gebouwd tot op de dag van vandaag, voortdurend mijn toorn gewekt. Daarom vaag ik het weg. 32 Israël en Juda, de koningen, leiders, priesters en profeten, alle inwoners van Juda en Jeruzalem, hebben al het mogelijke kwaad gedaan en mij daarmee gekrenkt. 33 Ze hebben mij niet gehoorzaamd, maar mij de rug toegekeerd. Hoewel ik hen telkens weer onderwees, luisterden ze niet naar mijn terechtwijzingen. 34 Ze hebben de tempel waaraan mijn naam verbonden is met gruwelijke afgodsbeelden ontwijd, 35 en in het Hinnomdal offerhoogten voor Baäl gebouwd om er hun zonen en dochters aan Moloch aan te bieden. Ze hebben Juda met die gruweldaad tot zonde aangezet. Ik heb dat nooit geboden, ik heb dat nooit gewild.

36 Maar toch – dit zegt de HEER, de God van Israël, over deze stad, waarover jullie zeggen: “Door het zwaard, de honger en de pest valt ze de koning van Babylonië in handen”: 37 Ik zal de inwoners samenbrengen uit alle landen waarheen ik ze in mijn grote woede en toorn verdreven heb, ze terugbrengen naar deze stad en ze er in vrede laten wonen. 38 Zij zullen mijn volk zijn en Ik zal hun God zijn. 39 Ik zal hen één van hart en één van zin maken, zodat ze altijd ontzag voor mij zullen hebben en het hun en hun nageslacht goed zal gaan. 40 Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, ik keer mij nooit meer van hen af en zal hen altijd zegenen. Ik zal hen met ontzag voor mij vervullen, zodat zij zich nooit meer van mij zullen afkeren. 41 Ik zal er weer vreugde in vinden hen te zegenen en zal hen voorgoed in dit land planten. Met hart en ziel zal ik dat doen.

42 Dit zegt de HEER: Zoals ik over dit volk al dit grote onheil heb gebracht, zo zal ik het al het goede brengen dat ik hun beloof. 43 Jullie zeggen dat dit land een woestenij is, zonder mens of dier, en dat het in handen van de Chaldeeën gegeven is, maar er zullen weer akkers worden gekocht. 44 Men zal ervoor betalen en in aanwezigheid van getuigen koopcontracten opstellen en verzegelen, in het gebied van Benjamin, in het gebied rond Jeruzalem, in de steden van Juda, van het bergland, het heuvelland en de Negev. Want Ik zal hun lot ten goede keren – spreekt de HEER.’

Let op wat de Heer ZAL doen. In dat licht gezien, verbleken onze dikwijls averechtse pogingen joden te vertellen van het Vaderhart van God. Waarom bidden en strijden voor zaken waar Jahweh al gezegd heeft dat Hij Zal doen. Wij doen er dan beter aan om Hem aan Zijn woord te herinneren en dat te proclameren!

Opvallend is ook de wijze waarop Bart aangeeft hoe wij als Jafet (Europeanen) de tenten van Sem hebben gekraakt. Waar Noach over Jafet profeteerde in Genesis 9:27 Moge God ruimte geven aan Jafet en hem laten wonen in de tenten van Sem, waren wij niet tevreden met onze positie als bijwoners en gezegd dat Sem bij ons op zondag achterin de kerk mogen sluiten, als ze zich tenminste lieten dopen of zich onderscheiden door het dragen van de Davidster, en mits ze niet onze banen en beroepen overnamen.

Eigengereid als we zijn hebben we zo ook onze eigen gebruiken en tradities van kinderdoop tot orgel, kerst en ambt ingevoerd, waarbij we van dominees (ook al zo’n pretentieus woord) dingen verwachten, waar zij nooit aan kunnen voldoen. We moeten dus niet gek opkijken over verhalen over predikanten en de problemen met hun vrouwen en kinderen.

Jahweh is inderdaad bezig de vervallen hut van David te herbouwen. Paulus die deze tekst uit Amos aanhaalt, heeft het dan niet over de gemeente! En inderdaad Jahweh is teruggekeerd en opnieuw gekomen naar Zion, toen in 1948 Israël op één dag geboren werd en er in de zesdaagse oorlog in 1967 een eind kwam aan het vertreden van Jeruzalem door de heidenen.

En inderdaad hebben de berooide joden van de Holocaust weer vlees op hun botten gekregen:

Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. 6 Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.”‘ …

‘Mensenkind, deze beenderen zijn het volk van Israël. Het zegt: “Onze botten zijn verdord, onze hoop is vervlogen, onze levensdraad is afgesneden.” 12 Profeteer daarom en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn volk, ik zal jullie graven openen, ik laat jullie uit je graven komen en ik zal jullie naar het land van Israël terugbrengen. 13 Jullie zijn mijn volk, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben als ik je graven open en jullie uit je graven laat komen. 14 Ik zal jullie mijn adem geven zodat jullie weer tot leven komen, ik zal jullie terugbrengen naar je land, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben. Wat ik gezegd heb, zal ik doen – zo spreekt de HEER.”‘

Bart Repko wil ons wakker schudden en waarschuwen voor het schudden van de wereld in en rondom Israël, waar de wereld zich wil vergrijpen aan Zion en Jeruzalem, zal juist daar ontkoming zijn, en het door ons beraamde onheil terugvallen op onze eigen hoofden, zoals Joel 4 dat ook zegt:

4 Jullie, inwoners van Tyrus en Sidon, en jullie, Filistijnen, wat denken jullie wel? Wilden jullie je op mij wreken? Wilden jullie iets tegen mij ondernemen? Onmiddellijk laat ik jullie daden op je eigen hoofd neerkomen… en vers 7b Jullie daden zullen op je eigen hoofd neerkomen

Tegelijk zegt Joel 4:16 De HEER brult vanaf de Sion,

hij gromt vanuit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven.

Maar voor zijn volk is de HEER een toevlucht,

Israël biedt hij bescherming.

In dat kader krijgt ook Micha 7 nieuwe betekenis als Jahweh zegt wonderen te doen als tijdens de uittocht van Egypte en de [christelijke] volkeren beschaamd over de grond kronkelen van verbazing:

15 Als in de dagen van zijn bevrijding uit Egypte

laat ik dit volk wonderbaarlijke daden zien.

16 De volken zullen het zien en beschaamd staan,

beroofd van hun kracht,

doof en met de hand op de mond.

17 Ze zullen stof likken als een slang,

als dieren die kronkelen over de grond.

Sidderend zullen ze uit hun burchten komen,

vol ontzag voor de HEER, onze God.

Ze zullen u vrezen!

Bart citeerde ook uit Daniël, de man op wie niets aan te merken viel, die zich de zonden van zijn volk aantrok en zei: Wij hebben gezondigd, wij hebben ons misdragen. Dat is wat anders dan wij Nederlanders, die zichzelf rechtvaardigen door te zeggen dat we toch achter Israël staan.

Terecht zegt Bart dat het hebben van een Bijbel niet genoeg is. De religieuze leiders tijdens Yeshua ’s leven kenden die immers ook. In Efeze 5, zegt Paulus: 15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil.

We hebben dus vooral ook openbaringskennis nodig om ook voor vandaag te begrijpen en te verstaan wat Jahweh nu van ons wil om zo ook in onze bestemming te komen!

Bart Repko onderstreepte dat onze rol als kerk toch vooral deze is: Efeze 3:10 Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen, 11 naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer.

Wij moeten ons dus vooral niet het zwijgen laten opleggen door satan, die ons beroven wil van onze positie en autoriteit in Christus Jezus!

Maar voor wij ons hebben afgeschud van mensvrees en angst om onze reputatie te verliezen heb je soms wel een crisiservaring nodig, zodat de Heer ons daarvan kan bevrijden. Zo leeft Bart Repko nog omdat een guerrillastrijder in Peru weigerde hem te doden, met als gevolg dat hij weliswaar kon ontsnappen, maar deze strijder met olie werd overgoten en in brand gestoken.

Ten slotte nodigde Bart ons uit om samen met hem Zefanja 3 luid te proclameren

14 Jubel, vrouwe Sion,

zing van vreugde, Israël,

juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!

15 De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan

en je vijand verdreven.

De HEER, de koning van Israël, is in je midden,

je hebt geen kwaad meer te vrezen.

16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:

‘Wees niet bang, Sion!

Laat de moed niet zinken!’

17 De HEER, je God, zal in je midden zijn,

hij is de held die je bevrijdt.

Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,

in zijn liefde zal hij zwijgen,

in zijn vreugde zal hij over je jubelen.

18 Alle treurenden zal ik bijeenbrengen,

verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.

Hun vernedering drukte zwaar op de stad.

19 In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers,

de kreupelen zal ik redden,

de verstrooiden bijeenbrengen.

En hen die in de hele wereld werden veracht

zal ik met eer en roem overladen.

20 In die tijd breng ik jullie terug.

Ik zal jullie verzamelen,

je zult met eer en roem overladen worden

door alle volken op aarde.

Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer

– zegt de HEER.

 

Voor meer info, zie zijn website www.neverbesilent.org . Zelf heb ik videobeelden gemaakt tijdens mijn wandeling op de muur op 2 november jl. Ik kan ze delen via Dropbox met wie dat wil.

2 reacties

  1. Bedankt voor de zinnige kritiek. Me & mijn buurman waren net klaar om wat onderzoek te doen. We kregen een pak een boek van onze lokale bibliotheek, maar ik denk dat ik meer geleerd van dit bericht. Ik ben erg blij om zo’n grote informatie wordt gratis verdeeld daar te zien.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.